Whoops, we thought your browser supported HTML5 audio and it doesn"t. Cliông xã here khổng lồ report the issue.


Bạn đang xem: Kích thước trong tiếng anh

Height Cao
*
tall Cao
short Thấp, lùn, ngắn


*

thin gầy
slim thon thả, tkhô giòn mảnh
slender nhỏ nhắn, thanh khô mảnh
skinny G?y gi? x??ng, g?y nhom
emaciated G?y mòn, h?c hác
stocky Ch?c n?ch, bè btrằn ng??i
muscular C? b?p
big-boned To x??ng


She lost a lot of weight while on her diet, but then she gained it back. Cô ?y gi?m r?t nhi?u cân (kg) khi ?n né, nh?ng sau ?ó lên tr? l?i.
You"re as skinny as a rail! Bạn đang gầy như một đường sắt!

fat Béo (m?p)
obese Béo phì, phệ ph?
obesity Béo phì, lớn ph?
chubby M?m m?m
plump Tròn tr?nh, phúng phính


She gained five sầu pounds over the Thanksgiving holiday. Cô ?y t?ng 5 pao (2.25kg) vào k? l? T? ?n.
You"re too skinny. We need to fatten you up. B?n (mày) g?y thừa. Chúng tôi (Chúng tao) c?n ph?i v? mập b?n (mày).

*

handsome ??p (trai)
beautiful Xinc (gái)
beauty V? ??p, s?c ??p, nhan s?c
cute ?áng yêu thương, xinc x?n
attractive Thu hút, h?p d?n, lôi cu?n, quy?n r?; tất cả duyên
good-looking ??p, ?a nhìn
gorgeous L?ng l?y, r?c r?
pretty Xinc x?n, ??p
ugly X?u
homely Gi?n d?, ch?t phác, thô k?ch, vô duyên
plain
unattractive Ít h?p d?n, ko lôi cu?n, không quy?n r?; không có duyên


Beauty is in the eye of the beholder. V? ??p trong m?t (c?a) khán gi?. / V? ??p vì chưng ng??i coi quy?t ??nh.


Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai Tuyển Sinh 2021, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Remember that the most beautiful things in the world are the most useless; peacocks and lilies, for example. - John Ruskin Hãy nh? r?ng nh?ng th? ??p ?? nh?t bên trên ??i l?i là nh?ng th? vô d?ng nh?t; VD: bé công với hoa lili - John Ruskin