Tài Liệu HOT Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2020 (File Word có Đáp Án Và Hướng dẫn giải chi tiết) 17 126 0
Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Trường THPT Hải Thượng Lãng Ông 24 11 0
Bộ 24 đề thi THPT Quốc Gia năm 2019, bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI. Môn: Giáo Dục Công Dân file word có đáp án.KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN KỲ THITẠO TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÊ THI CHÍNH THỨC Mơn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Đề thi cỏ 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thỉ 301 Câu 81: Chù trương kiềm chế gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước nội dung pháp luật phát triển A loại hình dịch vụ y tế B loại hình dịch vụ kinh tế c lĩnh vực xẵ hội D hình thức bảo hiểm Câu 82: Cá nhân tự đưa cải tiến kĩ thuật để nâng cao suất lao động thực quyền sau công dân? A Thẩm tra B Phản biện c Phán D Sáng tạo Câu 83: Theo quy định pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội áp dụng theo nguyên tắc chũ yếu A giáo dục B trừng trị c đe dọa D trấn áp Câu 84: Trong trình sàn xuất, yếu tố cấu thành tư liệu lao động A kiến trúc thượng tầng B đội ngũ nhân công c cấu kinh tế D kết cau hạ tầng Câu 85: Sừ dụng pháp luật việc cá nhân, tổ chức sử dụng quyền cùa mình, làm gi mà pháp luật A bãi bỏ B chưa cho phép c cho phép làm D tuyệt đổi cấm Câu 86: Khi dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa, tiền tệ thực chức sau đây? A Phương tiện cất trữ B Xử lí thơng tin C Thước đo giá trị D Điều tiết lưu thông Câu 87: Khiếu nại quyền cơng dân đề nghị quan có thẩm quyền xem xét lại định hành có cho định xâm phạm A lợi ích hợp pháp cùa B tài sàn thừa kế cùa người khác C ngân sách quốc gia D nguồn quỹ phúc lợi Câu 88: Trong sản xuất lưu thông hàng hóa, cầu giảm, sản xuất kinh doanh thu hẹp lượng cung hàng hóa A ln bình ồn B tăng lên c mở rộng D giảm xuống Câu 89: Cá nhân tham gia hoạt động văn hóa thực quyền sau cùa cơng dân? A Tích cực thẩm tra B Được phát triển C Tự phàn biện D Chủ động tư vấn Câu 90: Một dấu hiệu xác định hành vi vi phạm pháp luật người vi phạm A phải có lực trách nhiệm pháp lí B phải khai báo tạm trú, tạm văng c cần bảo mật lí lịch cá nhân D cần chù động đăng kí nhân Câu 91: Theo quy định pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp người sử dụng lao động A quyền sở B văn phòng tư pháp c người lao động D quan dân cử Câu 92: Một tác động tích cực quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa A kích thích lục lượng sàn xuất phát triển B gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo C đẩy mạnh trinh đầu tích trữ D thúc đầy tượng khủng hồng kinh tế Câu 93: Cơng dân thực quyền tố cáo trường hợp sau đây? A Phát đường dây sản xuất vacxin già B BỊ trì hỗn tốn tiền lương c Nhận tiên bơi thường chưa thỏa đáng D Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô Trang 1/4 - Mã đề thi 301 Câu 94: Theo quy định pháp luật, thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tăc bầu cử trực tiếp A độc lập lựa chọn ứng cử viên B bào mật nội dung viết vào phiếu bầu c đề xuất danh sách ban kiểm phiếu D ủy quyền thực nghĩa vụ bầu cử Câu 95: Người có lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình thực hành vi sau đây? A Bí mật giải cứu tin B Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục c Đồng loạt khiếu nại tập thể D Truy tìm chứng vụ án Câu 96: Quyền bình đẳng cơng dân lao động nội dung sau đây? A Giao kết hợp đồng lao động B Thực quyền lao động c Tự tìm kiếm việc làm D Quyết định lợi nhuận thường niên Câu 97: Theo quy định cùa pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể bắt người A tham gia giải cứu nạn nhân B tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng c thực hành vi phạm tội D chứng thực di chúc thừa kề Câu 98: Công dân đủ lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí thực hành vi sau đây? A Từ chối nhận di sản thừa kế B Xác minh lí lịch cá nhân C Bắt người phạm tội q tang D Cơng khai danh tính người tố cáo Câu 99: Mọi doanh nghiệp bình đẳng nghĩa vụ trước pháp luật trường hợp sau đây? A Lựa chọn nhà đầu tư B Thanh lí tài sàn nội c Kinh doanh mặt hàng cấp phép D Mở rộng thị trường xuất hàng hóa Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín B tự ý thay đổi nội dung điện tín khách hàng D A thay đổi phương tiện vận chuyển kiểm tra chất lượng đường truyền c niêm yết công khai giá cước viễn thông Câu 101: Công dân tuân thủ pháp luật từ chối B thực nghĩa vụ bầu cử A sử dụng vũ khí trái phép D bảo vệ an ninh quốc gia c nộp thuế đầy đù theo quy định Câu 102: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực nghĩa vụ sau đây? A Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng B Tồ chức hội nghị khách hàng c ứng dụng trí tuệ nhân tạo D Tham gia bào hiểm nhân thọ Câu 103: Công dân vi phạm quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thực hành vi sau đây? A Công khai lịch trình chuyển phát B Vận chuyển bưu phẩm đường dài c Tự ý thu giữ thư tín người khác D Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông Câu 104: Nội dung quyền phát triển việc cơng dân A chàm sóc sức khòe B tự kinh doanh ngoại tệ c cung cấp thông tin D tham gia hoạt động văn hóa Câu 105: Chị A giấu chong chấp nhà cùa hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn bạn mở cửa hàng kinh doanh Phát việc, chồng chị A anh s đánh ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn Bức xúc, chị bỏ nhà mẹ đẻ sinh sống Chị A anh s vi phạm quyền bình đẳng lĩnh vực sau đây? A Hơn nhân gia đình B Tài thương mại c Hợp tác đầu tư D Sàn xuất kinh doanh Câu 106: Cán sờ X chị K bị tòa án tuyên phạt tù tội vi phạm quy định đầu tư cơng trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước ti đồng Chị K phải chịu trách nhiệm pháp lí sau đây? A Hành kỉ luật B Hành dân C Hình hành D Hình kỉ luật Câu 107: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc quan nơi chị công tác ông Q bất ngờ kí định sa thải chị Ơng Q vi phạm quyền bình đẳng lao động nội dung sau đây? A Thanh toán bào hiểm nhân thọ B Nâng cao lực quàn lí D Giao kết hợp đồng lao động c Thay đổi quy trình tuyển dụng Câu 108: Trong ngày bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, bà K phải điều trị chấn thương cột sông bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử anh A tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý