acute/əˈkjuːt/ (adjective): nghiêm trọng, nhức năn năn (cơn đau) Example: The government has tried to lớn give sầu many explanations to lớn hide its adễ thương embarrassment


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh nâng cao

*

address/əˈdres/ (verb): so với cùng đề xuất cách giải quyết một sự việc làm sao đó Example: We must address ourselves to the problem of both material và spiritual civilization.
*

adequate/ˈædɪkwət/ (adjective): đủ, đầy đủ Example: We have sầu an adequate supply of firewood to last the winter.
*

adopt/əˈdɒpt/ (verb): áp dụng (một cách thức, một quan điểm bắt đầu, ...) Example: The new tax would force companies to lớn adopt energy-saving measures.
*

affection/əˈfekʃən/ (noun): sự quan tâm/yêu thích Example: Children need lots of love & affection.
*

affluent/ˈæfluənt/ (adjective): phong phú Example: Affluent families find it easier khổng lồ support their children financially.
aggressive/əˈɡresɪv/ (adjective): tốt gây sự, hung hăng Example: ECB announces aggressive sầu plan lớn stimulate European economy.
allocate/ˈæləkeɪt/ (verb): cần sử dụng (số chi phí vào câu hỏi gì); cấp cho mang đến (ai mẫu gì) Example: A large sum has been allocated for buying new books for the library.
allot/əˈlɒt/ (verb): phân công, giao (tài lộc, thời hạn, các bước,...) Example: I completed the test within the time allotted.
alternative/ɔːlˈtɜːnətɪv/ (adjective): thay thế, khác Example: No single alternative sầu focus emerged, although with computers has come electronic culture, affecting kinds of study, và most recently digital culture.
amount/əˈmaʊnt/ (verb): lên đến; tổng cộng Example: His earnings are said to lớn amount lớn £300000 per annum.
angle/ˈæŋɡl/ (noun): ánh mắt, ý kiến dìm Example: We need a new angle for our next advertising campaign.
anticipate/ænˈtɪsɪpeɪt/ (verb): đoán thù trước, liệu trước Example: We don"t anticipate any major problems.
apparent/əˈpærənt/ (adjective): rõ ràng Example: It became apparent to lớn them that he was not coming.
apparently/əˈpærəntli/ (adverb): hình như; chú ý bên phía ngoài Example: Apparently they are getting divorced soon.
appetite/ˈæpɪtaɪt/ (noun): sự ngon miệng, sự thèm nạp năng lượng Example: If you eat a small snack two khổng lồ three hours before a meal, it should not spoil your appetite và can help you avoid overeating at the next meal.
appreciation/əˌpriːʃiˈeɪʃən/ (noun): sự cảm kích, sự biết ơn Example: Please accept this gift in appreciation of all you"ve sầu done for us.
associate/əˈsəʊsieɪt/ (verb): gắn kết, can dự (các ý nghĩ) Example: I always associate the smell of baking with my childhood.
attitude/ˈætɪtjuːd/ (noun): thái độ, cách nhìn Example: It"s a personal matter whether you choose stoông chồng from this company or from that because in the kết thúc it"s an attitude of mind.
attribute/ˈætrɪbjuːt/ (noun): đức tính, công năng Example: Patience is one of the most important attributes in a teacher.
avail/əˈveɪl/ (noun): ko thành công Example: The doctors tried everything to keep hyên alive sầu but lớn no avail.
benefit/ˈbenɪfɪt/ (verb): mang lại lợi ích mang lại Example: We should spend the money on something that will benefit everyone.
bias/ˈbaɪəs/ (noun): thành con kiến, thiên vị Example: 49.3 percent of reported crimes were motivated by bias against race.
boom/buːm/ (verb): phất lên (quá trình bán buôn...), vinh quang Example: Booming economy still cannot help iron ore manufacturers.
boost/buːst/ (verb): nâng lên, tăng mạnh Example: Backyard vegetables can fight crime, improve health, and boost the economy.
broad-minded/brɔːdˈmaɪndɪd/ (adjective): gồm tứ tưởng rộng rãi, phóng khoáng Example: At 70 she was surprisingly broad-minded.
capture/ˈkæptʃər/ (verb): khiến cho ai hứng thú điều gì, đắm say Example: They use puppets lớn capture the imagination of younger audiences.
champion/ˈtʃæmpiən/ (noun): người công bố bảo vệ/đương đầu đến Example: He is known as a champion of the oppressed.
characterise/ˈkærəktəraɪz/ (verb): là điển hình, đặc trưng của Example: the rolling hills that characterise this part of Engl&
chronic/ˈkrɒnɪk/ (adjective): xẩy ra vào một thời hạn dài; thấm sâu (khó khăn các loại bỏ) Example: Those with chronic bronchitis & heart disease should take the necessary precautions khổng lồ reduce their chances of exposure lớn the dust.
circumstance/ˈsɜː.kəm.stɑːns/ (noun): hoàn cảnh, tình huống Example: There are some suspicious circumstances in this case.
clause/klɔːz/ (noun): lao lý (văn uống bạn dạng pháp luật) Example: There is a clause in the contract forbidding tenants to lớn sublet.
cliche/ˈkliːʃeɪ/ (noun): tiếng nói sáo trống rỗng, lời nói máy móc Example: She trotted out the old cliché that ‘a trouble shared is a trouble halved.’
cliche/ˈkliːʃeɪ/ (noun): tiếng nói sáo trống rỗng, câu nói cứng nhắc Example: She trotted out the old cliché that ‘a trouble shared is a trouble halved.’
coincide/ˌkəʊɪnˈsaɪd/ (verb): giống/tương tự như nhau Example: The interests of employers and employees vì chưng not always coincide.
compatible/kəmˈpætəbl/ (adjective): tương thích, tương hợp Example: This is a menu of Xbox games compatible with Xbox 360.
complement/ˈkɒmplɪment/ (verb): bổ sung Example: The excellent thực đơn is complemented by a good wine list.
compromise/ˈkɒmprəmaɪz/ (noun): sự thoả hiệp Example: In any relationship, you have khổng lồ make compromises.


Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Thpt Chuyên Đại Học Vinh Năm Học 2020, Trường Đại Học Vinh

condemn/kənˈdem/ (verb): lên án, chỉ trích Example: We strongly condemn this attaông chồng against our allies.