Thông tin tuyển sinh: https://hanoitc.com/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-bac-lieu-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học tập Quốc gia TP Hồ Chí Minh