cùa anh bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Anh A vi phạm nguyên tắc bầu cử sau đây? A Bò phiếu kín B Đại diện c Trung gian D Được ủy quyền Trang 2/4 - Mã đề thi 301 Câu 109: Anh A viết chia sè kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân Anh A thực pháp luật theo hình thức sau đây? A Sừ dụng pháp luật B Áp dụng pháp luật c Tuân thủ pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 110: Cán xã X ông M nhận 10 triệu đồng làm già hồ sơ để giúp ông D hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt Ông M vi phạm pháp luật sau đây? A Ki luật dân B Hình dân C Hình ki luật D Hành dân Câu 111: Phát ch> A nhân viên quyền biết việc tham gia đường sàn xuất xăng trái phép, giám đôc doanh nghiệp anh D đưa 20 triệu đồng cho chị A đề nghị chị giữ im lặng Vi chị A từ chôi nên anh D dọa điêu chuyển chị sang phận khác Chị A có thê sử dụng quyên sau đây? A Truy tố B Thẩm định c Tố cáo D Khiếu nại Cậu 112: Lãnh đạo thành phố X chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ đại nhàm cung câp nước cho người dân Lãnh đạo thành phố X tạo điều kiện để người dân hưởng quyền phát triển nội dung sau đây? A Có mức sổng đầy đủ vật chất B Thay đổi đồng kết cấu hạ tầng c Sử dụng nguồn quỹ bào trợ xẫ hội D Chủ động xử lí cơng tác truyền thơng Cầu 113: Bà A giám đốc, bà T phó giám đốc, ông M chị H nhân viên, anh B bảo vệ làm việc công ty X Trong họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên bị bà A yêu cầu dừng phát biểu Mặc dù vậy, ông M kiên trinh bày quan điểm cùa Thấy vậy, bà T ép ông M dừng lời đạo anh B đuổi ơnj| ngồi Có mặt họp, chị H dùng điện thoại quay lại toàn việc chia sè với nhiều người Những sau đầy vi phạm quyền tự ngôn luận công dân? AĨBàAvàchịH B Bà T, bà A anh B c Bà T, chị H anh B D Bà A bà T Câu 114: Ông B giám đốc, chị s trưởng phòng tài vụ, anh A nhân viên công tác sở X Phát ông B chị s vi phạm quy định kế toán gây thiệt hại cùa ngân sách nhà nước tỉ đông, anh A làm đơn tố cáo lại bị lãnh đạo quan chức ơng D vơ tình làm lộ thơng tin khiến ông B biết anh người tố cáo Vi vậy, ơng B liên tục gây khó khăn cho anh A công việc Bức xúc, anh A đẫ ném chất thải vào nhà riêng ông B Những sau đồng thời phải chịu trách nhiệm hình kì luật? A Ơng B, chị s anh A B Ơng B ơng D c Ơng B, chị s ơng D D Ơng B chị s Câu 115: Ông c giám đốc, chị N kế toán anh s nhân viên công tác sở X Lo sợ anh s biết việc sử dụng xe tơ cùa quan cho thuê để trục lợi, ông c chi đạo chị N tạo bàng chứng già vu khống anh s làm thất tài sảncủa quan kí định buộc việc anh Phát chị N vu khống nên anh s nhờ anh M viết cơng khai bímật đời tư chị N mạng xã hội Bức xúc, chị N tri hỗn việc tốn khoản phụ cấp anh s Hành vi cùa sau vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? A Ông c chị N B Chị N, anh M anh s c Anh s anh M D Ông c, chị N anh M Câu 116: Anh M anh Qcùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh Biết hồ sơ cùa chưa đủ điều kiện theo quy định, anh M đãnhờ lãnh đạo quan chức ông c ệiúp đỡ ông c đạonhân viên quyền chị s làm già sổ giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ cấp phép kinh doanh cho anh M Thay anh M cấp phép kinh doanh hồ sơ cùa đủ điều kiện lại chưa cấp phép, anh Q tung tin anh M chuyên bán hàng già Nhừng sau vi phạm quyền bình đăng kinh doanh? A Ông c, chị s anh Q B Anh M, ông c anh Q c Anh M, ông c chị s D Anh M, ông c, chị s anh Q Câu 117: Nghi ngờ chị s lấy trộm máy tính cùa nên anh c anh A dùng khí đánh chị s bị đa chấn thương Nhận tin báo, trưởng công an phường ông Q triệu tập anh A anh c trụ sở công an phường để lấy lời khai Một ngày sau, bố anh A ơng V phát bị ơng Q giam bỏ đói đen ngất xìu trụ sờ công an phường nên yêu cầu ông Q phải anh A Những sau không vi phạm pháp luật hình sự? A Ong V ơng Q B Chị s, ông V ông Q c Anh c, anh A ông Q D Chị s ông V Câu 118: Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, sau chị B viết hộ phiếu bâu theo ý mình, cự Q người cao ti nhờ anh D bò giúp phiếu bâu vào hòm phiêu anh D lại nhờ chị H chị H đồng ý bỏ phiếu bầu cụ Q thay Tranh thủ hội này, chị H tự ý sửa phiêu bầu cụ Trang 3/4 - Mã đề thi 301 Q theo ý bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Những sau vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? A Cụ Q, chị H anh D B Chị B, cụ Q anh D C Chị B, cụ Q chị H D Chị B, anh D chị H Câu 119: Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi siêu thị X, nơi làm quản lí, nên ơng M chi đạo nhân viên bảo vệ anh D bắt giữ cháu Sau ngày tìm kiếm, bố cháu A ơng B phát bị bỏ đói nhà kho siêu thị X nên đến tìm gặp hành làm cho anh D bị đa chấn thương Những sau vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân? A Ong M ông B B Anh D ông B c Ông M anh D D Ông M, anh D ông B Câu 120: Tại họp tổ dân phố X, bà p tố cáo việc ông s nhập trái phép tôm đỏ nên ông s đà đánh bà p bị ngất xiu Thấy vậy, chủtọa ông c tạm dừng họp đềnghị anh B, y tá đồng thời người cóxe tơ, đưa bà p cấp cứu Nhưng có mâu thuẫncá nhân từ trước, anh B từ chối đề nghị ông c, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà p đến bệnh viện Những sau sử dụng pháp luật? A Bà p ông c B Anh B, bà p ơng c c Ơng s, ơng c bà p D Ông s anh B HÉT Trang 4/4 - Mã đề thi 301 THITẠO TRUNG HỌC PHĨ THƠNG QC GIA NĂM 2019 Bộ GIÁO DỤC VÀKỲ ĐÀO Bài thỉ: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÈ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trung) Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 302 Câu 81: Trong sản xuất lưu thơng hàng hóa, cung nhỏ cầu giá cà thị trường thường cao giá trị A tiêu dùng B đặc trưng c sừ dụng D hàng hóa Câu 82: Trách nhiệm pháp lí áp dụng nhằm buộc chù thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt A chuyển quyền nhàn thân B hành vi trái pháp luật c quan hệ dân D kê khai tài sản chấp Câu 83: Cá nhân đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại định hành có cử cho định xâm phạm lợi ích hợp pháp cùa thực quyền sau cùa công dân? A Giám sát B Khiếu nại c Tố cáo D Thẩm tra Câu 84: Một tác động cùa quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa làm cho suất lao động A giảm đồng loạt B ổn định c hạ thấp dần D tăng lên Câu 85: Cá nhân nghiên cứu để tạo sản phẩm cần thiết cho xã hội thực quyền sau công dân? D Sáng tạo A Tham vấn B Thẩm định c Thanh tra Câu 86: Trong kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức sau đây? A Kích thích tiêu dùng B Kiểm sốt thơng