Sau bài học về 100 danh từ được sử dụng nhiều độc nhất vào tiếng Anh, hanoitc.com xin liên tiếp gửi trao cácbạn top 200 động từ được sử dụng các độc nhất vô nhị trong giờ đồng hồ Anh.Những rượu cồn trường đoản cú thịnh hành dưới đây vẫn là căn cơ vững chắc và kiên cố chotrình độ chuyên môn ngoại ngữ của người tiêu dùng tốt rộng.

*

200 ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH - PHẦN 1

1. Be /bi/ thì, là, ở

2. Have /hæv/ có

3. Do /du/ làm

4. Say /seɪ/ nói

5. Get /gɛt/ lấy

6. Make /meɪk/ làm

7. Go /goʊ/ đi

8. See /si/ thấy

9. Know /noʊ/ biết

10. Take /teɪk/ lấy

11. Think /θɪŋk/ nghĩ

12. Come /kʌm/ đến

13. Give /gɪv/ cho

14. Look /lʊk/ nhìn

15. Use /juz/ dùng

16. Find /faɪnd/ tra cứu thấy

17. Want /wɑnt/ muốn

18. Tell /tɛl/ nói19. Put /pʊt/ đặttrăng tròn. Mean /min/ nghĩa là21. Become /bɪˈkʌm/ trsinh hoạt thành22. Leave /liv/ rời khỏi23. Work /wɜrk/ có tác dụng việc24. Need /nid/ cần25. Feel /fil/ cảm thấy26. Seem /sim/ hình như27. Ask /æsk/ hỏi28. Show /ʃoʊ/ trình diễn29. Try /traɪ/ thử30. call /kɔl/ gọi31. Keep /kip/ giữ32. Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp33. Hold /hoʊld/ giữ34. Turn /tɜrn/ xoay35. Follow /ˈfɑloʊ/ theo36. Begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu37. Bring /brɪŋ/ đem lại38. Like /laɪk/ như39. Going /ˈgoʊɪŋ/ đi40. Help /hɛlp/ giúp41. Start /stɑrt/ bắt đầu42. Run /rʌn/chạy43. Write /raɪt/ viết44. Set /sɛt/ đặt để45. Move sầu /muv/ di chuyển46. Play /pleɪ/ chơi47. Pay /peɪ/ trả48. Hear /hir/ nghe49. Include /ɪnˈklud/bao gồm50. Believe sầu /bɪˈliv/ tin tưởng51. Allow /əˈlaʊ/ cho phép52. Meet /mit/ chạm chán gỡ53. Lead /lid/ dẫn dắt54. Live /lɪv/sống55. Stvà /stænd/ đứng56. Happen /ˈhæpən/ xảy ra57. Carry /ˈkæri/ mang58. Talk /tɔk/ nói chuyện59. Appear /əˈpɪr/ xuất hiện60. Produce /ˈproʊdus/ sản xuất61. Sit /sɪt/ ngồi62. Offer /ˈɔfər/ yêu thương cầu63. Consider /kənˈsɪdər/ cân nặng nhắc64. Expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi65. Suggest /səgˈʤɛst/ đề nghị66. Let /lɛt/ mang lại phép67. Read /rid/ đọc68. Require /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầu69. Continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục70. Lose /luz/ thua kém cuộc71. Add /æd/ thêm vào72. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi73. Fal /fɔl/ ngã74. Remain /rɪˈmeɪn/ còn lại75. Rethành viên /rɪˈmɛmbər/ lưu giữ lại76. Buy /baɪ/ mua77. Speak /spik/ nói78. Stop /stɑp/ dừng lại79. Sover /sɛnd/ gửi80. Receive /rəˈsiv/ nhận81. Decide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết định82. Win /wɪn/ chiến thắng83. Understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu84. Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả85. Develop /dɪˈvɛləp/ phát triển86. Agree /əˈgri/ đồng ý87. xuất hiện /ˈoʊpən/ mở88. Reach /riʧ/ đạt tới89. Build /bɪld/ xây dựng90. Involve /ɪnˈvɑlv/ tương quan tới91. Spkết thúc /spɛnd/ dành92. Return /rɪˈtɜrn/ trnghỉ ngơi lại93. Draw /drɔ/ vẽ94. Die /daɪ/ chết95. Hope /hoʊp/ hy vọng96. Create /kriˈeɪt/ sáng sủa tạo97.


Bạn đang xem: 200 động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng anh


Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Giáo Dục Tiểu Học Sư Phạm Tphcm 2021 Chính Xác

Walk /wɔk/ đi bộ98. Sell /weɪt/ đợi