Thì Bây Giờ đối chọi Tiếng Anh - The Simple Present Tense

Nằm vào bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bạn dạng, tài liệu bài tập hiện thời đối kháng gồm đáp án sau đây bởi hanoitc.com tham khảo cùng đăng cài đặt. Tổng vừa lòng đôi mươi bài bác tập về thì bây giờ đơn - The Simple present tất cả đáp án được biên tập với mong muốn giúp những em ôn luyện phần định hướng đã được học về Thì bây chừ solo kết quả.

Bạn đang xem: Ôn tập thì hiện tại đơn

Bộ trăng tròn bài tập giờ đồng hồ Anh về Thì hiện tại solo tất cả giải đáp bao gồm tất tần tật các dạng bài xích tập giờ Anh từ cơ phiên bản mang lại nâng cấp giúp cho bạn đoc ôn tập kiến thức tiếng Anh về Thì hiện tại đối chọi cũng giống như rèn luyện gần như khả năng có tác dụng bài xích giờ Anh cơ bạn dạng.

Bài 1. Chọn giải đáp đúng


1. I ——————— at a ngân hàng.

A. work

B. works

C. working

2. She ——————– with her parents.

A. live

B. lives

C. living

3. Cows ———————– on grass.

A. feed

B. feeds

C. feeding

4. He ———————- a handsome salary.

A. earn

B. earns

C. earning

5. Janet ———————- khổng lồ be a singer.

A. want

B. wants

C. wanting

6. Emily ———————– delicious cookies.

A. make

B. makes

C. making

7. Arti và her husb& ——————- in Singapore.

A. live

B. lives

C. living

8. Rohan & Sania ———————- khổng lồ play thẻ games.

A. like

B. likes

C. liking

9. Sophia ————————– English very well.

A. speak

B. speaks

C. speaking

10. Martin ———————– for a walk in the morning.

A. go

B. goes

C. going

11. My grandfather ——————– his pet dog.A. adore

B. adores

C. adoring

12. Plants ———————– water and sunlight for making their food.

A. need

B. needs

C. needing

Đáp án:

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - B;

7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - B; 12 - A;

Bài 2: bài tập Chia Thì hiện tại 1-1.


Ở dạng bài tập thì hiện thời đơn này, các bạn sẽ bắt buộc chia hễ trường đoản cú vào ngoặc làm thế nào để cho sống dạng đúng tuyệt nhất. Bạn vẫn cần xem xét chủ ngữ và vị ngữ của câu để mang ra đưa ra quyết định sử dụng đụng từ kia làm việc dạng tương xứng.

1. I (be) ________ at school at the weekover.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a ngân hàng.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Floridomain authority.

11. It (rain)________ almost every day in Manchester.

12. We (fly)________ khổng lồ Spain every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng (close)________ at four o"cloông xã.

15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he"ll pass.

16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friend (write)________ to lớn me every week.

19. You (speak) ________ English?

đôi mươi. She (not live) ________ in HaiPhong đô thị.

Đáp án Bài 2: Chia cồn từ trong ngoặc làm việc thì Bây Giờ đối kháng.


1. I am at school at the weekkết thúc.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have sầu breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a bank.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

11. It rains almost every day in Manchester.

12. We fly to Spain every summer.

13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng closes at four o’cloông chồng.

15. John tries hard in class, but I vì chưng not think/ don’t think he’ll pass.

16. Jo is so smart that she passes every exam without even trying.

17. My life is so boring. I just watch TV every night.

18. My best friover writes lớn me every week.

19. Do you speak English?

trăng tròn. She does not live/ doesn’t live sầu in Hai Phong đô thị.

Bài 3: Chọn giải đáp đúng.

Dạng bài tập thì hiện nay đơn này, đề bài bác cung ứng 2 lời giải có sẵn. quý khách vẫn bắt buộc gạn lọc lời giải đúng nhất mang đến câu.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.

3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go lớn bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank & Steve sầu don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Đáp án Bài 3: Chọn đáp án đúng.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family oto.


3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go lớn bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank và Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Bài 4: Hoàn thành những câu sau: (Chuyển sang câu đậy định)

Dạng bài Hoàn thành những câu cũng là 1 dạng phổ biến của bài tập thì bây giờ đơn nói riêng và những thì giờ Anh khác nói thông thường. Với các câu mang lại sẵn, các bạn sẽ buộc phải chuyển quý phái dạng che định của câu kia.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Sitháng ___________ read English books.