tin c Thước đo giá trị D Điều tiết sàn xuất Câu 87: Quyền bình đẳng người lao động người sử dụng lao động thể thông qua A hợp đồng lao động B dịch vụ truyền thông c văn bàn dự thảo D thỏa thuận mua bán Câu 88: Quá trình sản xuất cải vật chất kết hợp sức lao động, tư liệu lao động A đối tượng lao động B công cụ sản xuất c kết cấu hạ tầng D hệ thống bình chứa Câu 89: Một dấu hiệu xác định hành vi vi phạm pháp luật người vi phạm A đủ điều kiện chuyển quyền kinh doanh B phải có khả tài bền vững C phải có lực trách nhiệm pháp lí D đủ tài sản chấp ngân hàng Câu 90: Cá nhân tiếp cận với phương tiện thông tin đại chúng thực quyền sau đầy công dân? A Tự phán B Đối thoại c Kiểm tra D Được phát triển Câu 91: Việc cá nhân, tổ chức thực đầy đù nghĩa vụ, làm mà pháp luật quy định phải làm A sử dụng pháp luật B thi hành pháp luật c giáo dục pháp luật D tư vấn pháp luật Câu 92: Theo quy định cùa pháp luật, để giải vấn đề việc làm cho người dân sở kinh doanh A cần tạo nhiều việc làm B cần thúc đầy tượng lạm phát c phài xóa bò loại hình cạnh tranh D phâi tri phân hóa giàu nghèo Cầu 93: Công dân không vi phạm quyền bất khà xâm phạm thân thể bắt người thực hành vi sau đây? B Thu thập vật chứng A Cướp giật tài sản D Theo dõi nghi phạm C Điều tra vụ án Trang 1/4 - Mã đề thi 302 Câu 94: Theo quy định pháp luật, cơng dân thực quyền bình đắng lao động A ân định thời gian nộp thuế B tham gia bào hiểm nhân thọ c tự lựa chọn việc làm D chia ngân sách nội Câu 95: Công dàn vi phạm quyền bào đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thực hành vi sau đây? A Đe xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông B Tự ý tiêu hủy thư tín người khác c Cơng khai hộp thư điện tử thân D Chia sẻ thơng tin kinh tế tồn cầu Câu 96: Người có lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành tự ý thực hành vi sau đầy? A Sản xuất vũ khí quân dụng B Chiếm dụng hành lang giao thông c Mua bán người qua biên giới D Tổ chức hoạt động khủng bố Câu 97: Cơng dân thực quyền khiếu nại trường hợp sau đây? A Bị đe dọa đên tính mạng, sức khỏe B Phát người sử dụng ma túy c Bị thu hồi đất chưa thỏa đáng D Phát đường dây khai thác gỗ lậu Câu 98: Cá nhân chù động tỉm hiểu kiến thức pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng thực quyền sau công dân? A Được phát triển B Khiếu nại c Tố cáo D Quản trị truyền thông Câu 99: Công dân đủ lực theo quy định cùa pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí thực hành vi sau đây? A Chủ động thay đổi nơi cư trú B Tuyên truyền công tác xã hội c Đề xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh D Xâm phạm bí mật đời tư người khác Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền bào đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín A quảng cáo dịch vụ viễn thơng B tự ý bóc mờ thư tín cùa khách hàng c lưu giữ biên lai nhận bưu phẩm D sử dụng hình thức chuyển phát nhanh Câu 101: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực nghĩa vụ sau đây? A Phát hành cổ phiếu B Tư vấn chuyên gia c Thanh lí tài sản D Bảo vệ mơi trường Câu 102: Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật thực hành vi sau đây? A Thu hồi giấy phép kinh doanh B Xóa bỏ loại cạnh tranh c ủy quyền giao nhận hàng hóa D Thay đồi" nội dung di chúc Câu 103: Mọi cơng dân bình đăng nghĩa vụ trước pháp luật thục hành vi sau đây? A Thay đổi địa bàn cư trú B Xây dựng nguồn quỹ xã hội c Đăng kí hồ sơ đấu thầu D Bảo vệ an ninh quốc gia Câu 104: Theo quy định pháp luật, thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử A tự ý bỏ phiếu thay người khác B công khai nội dung viết vào phiếu bầu c độc lập lựa chọn ứng cử viên D ủy quyền thực nghĩa vụ bầu cử Câu 105: Giám đốc cơng ty hóa chất ơng A chi đạo nhân viên xà chất thài độc hại chưa qua xử lí mơi trường gây nhiễm nguồn nước Bị bảo vệ anh M phát hiện, ông A đưa cho anh triệu đồng đề nghị anh M không phát tán thông tin anh M từ chối Vì vậy, ơng A dọa đuổi việc anh M Anh M thực quyền sau đây? A Khiếu nại B Khiếu kiện c Tố cáo D Tố tụng Câu 106: Chị M viết chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân Chị M thực pháp luật theo hình thức sau đây? A Tuân thủ pháp luật B Sừ dụng pháp luật c Áp dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 107: Lãnh đạo thành phố Y chi đạo lắp đặt hệ thống phần mềm qn lí giao thơng để phục vụ người dân Lãnh đạo thành phố Y tạo điều kiện để người dân hưởng quyền phát triển nội dung sau đày? B Đồng nânẹ cấp hạ tầng sở D Được cung A Thay đối kiến trúc thượng tầng cầp thông tin c Bảo trợ hoạt động truyền thông Trang 2/4 - Mã đề thi 302 Câu 108: Cán huyện Y ỉà chị Q nhận 50 triệu đồng làm già hồ sơ để giúp ông A hưởng chê độ trợ cấp đặc biệt Chị Q vi phạm pháp luật sau đây? A Hình dân B Dân hành c Ki luật dân D Hình kì luật Câu 109: Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, tuổi cao, cụ Q nhờ anh D anh D đồng ý viêt hộ phiếu bầu theo ý cụ Sau đó, cụ Q tự tay bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Cụ Q vi phạm nguyên tắc bầu cử sau đầy? A Đại diện B Bò phiếu kín c Gián tiếp D Được ủy quyền Câu 110: Giám đốc công ty xây dựng tư nhân anh A bj tòa án tuyên phạt tù tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong Anh A phải chịu trách nhiệm pháp lí sau đây? A Hình dân B Hình kỉ luật c Dân ki luật D Hành dân Câu 111: Giám đốc công ty anh Y sử dụng 200 triệu đồng quan để cá độ bóng đá Sợ trợ lí cùa chị V phát hiện, anh Y kí định điều chuyển chị V sang phận sản xuất hóa chất độc hại chị không đồng ý Anh Y vi phạm quyền bình đẳng lao động nội dung sau đây? A Sử dụng dịch vụ bảo hiểm B Giao kết hợp đồng lao động c Bảo lưu loại hình doanh nghiệp D Bảo vệ lợi ích khách hàng Câu 112: Vợ anh A chị B giấu chồng rút toàn tiền tiết kiệm cùa hai vợ chồng để kinh doanh bạn bị thua lỗ Phát việc, anh A đánh đập ép vợ đến làm việc xưởng mộc anh làm quản lí chị khơng đồng ý Chị B anh A vi phạm quyền bình đẳng lĩnh vực sau đây? A Hợp tác đầu tư B Hơn nhân gia đình c Lao động công vụ D Sàn xuất kinh doanh Câu 113: Ơng A ơng B nộp hồ sơđăng kí kinh doanh Biết hồ sơ cùa chưa đù điều kiện theo quy định, ông A nhờ chịT đưachoông D làlãnh đạo quan chức 50 triệu đồng ông D cấp phép kinh doanh cho ông A Thấy ông A cấp phép kinh doanh hồ sơ cùa đù điều kiện lại chưa cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng già Những sau vi phạm quyền bình đảng ửong kinh doanh? A Ổng A, ơng D chị T B Ơng A ông B c Ông A