A. Dạng V_ing.

Bạn đang xem: Bài 9: các dạng thức của động từ: v

1. Cách sử dụng

• V_ing là nhà ngữ của câu: Dancing bored hlặng.• V_ing là ngã ngữ của cồn từ: Her hobby is painting.• V_ing là vấp ngã ngữ: Seeing is believing.• V_ing thua cuộc giới từ: He was accused of smuggling.• V_ing sau đó 1 vài cồn từ: avoid, mind, enjoy,…

2. Một số giải pháp sử dụng sệt biệt

+ Những cồn trường đoản cú sau được theo sau bởi vì V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive sầu, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, dedemo, dread, resent, pardon, try, fancy.Ex:– He admitted taking the money.– Would you consider selling the property?– He kept complaining.– He did’t want lớn risk getting wet.

+ Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel like, congratulate on, suspect of, look forward lớn, dream of, succeed in, object lớn, approve/disapprove of…

+ Gerund cũng theo sau phần đông nhiều từ như:– It’s no use / It’s no good…– There’s no point ( in)…– It’s ( not) worth …– Have sầu difficult ( in) …

*
*
Ví dụ về một số trong những rượu cồn từ bỏ + V_ing

– It’s a waste of time/ money …– Spend/ waste time/money …– Be/ get used khổng lồ …– Be/ get accustomed lớn …– Do/ Would you mind … ?– be busy doing something– What about … ? How about …?– Go + V-ing ( go shopping, go swimming… )

B. Dạng To V.

1. Cách dùng To-infinitive:

Verb + to lớn V

Những hễ tự sau được theo sau trực tiếp vì chưng to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,…Ex:– She agreed to lớn pay $50.– Two men failed to return from the expedition.– The remnants refused lớn leave sầu.– She volunteered to help the disabled.– He learnt lớn look after himself.

Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + khổng lồ V

Những cồn từ bỏ sử dụng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, rethành viên, see, show, think, understvà, want khổng lồ know, wonder…Ex:– He discovered how to lớn open the safe.– I found out where to lớn buy fruit cheaply.– She couldn't think what to lớn say.– I showed her which button khổng lồ press.

Verb + Object + khổng lồ V

Những rượu cồn tự theo công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…Ex:– These glasses will enable you to lớn see in the dark.– She encouraged me lớn try again.– They forbade her lớn leave the house.– They persuaded us to lớn go with them.

C. Một số từ bỏ đi thuộc cả V_ing và To V.

Stop V-ing: dừng làm gì (giới hạn hẳn)Stop to lớn V: tạm dừng để gia công vấn đề gì

Ex:Stop smoking: dừng thuốc lá.Stop lớn smoke: dừng lại để hút thuốc

Remember/forget/regret to lớn V: nhớ/quên/nhớ tiếc vẫn cần làm cái gi (làm việc hiện giờ – tương lai)Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/nuối tiếc đang làm gì (sinh sống thừa khứ)

Ex:– Rethành viên to lớn skết thúc this letter (hãy ghi nhớ gửi bức thư này)– Don’t forget to buy flowers (đừng quên cài đặt hoa nhé)– I regret to inkhung you that the train was cancelled (tôi khôn cùng nuối tiếc nên cung cấp thông tin – đến anh rằng chuyếntàu đã bị hủy)– I paid her $2. I still rethành viên that. I still remember paying her $2. (tôi nhớ sẽ trả cô ấy 2 đô la rồi)

Try lớn V: cố gắng làm gìTry V-ing: test làm cho gì

Ex:– I try to lớn pass the exam. (tôi cố gắng thừa qua kỳ thi)– You should try unlocking the door with this key. (chúng ta nên thử mở cửa với cái khóa này)

Like V-ing: Thích làm những gì vày nó thú vui, tuyệt, hấp dẫn, có tác dụng nhằm thường xuyên thức.

Xem thêm: Mã Trường Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng ), Thông Tin Tuyển Sinh Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Like to lớn do: thao tác đó bởi nó là giỏi và buộc phải thiết

Ex:– I lượt thích watching TV.– I want to lớn have this job. I like to lớn learn English.

Need lớn V: đề nghị làm gìNeed V-ing: yêu cầu được thiết kế gì (= need lớn be done)

Ex:– I need khổng lồ go lớn school today.– Your hair needs cutting. (= your hair needs to lớn be cut)