6. He listens to the radio every evening. - She ___________ to the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at trang chính. - The children ___________ at home page.

9. The dog runs after the cát. - The dog __________ after the mèo.

10. Lessons always finish at 3 o"cloông xã. - Lessons _________________ at 3 o"cloông chồng.

Đáp án Bài 4: Hoàn thành những câu sau: (Chuyển quý phái câu lấp định)

1. She does not feed/ doesn"t feed the animals.

2. We bởi not take/ don"t take photos.

3. Sandy does not do/ doesn"t vì the housework every Thursday.

4. The boys do not have/ don"t have sầu two rabbits.

5. Sitháng can not read/ can"t read English books.

6. He does not listen/ doesn"t listen khổng lồ the radio every evening.

7. Annie is not/ isn"t the best singer of our school.

8. The children are not/ aren"t at trang chủ.

9. The dog does not run/ doesn"t run after the mèo.

10. Lessons don"t/ vị not always finish at 3 o"cloông chồng.

Bài 5: Hoàn thành các câu hỏi sau:


Dạng bài bác tập này, đề bài đã chỉ dẫn một số tự mang lại sẵn. Người làm cho bao gồm trách nhiệm thêm trường đoản cú để xong xuôi những câu hỏi trong bài bác tập thì hiện nay đối chọi này.

1. How/ you/ go khổng lồ school/ ?

- How vày you go to lớn school?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London to Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go khổng lồ the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

Đáp án Bài 5: Hoàn thành các thắc mắc sau:

1. How bởi you go khổng lồ school?

2. What vì chưng you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London to Paris?

5. How often does she go lớn the cinema?

6. When vị you get up?

7. How often bởi you study English?

8. What time does the film start?

9. Where vì you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Bài 6: Dùng "vị not" hoặc "does not" nhằm xong hồ hết câu sau1. I ....... prefer coffee.

2. She ....... ride a bike to lớn her office.

3.Their friends ....... live in a small house.

4. They ....... vị the homework on weekends.

5. Mike ....... play soccer in the afternoons.

6. The bus ....... arrive at 8.30 a.m.

7. We ....... go to bed at midnight.

8. My brother ....... finish work at 8 p.m.Đáp án

1. I don"t prefer coffee.

2. She doesn"t ride a bike to her office.

3. Their friends don"t live in a small house.

4. They don"t do the homework on weekends.

5. Mike doesn"t play soccer in the afternoons.

6. The bus doesn"t arrive sầu at 8.30 a.m.

7. We don"t go khổng lồ bed at midnight.

8. My brother doesn"t finish work at 8 p.m.Bài 7: Hoàn thành biện pháp câu sau1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? => No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? => No, ........

4. ....... the train leave sầu at noon every day? => Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? => No, ........

6. ....... they take a taxi khổng lồ school every morning? => Yes, ........

7. ....... Anna và Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, ........Đáp án

1. Does Jaông chồng lượt thích eating hamburgers? => Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? => No, I don"t/ I bởi vì not.


3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don"t/ they vị not.

4. Does the train leave sầu at noon every day? => Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? => No, he doesn"t/ he does not.

6. Do they take a taxi khổng lồ school every morning? => Yes, they vị.

7. Do Anmãng cầu and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, they don"t/ they do not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Bài 8: Hoàn thành những câu sau

1. Robin (play)..........football every Sunday.

2. We (have)..........a holiday in December every year.

3. He often (go)..........to lớn work late.

4. The moon (circle)..........around the earth.

5. The flight (start)..........at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study)..........very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach)..........me English on Saturday evenings.

8. I like Math và she (like)..........Literature.

9. My sister (wash)..........dishes every day.

10. They (not/ have)..........breakfast every morning.Đáp án

1. Robin (play) plays football every Sunday.

2. We (have) have a holiday in December every year.

3.He often (go) goes to work late.

4. The moon (circle) circles around the earth.

5.The flight (start) starts at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study) doesn"t study/ does not study very hard. He never gets high scores.

7.My mother often (teach) teaches me English on Saturday evenings.

8.I lượt thích Math & she (like) likes Literature.

9.My sister (wash) washes dishes every day.

10. They (not/ have) don"t have/ vì chưng not have breakfast every morning.

Bài 9: Hoàn thành biện pháp câu sau cùng với từ bỏ trong ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

=>

2. He (stay) up late? (sometimes)

=>

3. I (do) the housework with my brother. (always)

=>

4. Peter & Mary (come) khổng lồ class on time. (never)

=>

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

=>

6. You (go) shopping? (usually)

=>

7. She (cry). (seldom)

=>

8. My father (have) popcorn. (never)

=>

Đáp án

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

=> I always bởi the housework with my brother.

=> Peter và Mary never come khổng lồ class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn.

Bài 10:

Mary is a teacher. She teaches English. The children love her and they (1).........a lot from her. Mary (2).........trang chính at 3.00 and (3).........lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4).........swimming or she cleans her house. Sometimes she (5).........her aunt & (6).........tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.Đáp án

Mary is a teacher. She teaches English. The children love her and they (1) learn a lot from her. Mary (2) comes trang chủ at 3.00 & (3) has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4) goes swimming or she cleans her house. Sometimes she (5) meets her aunt và (6) drinks tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Bài 11:

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail và big blaông chồng eyes. Its name (be)...........Kiki and it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, so Peter (not/ let)...........the dog run inlớn the road. He (often/ take)...........Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.Đáp án:


My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail và big blachồng eyes. Its name (be) is Kiki và it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like| doesn"t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let| doesn"t let the dog run into lớn the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài 12 Chia cồn tự sống vào ngoặc:

1. My father always ................................ Sunday dinner. (make)

2. Ruth ................................ eggs; they ................................ her ill. (not eat; make)

3. "Have sầu you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)

4. ................................ Mark ................................ khổng lồ school every day? (go)

5. ................................ your parents ................................ your girlfriend? (like)

6. How often ................................ you ................................ swimming? (go)

7. Where ................................ your sister ................................? (work)

8. Ann ................................. usually ................................ lunch. (not have)

9. Who ................................ the ironing in your house? (do)

10. We ................................ out once a week. (go)

Đáp án

1. Makes 2. doesn’t eat 3. don’t smoke 4. Does …. go 5. Do …. like

6. Do …. go 7. does… work 8. doesn’t ….. have sầu 9. vày 10. go

Bài 13. Hoàn thành các câu sau. cũng có thể chọn xác định hoặc phủ định

Ví dụ:

· Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.

· We"ve sầu got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.

2. Most students live quite cthất bại khổng lồ the college, so they ................................ (walk) there every day.

3. How often ................................ you ................................ (look) in a mirror?

4. I"ve sầu got four cats and two dogs. I ................................ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.

6. What"s the matter? You ................................ (look) very happy.

7. Don"t try khổng lồ ring the bell. It ................................ (work).

8. I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to lớn them.

9. Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.

10. We always travel by bus. We ................................ (own) a oto.

Đáp án

1. Doesn’t speak 2. walk 3. vì …. look 4. love 5. doesn’t eat

6. look 7. doesn’t work 8. lượt thích 9. wins 10. don’t own

Bài 14. bài tập phân tách thì bây chừ solo thể lấp định

1. I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go lớn bed at midnight.

4. They……….vì chưng the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive sầu at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live sầu in a big house.

8. The cat ………. lượt thích me.

Đáp án

1 - don"t; 2 - doesn"t; 3 - don"t; 4 - don"t;

5 - doesn"t; 6 - doesn"t; 7 - don"t; 8 - doesn"t;

Bài 15. bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đối kháng có đáp án

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to lớn bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Đáp án

1 - catch; 2 - wears; 3 - drink; 4 - goes;

5 - has; 6 - eat out; 7 - watches; 8 - teaches;

Bài 16. Chia cồn từ

1. I usually ___________(go) to lớn school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Tom ___________ (work) every day.

5. He always ___________ (tell) us funny stories.

6. She never ___________ (help) me with that!


7. Martha & Kevin ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Lindomain authority ___________ (take care) of her sister.

10. John rarely ___________ (leave) the country.

11. We ___________ (live) in the city most of the year.

12. Lorie ___________ (travel) to lớn Paris every Sunday.

13. I ___________ (bake) cookies twice a month.

14. You always ___________ (teach) me new things.

15. She ___________ (help) the kids of the neighborhood.

16. We (fly)________ lớn Spain every summer.

17. Where your children (be) ________?

18. He (have) ________ a new haircut today.

19. She (not study) ________ on Friday.

đôi mươi. Where _______ your father­­_____? (work)

Đáp án

1 - go; 2 - visit; 3 - play; 4 - works

5 - tells; 6 - helps; 7 - swim; 8 - dance;

9 - takes care; 10 - leaves; 11 - live; 12 - travels;

13 - bake; 14 - teach; 15 - helps; 16 - fly;

17 - Where are you children?; 18 - has; 19 - does not study; trăng tròn - does… work.

