- So sánh rộng trong giờ Anh là gì với được vận dụng thế nào trong tiếng Anh?

- Và đề nghị chú ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả rất nhiều thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp các bạn lời giải thông qua bài viết dưới đây nhé!

*

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được đọc là kết cấu đối chiếu giữa 2 xuất xắc nhiều vật/tín đồ cùng nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, trong các có 1 đồ gia dụng có được tiêu chuẩn được giới thiệu tối đa đối với các đồ dùng còn lại.

Bạn đang xem: Tính từ so sánh hơn

So sánh rộng thường xuyên được sử dụng đến Việc đối chiếu 2 xuất xắc các vật/người cùng nhau (với những trường đúng theo so sánh 1 vật với tổng thể ta sử dụng so sánh nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú ngắn và trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ bỏ được thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng trường đoản cú được thêm đuôi “er”S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh cùng với đối tượng 1)Axiliary V: trợ cồn từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vì. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính trường đoản cú dài với trạng từ bỏ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự dàiL-adv: trạng tự dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friover did the demo more carefully than I did = My frikết thúc did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý Lúc đối chiếu hơn

Short adj (Tính tự ngắn)

– Với tính trường đoản cú có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu tự kia xong bởi nguyên lòng + phú âm thì gấp đôi phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ có 2 âm ngày tiết kết thúc bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most do là tính từ bỏ dài).=> Nếu trường đoản cú đó ngừng bởi prúc âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ đồng hồ bọn họ hạnh phúc hơn trước cơ.)

Ta thấy “happy” là 1 tính từ tất cả 2 âm huyết dẫu vậy Lúc sử dụng đối chiếu hơn, ta thực hiện cấu tạo so sánh hơn của tính tự nthêm.

+ Một số tính trường đoản cú với trạng từ thay đổi quan trọng Khi sử dụng đối chiếu rộng và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính trường đoản cú dài)

Là tính từ có khá nhiều hơn một âm tiết (trừ ngôi trường phù hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cạnh tranh khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan tiền trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox thừa nhận tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các ngôi trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc rộng là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường. VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào địa điểm trống dạng đúng của so sánh rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think Thủ đô New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. nước Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh rộng của những tính từ bỏ và trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng để điền vào nơi trống trong những câu sau.

1. He is ....... singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the đô thị than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English kiểm tra was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Đời xe Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lana is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

đôi mươi. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.Cđôi mươi.B

Excercise 5: Điền vào khu vực trống dạng so sánh đúng của trường đoản cú vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live sầu in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered khổng lồ be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Xem thêm: Viện Đại Học Mở Hà Nội Tuyển Sinh Đại Học Mở Hà Nội 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Mở Hà Nội 2021

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể chúng ta quan lại tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng rất được áp dụng những trong các bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu bạn không nắm rõ biện pháp dùng đối chiếu rộng vào giờ anh thì vô cùng rất có thể sẽ có phần đông lầm lẫn không mong muốn tác động mang đến kết quả làm cho bài bác của khách hàng. Vậy nên hãy ôn luyện tường tận, và giữ lại rất nhiều bình luận, thắc mắc cơ mà bạn đang gặp gỡ phải nhé.