ông D D Ông D, chị T ơng B Câu 114: Ơng Q giám đốc, chị p kế toán anh A nhân viên công tác sở X Lo sợ anh A biết việc sừ dụng xe ô tô quan cho thuê để trục lợi, ông Q chi đạo chị p tạo chứng giả vu khống anh A làm thất thoát tài sản quan kí định buộc thơi việc anh Phát chị p vu khơng nên anh A nhờ anh D viết công khai bí mật đời tư chị p mạng xã hội Bức xúc, chị p trì hỗn việc toán khoản phụ cấp cùa anh A Hành vi sau vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? A Ông Q chị p B Ông Q anh D c Ông Q, chị p anh D D Ông Q, chị p anh A Câu 115: Phát cán xã X ông s làm già giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa xã, ông D làm đơn tố cáo gửi quan chức Lãnh đạo quan chức anh V phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo Muốn giúp chồng tội, vợ ơng s bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N bị anh N từ chối Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo ông D thật Những sau thi hành pháp luật? A Ông D, anh V bà B B ông D, anh N anh V c Anh V, anh N bà B D Ơng D, ơng s anh V Câu 116: Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, sau chịK viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ A người cao tuổi nhờ anh M bỏ giúp phiếu bầu đỏ vào hòm phiếu anh M lại nhờ chị c chị c đồng ý bỏ phiếu bầu cụ A thay Tranh thủ hội này, chị c tự ý sửa phiếu bầu cụ A theo ý bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Những sau vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? A Cụ A, chị K anh M B Chị K, anh M chị c c Cụ A, chị c anh M D Cụ A, chị K chị c Trang 3/4 - Mã đề thi 302 Câu 117: Ông B giám đốc, chị A trưởng phòng tài anh s nhân viên cơng tác sở X Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chi đạo chị A làm chứng từ giả để vu khống anh s chiếm đoạt tiền cùa quan rơi kí định buộc thơi việc đơi với anh s Bức xúc, vợ anh s chị M, chù tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh s viết nói xấu chị A mạng xã hội Những sau vi phạm kỉ luật? A Chị A ông B B Chị A, ông B anh s c Ong B anh s D Chị A, ông B chị M Câu 118: Biết cán chức anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q làm đơn tố cáo gửi quan chức bị anh c vơ tình để lộ thơng tin khiên anh A biết ông Q người tố cáo Sau bị ơng p, giám đốc quan, kí định buộc thơi việc, anh A rù anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương Những sau đồng thời phái chịu trách nhiệm dân hình sự? A Anh A anh B B Anh A, anh B anh c c Ông p, anh c anh B D Anh B anh C Câu 119: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi siêu thị X, nơi làm quản lí, nên ơng A đạo nhân viên bào vệ anh M bắt giữ cháu Sau ngày tìm kiểm, bố cháu B ơng D phát bị bò đói nhà kho cùa siêu thị X nên đến tìm gặp hành làm cho anh M bị đa chấn thương Những sau vi phạm quyền bất khà xâm phạm thân thể công dân? A Anh M ơng D B Ơng A anh M c Ơng A, anh M ơng D D ơng A ơng D Câu 120: Ơng c giám đốc, ơng D phó giám đốc, chị p anh A nhân viên, anh M bảo vệ làm việc công ty X Trong họp, chị p nêu ý kiến trái chiều nên bị ông c yêu cầu dừng phát biêu Mặc dù vậy, chị p kiên trình bày quan điểm Thây vậy, ơng D ép chị p dừng lời chi đạo anh M đuổi chị Có mặt họp, anh A dùng điện thoại quay lại toàn việc chia sè với nhiều người Những sau vi phạm quyền tụ ngơn luận cùa cơng dân? A Ơng C ơng D B Ơng D anh M c Ông D, anh A anh M D Ông D, ông c anh M HÉT Trang 4/4 - Mã đề thi 302 THITẠO TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỚC GIA NĂM 2019 Bộ GIÁO DỤC VÀKỲ ĐÀO Bài thi: KHOA HỌC XA HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mơn thi thành phần: GIẢO DỤC CƠNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 303 Câu 81: Một dấu hiệu xác định hành vi vi phạm pháp luật A chủ thể đại diện phải ẩn danh B người ủy quyền bảo mật c người vi phạm phải có lỗi D chủ thể làm chứng bị từ chối Câu 82: Theo quy định pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm quy tắc quản lí nhà nước mức độ nguy hiềm cho xã hội thấp tội phạm A cần bào lưu quan điểm cá nhân B cần hủy bỏ giao dịch dân c phải chuyển quyền nhân thân D phải chịu trách nhiệm hành Câu 83: Trong kinh tế hàng hóa, tiền tệ khơng có chức nàng sau đây? A Điều tiết sản xuất B Phương tiện cất trừ c Tiền tệ giới D Thước đo giá trị Câu 84: Theo quy định phấp luật, việc giao kết hợp đồng người lao động người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc sau đây? A Đại diện B ủy nhiệm C Trung gian D Trực tiếp Câu 85: Theo quy định pháp luật, công dân tự nghiên cứu khoa học để đưa phát minh, sáng chế thục quyền sau đây? A Sáng tạo B Điều phối c Tham vấn D Qn lí Câu 86: Quyền ứng cừ cùa cơng dân thực cách sau đây? A Tiếp xúc cử tri B Được giới thiệu ứng cừ C Tuyên truyền bầu cử D Thuyết phục đại biểu Câu 87: Quá trình lao động sản xuất kết hợp sức lao động với A cấu kinh tế B đội ngũ nhân công C kiến trúc thượng tầng D tư liệusàn xuất Câu 88: Công dân đù điều kiệntheo quy địnhcùa pháp luật tiến hành hoạt động kinh doanh nội dung bân cùa pháp luật A lao động công vụ B phát triển kinh tế c quan hệ xà hội D bảo vệ môi trường Câu 89: Trong sản xuất lưu thơng hàng hóa, cầu táng, sàn xuất kinh doanh mở rộng lượng cung hàng hóa A bị triệt tiêu B ln ổn định c tăng lên D giảm xuống Câu 90: Một tác động quy luật giá trị người sản xuất hàng hóa A phân hóa giàu nghèo B san lợi nhuận binh quân c chia lãi suất định kì D xóa bò cạnh tranh Câu 91: Tuân thù pháp luật việc cá nhân, tồ chức không làm điều mà A xã hội kì vọng B pháp luật cấm c tập thề hạn chế D đạo đức chi phổi Câu 92: Một nội dung bàn quyền học tập công dân A cấp học bổng B miễn học phí C học vượt cấp D học suốt đời Câu 93: Theo quy định cùa pháp luật, thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử A độc lập lựa chọn ứng cừ viên B ủy quyền thực nghĩa vụ bầu cử c đồng loạt chép phiếu bầu D công khai nội dung viết vào phiếu bầu Câu 94: Cơng dân thực quyền tố cáo trường hợp sau đây? A Bị hạ bậc lương khơng rõ lí B Nhận định điều chuyển cơng tác C Bị giao thêm việc ngồi thỏa thuận D Phát đường dây cá độ bóng đá Trang 1/4 - Mã đề thi 303 Câu 95: Người có lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân tự ý thực hành vi sau đây? A Kinh doanh không giấy phép B Thaỵ đồi kiến trúc nhà thuê c Xà thải gây ô nhiễm môi trường D, Chiêm dụng hành lang giao thông Câu 96: Theo quy định cùa pháp luật, quan có thẩm quyền thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín A đính thông tin cá nhân B thống kê bưu phẩm đâ giao c cần chứng cử để điều tra vụ án D kiểm tra hóa đơn dịch vụ Câu 97: Người có lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành thực hành vi sau đây? A Lấn chiếm hè phố để kinh doanh B Từ chối nhận di sản thừa kế c Tranh chấp quyền lợi li hôn D Tổ chức mua bán nội tạng người Câu 98: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực nghĩa vụ sau đây? A Nộp thuế đầy đủ theo quy định B Cổ phần hóa tài sàn doanh nghiệp c Lắp đặt hệ thống phần mềm quàn lí D Thành lập quỹ bảo trợ xã hội Câu 99: Theo quy định pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể thực hành vi sau đây? A Đầu độc tù nhân B Giam giữ nhân chứng c Truy tìm tội phạm D Theo dõi bị can Câu 100: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín khơng vi phạm quyền bảo đâm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín tự ý thực hành vi sau đây? A Tiêu hủy thư khơng có người nhận B Chia sẻ điện tín khách hàng c Lựa chọn dịch vụ điện hoa D Phát tán cơng văn gửi nhầm địa chi Câu 101: Bình đẳng nghĩa vụ trước pháp luật việc doanh nghiệp phải A thực việc san lợi nhuận B bảo vệ quyền lợi người tiêu dùn^ c chia nguồn ngân sách quốc gia D tri phương thức sản xuẩt Câu 102: Công dân sử dụng pháp luật thực hành vi sau đây? A ủy quyền bầu cừ B Đăng kí kinh doanh c Giài cứu đồng phạm D Tiêu thụ hàng già Câu 103: Cơng dân thực quyền bình đẳng lao động tự A áp đặt nguồn quỳ bảo trợ xâ hội B chi định mức lãi suất bình quân c lựa chọn việc làm phù hợp với khả nàng D sử dụng nguồn ngân sách quốc gia Câu 104: Công dân thực quyền sáng tạo trường hợp sau đây? A Giám sát quy hoạch thị B Hợp 1’ hóa sản xuất c Sừ dụng dịch vụ truyền thông D Kiểm tra sàn phẩm Câu 105: Giám đốc khách sạn ông A ép đầu bếp chj H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách Vì chị H khơng đồng ý dọa làm đơn tổ cáo ông A nên ơng A trì hỗn tốn tiền lương cho chị ông A vi phạm quyền bỉnh đẳng lao động nội dung sau đây? A Chính sách bảo vệ người dân B Chế độ ưu tiên lao động nữ c Quy trình tuyển dụng nhân D Giao kết hợp đồng lao động Câu 106: Do bị chồng anh p khơng cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ nước nên chị M bỏ sinh sống mẹ đẻ bà G Nghe bà G xúi giục, chị M giấu anh p rút tiền tiết kiệm hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sản riêng Chị M bà G vi phạm quyền bình đẳng lĩnh vực sau đây? A Chiếm hữu định đoạt B Lao động cơng vụ c Tài việc làm D Hơn nhàn gia đình Câu 107: Trạm trưởng trạm y tế phường X chị B bí mật mở phòng khám tư nhân thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị quan chức xừ phạt Chị B vi phạm pháp luật sau đây? B Dân ki luật A Hình dân D Ki luật hình c Hành ki luật Câu 108: Chù sở sản xuất tư nhân anh A bị tòa án tuyên phạt tù yêu cầu bồi thường thiệt hại tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm người tử vong Anh A phải chịu trách nhiệm pháp lí sau đây? A Hình kì luật B Hành hình Trang 2/4 - Mã đề thi 303 Câu 109: Do bị chồng anh p khơng cho tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ nước ngồi nên chị M bó sinh sống mẹ đẻ bà G Nghe bà G xúi giục, chị M giấu anh p rút tiền tiết kiệm hai vợ chồng mua vàng giữ làm tài sản riêng Chị M bà G vi phạm quyền bình đẳng lĩnh vực sau đây? A Hòn nhân gia đình B Chiếm hừu định đoạt c Tài việc làm D Lao động công vụ Câu 110: Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, sau độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu cùa anh vào hòm phiếu Anh Q vi phạm nguyên tẳc bầu cử sau đây? A Trực tiếp B Đại diện c Giản tiếp D ủy quyền Câu 111: Chủ sở sàn xuất tư nhân anh A bị tòa án tuyên phạt tù yêu cầu bồi thường thiệt hại tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm người tử vong Anh A phải chịu trách nhiệm pháp lí sau đây? A Kỉ luật dân B Hình dân c Hành hình D Hình kì luật Câu 112: Sau biết ơng N cấp chứng nhận quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M bí mật chép, tự nhận người tạo nên mẫu thiết kế sản xuất máy bán cho người tiêu dùng Anh M vi phạm quyền sáng tạo công dân nội dung sau đây? A Chuyển giao kĩ thuật B Nânẹ cấp sản phẩm c ứng dụng công nghệ D Quyền tác già Câu 113: Chủ cửa hàng thiết bị y tế anh A nhờ chị N, chủ đại lí thuốc tân dược, bán giúp lô thuốc X không rõ nguồn gốc Vì bị tra liên ngành phát tịch thu tồn lơ thuốc X nên chị N khơng tốn tiền cho anh A khai báo anh A chủ nhân lơ thuốc khiến cho anh A vừa bị tiền, vừa bị cán chức ông B xử phạt Biết việc này, chị G viết chia sẻ lên mạng xã hội Những sau không tuân thủ pháp luật? A Anh A, chị N chị G B Anh A chị N c Anh A chị G D Anh A, chị G ông B Câu 114: Tại điềm bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, sau đượcchị N viết hộphiếu bầu theo ý cùa mình, cụ M ngườicao tuổi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu vàohòm phiếu anh A lại nhờ chị T chị T đồng ý bỏ phiếu bầu cùa cụ M thay Tranh thù hội này, chị T tự ý sửa phiếu bầu cụ M theo ý bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Những sau vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? A Chị N, chị T anh A B Chị N, cụ M anh A c Chị N, cụ M chị T D Cụ M, chị T anh A Câu 115: Bà A giám đốc, anh D kế toán chị B nhân viên công tác sở X Vi tạm đình chì cơng tác chị B sau ba lần chị nghi việc khơng có lí nên bà A bị chị B chồng anh c liên tục nhẳn tin đe dọa Bức xúc, bà A anh D bịa đặt thông tin chị B bị lực hành vi dân Sau đó, bà A sử dụng lí để kí định buộc việc chị B Khi chị B u cầu anh D đính thơng tin anh D từ chối đồng thời tri hoãn toán khoản phụ cấp chị B Hành vi cùa sau vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? A Bà A anh D B Anh D anh c c Anh D, chị B anh c D Bà A, anh c anh D Câu 116: Qua giới thiệu anh A, bà c vay triệu đồng ông B Quá hạn trà nợ bà c chưa tốn mà tránh mặt anh A ơng B Vì vậy, ơng B mua hàng chị D, gái bà c, không trà triệu đồng để trừ vào khoản nự mà bà c vay Bức xúc khơng đòi tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B Những sau vi phạm pháp luật dân sự? A Bà c, chị D ơng B B Ơng B chị D c Bà c, anh A chị D D Bà c ông B Câu 117: Cán sở X anh A điều khiển xe ô tô quan sai đường cảnh sát giao thông anh B bỏ qua lỗi vi phạm Sau đó, xe ô tô anh A điều khiền va chạm với chị V lưu thông Trang 3/4 - Mà đề thi 321 ngược đường chiều khiên chị V bị ngã gãy chân Nhận tin báo, chông chị V anh D tự ý bỏ họp giao ban ủy ban nhân dân xã đến trường vụ tai nạn rôi dập vỡ gương xe ô tô cùa anh A Những sau đâyđồng thời phải chịu trách nhiệm ki luật dân sự? A Anh D anh A B Anh B anh D c Anh A, anh D anh B D Anh B, anh D chị V Câu 118: Ông s giám đốc; anh B, anh D, chị A nhân viên chị Q nhân viên tập làm việc công ty X Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc tron biệt tích Vì thế, cán quan chức đến gặp ông s để xác minh việc Cho anh D cố tỉnh hạ thấp uy tín mình, ơng s kí định sa thải anh phân công chị Q tạm thời đàm nhận phần việc anh D Nhừng sau vi phạm quyền bình đẳng lao động? A Ông s, chị A chị Q B Chị A, ông s anh B c Ông s chị Q D Chị A ông s Câu 119: Giám đốc công ty tổ chức kiện anh M yêu cầu nhân viên anh s khống chế giữ khách hàng anh Q nhà kho anh Q có hành vi gây rối Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q chị T phát anh bị giam công ty nên nhờ anh B đến giài cứu chồng Vì anh s khơng đồng ý anh Q nên anh B đánh khiến anh s bị gây tay Những sau vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thề cùa công dân? A Anh s anh B B Anh M anh s C Anh M, chị T anh B D Anh M, anh s chị T Câu 120: Ông A giám đốc, ơng s phó giám đốc, chị M anh Q nhân viên, anh D bào vệ làm việc công ty X Trong họp, chị M nêu ý kiến trái chiều nên bị ông A yêu cầu dừng phát biểu Mặc dù vậy, chị M kiên trình bày quan điểm cùa Thây vậy, ơng s ép chị M dừng lời chi đạo anh D đuổi chị ngồi Có mặt họp, anh Q dùng điện thoại quay lại toàn việc chia sẻ với nhiều người Những sau vi phạm quyền tự ngôn luận công dân? A Ơng s, ơng A anh D B Ơng s ơng A c Ơng s, anh Q anh D D Ông A anh Q -HẾT - Trang 4/4 - Mà đề thi 321 THITẠO TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUÓC GIA NĂM 2019 Bộ GIÁO DỤC VÀKỲ ĐÀO Bài thi: KHOA HỌC XA HỘI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 322 Câu 81: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng cơng dân thực thông qua A thỏa thuận mua bán B tài khoản tiết kiệm C hợp đồng lao động D văn bàn dự thảo Câu 82: Một nhiĩng nội dung cùa quyền học tập công dân A hưởng tất chế độ ưu đãi B lựa chọn loại hình trường lởp c điêu chinh phương thức đào tạo D thay đổi đồng chương trình giáo dục Câu 83: Một dấu hiệu bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật người vi phạm A chủ động chuyển quyền nhân thân B cơng khai bày tò quan điểm cánhân C phải có lực trách nhiệm pháp lí D cần đề cao uy tín người làm chứng Câu 84: Cá nhân tham gia hoạt động vui chơi, giãi trí thực quyền sau cùa cơng dân? A Được giám định B Tự phàn biện c Tự thẩm tra D Được phát triển Câu 85: Trong kinh tế hàng hóa, thị trường khơng có chức sau đây? A Điều tiết sàn xuất B Kích thích tiêu dùng c Phương tiện cất trữ D Thừa nhận giá trị hàng hóa Câu 86: Công dân từ chối đánh bắt nguồn tài nguyên sinh vật phương tiện hủy diệt thực nội dung cùa A trình biến đổi khí hậu B sách phát triển việc làm c pháp luật bảo vệ môi trường D chương trinh xóa đói, giảm nghèo Câu 87: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa thị trường thực theo A nguyên tắc ngang giá B thời gian lao động cá biệt C chiều hướng tăng lên D ti lệ giảm dần Câu 88: Cử tri độc lập lựa chọn người danh sách ứng cử viên thực nguyên tắc bầu cử sau đây? A Được ủy quyền B Gián tiếp c Trung gian D Bò phiếu kín Câu 89: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội áp dụng theo nguyên tắc A trấn áp băng bạo lực B tăng thêm hình phạt c đe dọa cung D giáo dục chủ yếu Câu 90: Trong trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống binh chứa A kết cấu hạ tầng B đối tượng sản xuất c nguyên liệu sản xuất D kiến trúc thượng tầng Câu 91: Việc quan nhà nước có thẩm quyền vào pháp luật để định làm phát sinh quyền, nghĩa vụ cùa cá nhân A áp dụng pháp luật B tuân thủ pháp luật c sừ dụng pháp luật D giáo đục pháp luật Câu 92: Trong sàn xuất lưu thơng hàng hóa, cung lớn cầu giá thị trường thường thấp A thời gian lao động đặc thù B giá trị hàng hóa c thời gian lao động cá biệt D giá trị sử dụng Câu 93: Cơng dân thực quyền tố cáo trường hợp sau đây? A Nhận định điều chuyển công tác B Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng c Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe D Bị thu hồi giấy phép kinh doanh Câu 94: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực nghĩa vụ sau đây? Trang 1/4 - Mã đề thi 322 A Đồng loạt nâng cấp sàn phẩm B Bảo vệ quốc phòng, an ninh c Kiêm soát ngân sách quốc gia D Trợ giá cho vùng khó khăn Câu 95: Cơng dân thi hành pháp luật thực hành vi sau đây? A Bào vệ Tổ quốc B Bào trợ người khuyết tật c Hiến máu nhân đạo D Thay đổi quyền nhân thân Câu 96: Công dân vi phạm quyền bảo đàm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tin thực hành vi sau đây? A Tự ý phát tán thư tín người khác B Niêm yết thông tin quảng cáo C Bảo mật thông tin nội D Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh Câu 97: Bình đẳng nghĩa vụ trước pháp luật việc doanh nghiệp phải A áp dụng hình thức cạnh tranh B thành lập nguồn quỹ bào trợ xã hội C đông loạt thay đổi phương thức sản xuất D tuân thủ quy định quốc phòng, an ninh Câu 98: Người có lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành thực hành vi sau đây? A Tổ chức hội nghị khách hàng B Trì hỗn nộp thuế thu nhập c Từ chơi nhận tài sản thừa kế D Hủy bỏ giao dịch dân Câu 99: Theo quy định pháp luật, quan có thẩm quyền kiểm sốt thư tín, điện thoại, điện tín A cẩn phục vụ cơng tác điều tra B xác minh địa chi giao hàng C thong kê bưu phẩm thất lạc D lưu biên lai thu phí Câu 100: Theo quy định cùa pháp luật, thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cừ A tìm hiểu thông tin ứng cừ viên B theo dõi kết bầu cử c công khai nội dung viết vào phiếu bầu D chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu Câu 101: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật ki luật thực hành vi sau đây? A Theo dõi việc khôi phục trường B Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân c Đê xuất người giám hộ bị can D Công khai danh tính người tố cáo Câu 102: Cơng dân thực quyền sáng tạo trường hợp sau đây? A Chuyển quyền nhân thân B Sử dụng hộp thư điện từ c Bảo hành trọn gói sản phẩm D Đưa phát minh, sáng chế Câu 103: Theo quy định pháp luật, Nhà nước áp dụng chế độ ưu đãi A đoi tượng bị tạm giam để điều tra B người lao động có trình độ cao c cá nhân bị quản chế hành D chù thể giao dịch dân Câu 104: Cơ quan chức vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể cùa công dân tạm giữ người thực