Bài 17. Hoàn chỉnh các câu tiếp sau đây với các từ lưu ý trong hộp

wake up – open – speak – take – bởi vì – cause – live – play – cthảm bại – live – drink

1. Ann _____________ handball very well.

2. I never _____________ coffee.

3. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.

4. It _____________ at 9:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My parents _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little English.

10. I always _____________ early in the morning.

Đáp án

1 - Plays; 2 - Drink;3 - Opens; 4 - Closes; 5 - Causes

6 - Live; 7 - Take; 8 - Do; 9 - Speak; 10 - Wake up

Bài 18. Cho dạng đúng của cồn từ trong những câu sau.

1. My mom always ................................delicious meals. (make)

2. Charlie…………………………..eggs. (not eat)

3. Susie………………………….shopping every week. (go)

4. ................................ Minh và Hoa ................................ khổng lồ work by bus every day? (go)

5. ................................ your parents ................................with your decision? (agree)

6. Where……………………..he………………………from? (come)

7. Where ................................ your father ................................? (work)

8. Jimmy ................................. usually ................................ the trees. (not water)

9. Who ................................the washing in your house? (do)

10. They ................................ out once a month. (eat)

Đáp án

1 - makes; 2 - doesn"t eat; 3 - goes; 4 - Do.. go; 5 - Do ... agree;

6 - does... come; 7 - does.. work; 8 - doesn"t water; 9 - does; 10 - eat;

Bài 19. Cho dạng đúng của những trường đoản cú vào ngoặc để chế tác thành câu tất cả nghĩa.

1. It (be)………………a fact that smart phone (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..lớn some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish)…………………….at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Ho Chi Minh City (be)………..very friendly và they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I lượt thích oranges and she (like)……………..apples.

9. My mom & my sister (cook)…………………….lunch everyday.

10. They (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án

1. is, helps; 2. travel; 3. finishes; 4. doesn’t eat, is; 5. are, smile

6. starts; 7. doesn’t study; 8. likes; 9. cook; 10. have;

Bài đôi mươi. Make the present simple. Choose positive sầu, negative sầu or question.

1) (he / drive khổng lồ work every day)

2) (I / not / think you"re right)

3) (we / have sầu enough time)?

4) (I / eat cereal in the morning)

5) (they / write e-mails every day)?

6) (you / watch a lot of TV)

7) (he / not / read the newspaper)

8) (she / dance often)?

9) (where / I / come on Mondays)?

10) (what / you / do at the weekend)?

11) (you / not / drink much tea)

12) (how / he / travel to lớn work)?

13) (they / not / lượt thích vegetables)

14) (she / catch a cold every winter)

15) (I / go out often)?

16) (you / speak English)?

17) (we / take the bus often)

18) (she / not / walk lớn school)

19) (what / you / buy in the supermarket)?

20) (how / he / carry such a heavy bag)?

ĐÁPhường ÁN

1 - He drives to work every day.

2 - I don"t think you"re right.

3 - Do we have enough time?

4 - I eat cereal in the morning.

5 - Do they write e-mails every day?

6 - You watch a lot of TV.

7 - He doesn"t read the newspaper.

8 - Does she dance often?

9 - Where bởi I come on Mondays?

10 - What vì chưng you vị at the weekend?

11 - You don"t drink much tea.

12 - How does he travel khổng lồ work?

13 - They don"t like vegetables

14 - She catches a cold every winter.

15 - Do I go out often?

16 - Do you speak English?

17 - We take the bus often.

18 - She doesn"t walk khổng lồ school.

Xem thêm: Điều Kiện Du Học Canada 2019 Cần Những Gì? Điều Kiện Du Học Canada 2020

19 - What vị you buy in the supermarket?

đôi mươi - How does he carry such a heavy bag?

Trên đấy là tổng thể nội dung của các bài luyện tập Thì bây chừ solo bao gồm đáp án. Mời bạn đọc đọc thêm những tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ phiên bản như: Tài liệu luyện tài năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực đường,... được update liên tục bên trên hanoitc.com.