Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là mẫu giấy chứng nhận được nhà trường lập ra để chứng nhận học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường khi chưa nhận được bằng chính thức. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của học sinh, sinh viên, nội dung chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại đây.

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thpt 2020

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là gì?

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là giấy dùng để chứng nhận thí sinh đã đỗ tốt nghiệp THPT. Như vậy, giấy này được cấp cho những thí sinh đỗ tốt nghiệp. Thí sinh sẽ đỗ khi đảm bảo 2 điều kiện dưới đây:

2. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định ra sao?

Tại Khoản 3 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

– Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và văn bằng giáo dục đại học.

3. Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT(Tạm thời)

Học sinh:…………………………………………

Ngày sinh: …………………….… Dân tộc: ……

Giới tính:…………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020.

Tại:…………………………………………………

Số báo danh:……………………………………

Điểm xét Tốt nghiệp: ………; trong đó điểm từng môn thi là:

MônĐiểm TB lớp 12ToánNgữ vănNgoại ngữ/thay thếMôn tự chọnGhi chú
Điểm

* Điểm khuyến khích (nếu có): …………………

* Diện xét TN (nếu có): …………………………

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 01 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chữ ký học sinh

….…….., ngày…. tháng….. năm 2020T/L GIÁM ĐỐCTRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QLCLGD

4. Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh THCS

*

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………

Trường Trung học cơ sở

……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.—————–

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(tạm thời)

Chứng nhận: ………………………………………… Giới tính: ……………………………………

Ngày sinh: ………………………………….. Nơi sinh: ………………………………………………

Lớp ……………………………….. Trường …………………………………………………………….

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………

Đã được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: ……………………………….. ngày…..tháng…..năm ………

Xếp loại tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG

(Họ, tên, chữ kí và đóng dấu)

5. Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

……., ngày…tháng…năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………………….

Chứng nhận

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………………

Hệ đào tạo: ………………………………………………………………………………………………

Khóa học: …………………………………………………………………………………………………

Đã được công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân theo Quyết định số ………. /………………….., ngày …../…./20….. của Hiệu trưởng Trường Đại học ……………..

Điểm trung bình chung học tập: ………………………………………. (bằng chữ)

Xếp loại tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Hiện tại, sinh viên đang chờ nhận bằng tốt nghiệp.

Xem thêm: Bài Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Lý 2012, Giải Chi Tiết Đề Môn Lý Đại Học Khối A Năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.