hành vi sau đầy? A Tham gia bạo loạn B Tổ chức khùng bổ c Sản xuât tiền giả D Theo dõi phiên tòa Câu 105: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, vỉ anh D phài điều trị bệnh dày bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử anh A viết bỏ giúp phiếu bầu cùa anh D vào hòm phiếu Anh A vi phạm nguyên tắc bầu cử sau đây? A ủy quyên B Gián tiếp c Đại diện D Trực tiếp Câu 106: Một tháng sau thời gian nghi thai sàn, nhân viên phòng nhân chị A bị giám đốc cơng ty ơng M kí qut định điêu chuỵên chị sang phận pha chê hóa chât độc hại chị không đồng ý Ổng M vi phạm quyền bình đẳng lao động nội dung sau đây? A Thu hút nguồn vốn nước ngồi B Chia lợi nhuận bình qn C Giao kết hợp đồng lao động D Thay đổi quy trình tuyển dụng Câu 107: Chủ nhà hàng anh S nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc chị A thỏa thuận với chị việc làm cỗ cưới băng thực phẩm kiểm định Do sử dụng nửa số tiền cá độ bóng đá nên anh s dùng thực phẩm không thỏa thuận với chị A để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc Anh s vi phạm pháp luật sau đây? A Kì luật dân B Ki luật hình c Hành kỉ luật D Hình dân Cáu 108: Phát nhân viên quyền chị B biết việc chiếm đoạt tiền hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại dịch tả lợn Châu Phi gây ra, lãnh đạo xâ X ông M đưa 10 triệu đồng cho chị B đề nghị chị giữ kín việc Vì chị B khơng đồng ý nên ơng M dọa điều chuyển chị B sang phận khác Chị B sử dụng quyền sau đây? A Khiếu nại B Khởi tố c Thầm định D Tố cáo Trang 2/4 - Mã đề thi 322 Câu 109: Anh s tự ý cho chị K sử dụng nhà mà hai vợ chồng anh thừa kế để chị K làm văn phòng đại diện Bức xúc, vợ anh s chị M giâu chơng rút tồn tiên tiết kiệm gia đình đê mở cửa hàng kinh doanh Anh s chị M vi phạm quyền bình đàng lĩnh vực sau đây? A Sản xuất kinh doanh B Lao động cơng vụ c Hơn nhân gia đình D Thương mại đầu tư Câu 110: Công ty tư nhân X bị quan chức xử phạt buộc phải khắc phục hậu hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu số hộ dân Công ty tư nhân X phải chịu trách nhiệm pháp lí sau đây? A Hành dân B Dân hình c Hình kì luật D Ki luật hành Câu 111: Bà N viết chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống ma túy cho người dân Bà N thục pháp luật theo hình thức sau đây? A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật c Áp dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 112: Công ty M ưang bị dây chuyền đóng gói sàn phẩm tự động để nâng cao nãng suất lao động Công ty M vận dụng quyền sáng tạo nội dung sau đây? A Phòng, chống biến đổi khí hậu B Phản bổ ngân sách quốc gia c Đăng kí nhàn hiệu độc quyền D Hợp lí hóa sản xuất Câu 113: Ơng B giám đốc, ơng M phó giám đốc, chị K anh D nhân viên, anh c bảo vệ làm việc công ty X Trong họp, chị K nêu ý kiến trái chiệu nên bị ông B yêu cầu dừng phát biểu Mặc dù vậy, chị K kiên trình bày quan diêm Thấy vậy, ơng M ép chị K dừng lời chi đạo anh c đuổi chị ngồi Có mặt họp, anh D dùnẹ điện thoại quay lại toàn việc chia sẻ với nhiều người Nhừng sau vi phạm quyền tự ngôn luận cơng dân? A Ơng M, anh D anh c B Ơng B ơng M c Ơng M, ông B anh c Đ Ông M anh c Câu 114: Chị A kinh doanh mỳ phẩm bán thêm thực phậm chức giả Để mua chuộc đoàn tra liên ngành, chị A nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn tra ông Q bị ông Q từ chối lập biên xử phạt chị A Khi chị A đến nhà chị H để đòi lại tiền hai chị xảy xô xát, chị H gọi điện báo công an phường Sau xác minh, trưởng công an phường ông D lập biên xử phạt chị A hành vi gây rôi trật tự công cộng Những sau đày áp dụng pháp luật? A Ơng D ơng Q B Ông Q chj A c Ông D, ông Q chị H D Ơng D, ơng Q chị A Câu 115: Ồng c giám đốc, anh Q phó giám đốc; anh V, anh s anh M nhân viên làm việc công ty X Ơng C phân cơng anh V phụ giúp anh s đảm nhận việc sơn tường tòa nhà Vì khơng sử dụng thiết bị bào hộ đạt chuẩn anh s, anh V bị dị ứng toàn thân, phải năm viện điều trị nên bị ông C kí định sa thải Trong đó, bị anh M phát việc không trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đưa 10 ưiệu đồng cho anh M anh giữ kín việc Những sau vi phạm quyền bình đẳng lao động? A Ong C anh M B~Ông C anh Q c Ông C, anh Q anh M D Anh Q anh M Câu 116: Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q người khơng biết chữ có điện thoại gọi đến nên chị T nhờ chị M chị M đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q Phát chị M đă giấu cụ Q viết nội dung phiếu bâu cụ theo ý chị, anh B yêu cầu chị M sửa lại phiếu bầu Tuy nhiên, chị M từ chội đơng thời bỏ phiêu bâu cụ Q vào hòm phiếu Những sau vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiêu kín? A, Anh B chị T B Chị M, anh B cụ Q c Chị M anh B D Chị M, chị T cụ Q Trang 3/4 - Mã đề thi 322 Câu 117: Chị p giám đốc, chị V kế toán, anh M nhân viên anh D chánh văn phòng đồng thời em rê cùa chị p công tác sờ Y Anh M phát anh D sù dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên tống tiền anh Đ anh D đưa cho 20 triệu đồng Biêt chuyện, chị p chị V tạo lập chứng từ giả đê vu khống anh M biển thủ cơng quỹ, kí định buộc việc anh M; động thời, chị V trì hỗn tốn phụ cấp thơi việc cho anh M Hành vi sau vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? A Chị p chị V B Chị p, chj V anh D c Chị p anh D D Chị P, chị V anh M Câu 118: Ơng A phê bình hàng xóm ơng B thường xuyên xà rác thài không nơi quy định dẫn đên mâu thuẫn hai gia đình Một lần, bắt gặp ơng A vượt đèn đỏ lớn tiếng măng chửi cảnh sát giao thông anh s, trai ông B anh c, đồng nghiệp anh s, lập biên xừ phạt ông A theo quy định Những sau vi phạm pháp luật hành chính? A Ong A anh c B Ơng B anh s c Ơng B ơng A D Ông B anh c Câu 119: Giám đốc công ty quảng cáo anh A yêu cầu nhân viên anh D khống chế giừ khách hàng anh c nhà kho anh c có hành vi gây rối Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C chị H phát anh bị giam công ty nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng Vì anh D khơng đồng ý anh c nên anh Q đánh anh D bị gãy chân Những sau vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân? A Anh A, anh D chị H B Anh A anh D c Anh D anh Q D Anh A, anh D anh Q Câu 120: Trong thời gian chờ định li hôn với vợ bà c, chù tiệm tạp hóa, cán sờ X ông A sống chung vợ chồng với nhân viên quyền chị s Biết chuyện, bà c ép buộc gái chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị s Những sau đồng thời phải chịu trách nhiệm hành ki luật? A Ông A, bà c chị s B Ông A chị s c Ông A, bà c chị