Thông tin tuyển sinh: https://hanoitc.com/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-thang-long-nam-2021


Đại học Thăng Long

Mã trường: DTL

Tên giờ đồng hồ Anh: Thăng Long University (TLU)

Đào tạo: Dân lập

*

Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Khoa học tập Tự Nhiên - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh