Quý Khách vẫn xem phiên bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng tải ngay lập tức phiên bản không thiếu thốn của tư liệu tại phía trên (103.81 KB, 5 trang )


THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ THI THỬ Môn thi: HÓA HỌC

(Đề thi tất cả 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, thương hiệu thí sinh:...

Bạn đang xem: Đề thi thử đại học 2016 môn hóa

Số báo danh:...Cho biết nguyên tử khối hận của những ngulặng tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca =40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Liên kết chất hóa học vào phân tử như thế nào sau đấy là liên kết ion?

A. HClO. B. Cl2. C. KCl. D. HCl.

Câu 2: Chất hữu cơ như thế nào tiếp sau đây trong yếu tố gồm đựng nguyên tố nitơ?

A. Protein. B. Cacbohiđrat. C. Chất phệ. D. Hiđrocacbon.

Câu 3: Cơng thức hóa học của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe2O3. B. Fe(OH)3. C. Fe3O4. D. Fe2(SO4)3.

Câu 4: Đốt cháy hóa học hữu cơ X thu được số mol CO2 nhỏ dại rộng số mol H2O. X có thể là

A. ancol. B. este. C. axit cacboxylic. D. anđehit.

Câu 5: Axit như thế nào sau đó là axit béo?

A. Axit linoleic. B. Axit axetic. C. Axit benzoic. D. Axit oxalic.

Câu 6: Cho 10 gam tất cả hổn hợp tất cả KHCO3 cùng CaCO3 vào dung dịch HCl (dư), thể tích khí (đktc) thu

được là

A. 3,36. B. 1,12. C. 2,24. D. 4,48.

Câu 7: Lên men một lượng glucozơ, thu được a mol ancol etylic với 0,1 mol CO2. Giá trị của a là

A. 0,trăng tròn. B. 0,10. C. 0,30. D. 0,15.

Câu 8: Tdiệt phân trọn vẹn 8,8 gam este C4H8O2 chiếm được 6 gam ancol. Tên của este là

A. Etyl axetat. B. Metyl propionat. C. Propyl axetat. D. Isopropyl fomat.Câu 9: Cho bội phản ứng: aFeS2 + bO2 → cFe2O3 + dSO2. Tỉ lệ a : b là

A. 4 : 7. B. 11 : 4. C. 7 : 4. D. 4 : 11.

Câu 10: Trong các hóa học sau, chất gồm nhiệt độ sơi tối đa là

A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. HCOOCH3.

Câu 11: Kim một số loại Cu ko tan vào dung dịch làm sao sau đây?

A. HNO3 lỗng lạnh. B. HNO3 lỗng nguội. C. H2SO4 lỗng lạnh. D. H2SO4 quánh lạnh.

Câu 12: Tiến hành các thử nghiệm sau:


(a) Cho dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp HCl.

(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư.

(c) Cho Cu vào hỗn hợp HCl sệt, nóng dư.(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3.

Sau Lúc xong các làm phản ứng, số thí nghiệm thu sát hoạch được chất rắn là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 13: Thành phần chính của quặng boxit là

A. Fe3O4. B. Al2O3. C. FeCO3. D. Cr2O3.

Câu 14: Cho hàng những chất: etilen, stiren, phenol, axit acrylic, etyl axetat, anilin. Số chất làm mấtcolor hỗn hợp brom sinh hoạt điều kiện thường xuyên là


(2)

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.Câu 15: Để phân biệt hai dung dịch KCl với K2SO4 rất có thể sử dụng dung dịch

A. H2SO4. B. HNO3. C. NaOH. D. BaCl2.

Câu 16: Protein tsay mê gia làm phản ứng color biure chế tạo thành phầm có màu

A. trắng. B. đỏ. C. rubi. D. tím.

Câu 17: Ion làm sao tiếp sau đây bao gồm tính thoái hóa mạnh nhất?

A. Fe3+. B. Cu2+. C. Fe2+. D. Al3+.

Câu 18: Polime nào dưới đây được pha chế bởi phản nghịch ứng trùng hợp?

A. PVC. B. Nilon–6,6. C. Novolac. D. Tơ lapsan.

Câu 19: Dung dịch axit làm sao sau đây hòa hợp được SiO2?

A. HBr. B. HF. C. HCl. D. HI.

Câu 20: Phần trăm trọng lượng của nguyên tố nitơ vào alanin là

A. 15,05%. B. 13,59%. C. 15,73%. D. 18,67%.

Câu 21: Chất nào tiếp sau đây bao gồm tính lưỡng tính?

A. Al. B. Al2O3. C. AlCl3. D. Na.

Câu 22: Trung hịa hồn tồn 6 gam axit cacboxylic solo chức X bởi hỗn hợp NaOH hoàn toản, thuđược 8,2 gam muối bột. Công thức phân tử của X là

A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. CH2O2.

Câu 23: Kyên ổn các loại nào cứng nhất?

A. Cr. B. sắt. C. W. D. Pb.

Câu 24: Este bao gồm phân tử khối nhỏ nhất bằng

A. 46. B. 60. C. 74. D. 88.


Câu 25: Cho 0,1 mol FeCl2 bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp AgNO3 dư, chiếm được m gam kết tủa.

Giá trị của m là

A. 28,7. B. 39,5. C. 10,8. D. 17,9.

Câu 26: Chất không tsi gia bội phản ứng tbỏ phân là

A. Xenlulozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Tinc bột.

Câu 27: Thành phần chủ yếu của phân ure là

A. NH4H2PO4. B. (NH2)2CO. C. (NH4)2HPO4. D. NH4HCO3.

Câu 28: Phát biểu làm sao tiếp sau đây sai?

A. Tất cả các anđehit đều phải sở hữu tính thoái hóa cùng tính khử.B. Axit fomic bao gồm phản nghịch ứng trứa bạc.

C. Axit acrylic trực thuộc cùng dãy đồng đẳng với axit axetic.D. Anđehit no, đối chọi chức, mạch hở gồm cơng thức CnH2nO (n ≥ 1).

Câu 29: Chất nào tiếp sau đây phản ứng được với phenol (C6H5OH)?

A. KHCO3. B. NaCl. C. HCl. D. NaOH.

Câu 30: Khí làm sao sau đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hiện tượng kỳ lạ hiệu ứng đơn vị kính?

A. O3. B. NO2. C. CO2. D. SO2.


Câu 31: Cho hỗn hợp X bao gồm Fe, Cu, Fe2O3 và CuO vào 70 ml dung dịch HCl 1M, chiếm được dung

dịch Y và kim loại Z. Cho Y chức năng hết với KOH dư, chiếm được kết tủa T. Nung T vào khơng khímang lại cân nặng khơng thay đổi được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,8. B. 3,6. C. 5,4. D. 4,5.

Câu 32: Hiđrat hóa anken X (chất khí sinh sống điều kiện thường) chiếm được ancol Y. Cho a mol Y làm phản ứngvới Na dư, nhận được 0,5a mol H2. Z là đồng phân thuộc nhóm chức của Y và tương tác cùng với Y theo sơ


(3)

A. but-1-en, butan-1-ol. B. but-2-en, butan-1-ol.C. but-2-en, butan-2-ol. D. but-1-en, butan-2-ol.

Câu 33: Hỗn thích hợp X tất cả 3 hóa học hữu cơ tất cả thuộc số mol, phần đa đối chọi chức (cất 3 nhiều loại nhóm chức khácnhau), mạch hở cùng tất cả cơng thức phân tử là CH2O2, C2H4O2, C3H2O. Số mol AgNO3 bội phản ứng về tối đa

với 0,3 mol X vào hỗn hợp NH3 là

A. 0,7. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

Câu 34: Tiến hành bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm tất cả hổn hợp X tất cả Al và FeO mang đến làm phản ứng hoàn toàn, thuđược chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần cân nhau. Phần một phản bội ứng buổi tối nhiều cùng với V lít dung dịchNaOH 1M. Hịa rã không còn phần nhị buộc phải 3,5V lít dung dịch HCl 2M. Hỗn đúng theo Y tất cả

A. Al, Fe và Al2O3. B. Al2O3 và Fe.

C. sắt, FeO và Al2O3. D. FeO, Al2O3, Fe với Al.

Xem thêm: Phương Pháp Luyện Phát Âm Tiếng Việt Chuẩn Và Đọc Diễn Cảm, Kỹ Năng Phát Âm Tiếng Việt Chuẩn Cho Người Việt

Câu 35: Tbỏ phân trọn vẹn y gam este đơn chức, mạch hlàm việc X bởi dung dịch NaOH, chiếm được zgam muối bột. Biết X tất cả tỉ kân hận khá so với metung bởi 6,25 với y

(4)

A. 15%. B. 25%. C. 45%. D. 35%.

Câu 43: Hỗn thích hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 với CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ chiếm được dung

dịch Y với khí Z. Đốt cháy hồn tồn Z, nhận được 4,48 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 9,45 gam H2O. Thêm tự từ

hỗn hợp HCl 1M vào Y, Khi hết V lít hoặc 2V lít thì đầy đủ nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là(5)

---ĐÁP ÁN1.C