D D Bà c ông A -HÉT - Trang 4/4 - Mẫ đề thi 322 THI TRUNG HỌC PHĨ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bộ GIÁO DỤC VÀKỲ ĐÀO TẠO Bài thi: KHOA HỌC XẲ HỘI ĐÊ THI CHÍNH THỨC Mơn thi thành phần: GIÁO DỤC CONG DÂN (Đe thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 323 Câu 81: Trong trình sản xuất, yếu tố cấu thành tư liệu lao động A kiến trúc thượng tầng B cấu kinh tế c đội ngũ nhân công D kết cấu hạ tầng Câu 82: Một tác động tích cực cúa quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa A thúc đẩy tượng khủng hồng kinh tế B đẩy mạnh q trình đầu tích trữ c gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo D kích thích lực lượng sàn xuất phát triẽn Câu 83: Cá nhân tham gia hoạt động văn hóa thực quyền sau công dân? A Chù động tư vấn B Được phát triền c Tự phản biện D Tích cực thẩm tra Câu 84: Theo quy định cùa pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội áp dụng theo nguyên tắc chù yếu A trừng trị B trấn áp c giáo dục D đe dọa Câu 85: Một dấu hiệu bàn xác định hành vi vi phạm pháp luật người vi phạm A cần bảo mật lí lịch cá nhân B cần chù động đăng kí nhân c phải khai báo tạm trú, tạm vắng D phải có lực trách nhiệm pháp lí Câu 86: Trong sàn xuất lưu thòng hàng hóa, cầu giảm, sản xuất kinh doanh thu hẹp thỉ lượng cung hàng hóa A tăng lên B ln bình ổn c giảm xuống D mờ rộng Câu 87: Cá nhân tự đưa cài tiến kĩ thuật để nâng cao suất lao động thực quyền sau công dân? A Phán B Phản biện c Sáng tạo D Thẩm tra Câu 88: Sừ dụng pháp luật việc cá nhân, tổ chức sử dụng quyền mình, làm gỉ mà pháp luật A tuyệt đối cấm B cho phép làm c bãi bổ D chưa cho phép Câu 89: Chủ trương kiềm chế gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước nội dung cùa pháp luật phát triển A hình thức bảo hiểm B loại hình dịch vụ kinh tế c loại hình dịch vụ y tế D lình vực xã hội Câu 90: Theo quy định pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp người sử dụng lao động A văn phòng tư pháp B quan dân cừ c người lao động D quyền sờ Câu 91: Khiếu nại quyền cùa công dân đề nghị quan có thẩm quyền xem xét lại định hành có càn cho định xâm phạm A tài sàn thừa kế cùa người khác B ngân sách quốc gia c nguồn quỹ phúc lợi D lợi ích hợp pháp Câu 92: Khi dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa, tiền tệ thực chức sau đây? A Xử lí thơng tin B Phương tiện cất trữ c Điều tiết lưu thông D Thước đo giá trị Câu 93: Mọi doanh nghiệp bình đẳng nghĩa vụ trước pháp luật trường hợp sau đây? A Kinh doanh mặt hàng cấp phép B Thanh lí tài sản nội c Mờ rộng thị trường xuất hàng hóa D Lựa chọn nhà đầu tư Câu 94: Cơng dân có thề thực quyền tố cáo trường hợp sau đây? A BỊ trì hỗn toán tiền lương B Phát đường dây sản xuât vacxin giã Trang 1/4 - Mã đề thi 323 c Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô D Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng Câu 95: Công dân đủ lực theo quy định pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí thực hành vi sau đây? A Cơng khai danh tính người tố cáo B Bắt người phạm tội quà tang c Xác minh lí lịch cá nhân D Từ chối nhận di sản thừa kê Câu 96: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, công dân phải thực nghĩa vụ sau đây? A ứng dụng trí tuệ nhân tạo B Bào vệ quyền lợi người tiêu dùng c Tham gia bào hiểm nhân thọ D Tổ chức hội nghị khách hàng Câu 97: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín A kiềm tra chất lượng đường truyền B tự ý thay đổi nội dung điện tín khách hàng, c niêm yết công khai giá cước viễn thông D thay đổi phương tiện vận chuyên Câu 98: Cơng dân vi phạm quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thực hành vi sau đây? A Công khai lịch trình chuyền phát B Vận chuyển bưu phâm đường dài c Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông Đ Tự ý thu giữ thư tín người khác Câu 99: Quyền bình đẳng cùa cơng dân lao động nội dung sau đây? A Tự tìm kiếm việc làm B Quyet định lợi nhuận thường niên c Thực quyền lao động D Giao kết hợp đồng lao động Câu 100: Nội dung quyền phát triển việc công dân A tự ktnh doanh ngoại tệ B tham gia hoạt động văn hóa c chăm sóc sức khỏe D cung cấp thông tin Câu 101: Người có lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình thực hành vi sau đây? A Truy tìm chứng vụ án B Đồng loạt khiếu nại tập thể c Bí mật giải cứu tin D Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục Câu 102: Công dân tuân thủ pháp luật từ chối A bảo vệ an ninh quốc gia B sừ dụng vũ khí trái phép c nộp thuế đầy đủ theo quy định D thực nghĩa vụ bâu cử Câu 103: Theo quy định pháp luật, thời điểm tổ chức bầu-cừ, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp A đọc lập lựa chọn ứng cử viên B ủy quyền thực nghĩa vụ bầu cừ c đề xuất danh sách ban kiểm phiếu D bảo mật nội dung viêt vào phiếu bâu Câu 104: Theo quy định pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể bắt người A thực hành vi phạm tội B đà chứng thực di chúc thừa kế c tham gia giải cứu nạn nhân D tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng Câu 105: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, bà K phải điều trị chấn thương cột sống bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử anh A tự động viết phiêu bâu thay bà K theo ý cua anh va bò phiếu bầu vào hòm phiếu Anh A vi phạm nguyên tẳc bầu cử sau đây? A Được ủy quyền B Trung gian c Bỏ phiếu kín D Đại diện Câu 106: Phát chị A nhàn viên quyền biết việc tham gia đường dây sàn xuất xăng trái phép, giàm đốc doanh nghiệp anh D đưa 20 triệu đồng cho chị A đê nghị chị giữ im lặng Vì chị A từ chối nên anh D dọa điều chuyển chị sang phận khác Chị A sử dụng quyền sau đây? A Tố cáo B Thẩm định c Khiếu nại D Truy tố Câu 107: Trong thời gian chị A xin nghi việc để chăm sóc nhỏ mười tháng tuổi bị ốm, giám đốc quan nơi chị công tác ơng Q bất ngờ kí định sa thải chị Ong Q vi phạm quyên bình đăng lao động nội dung sau đây? A Nâng cao lực qn lí B Thay đơi quy trinh tuyên dụng c Giao kết hợp đồng lao động D Thanh toán bảo hiêm nhân thọ Câu 108: Cán sở X chị K bị tòa án tuyên phạt tù tội vi phạm quy định đầu tư công trinh xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước tỉ đồng Chị K phải chịu trách nhiệm pháp lí sau đây? A Hình ki luật B Hình hành c Hành ki luật D Hành dân sụ Câu 109: Anh A viết chia kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân Anh A thực pháp luật theo hình thức sau đây? Trang 2/4 - Mã đề thi 323 A Áp dụng pháp luật B Thi hành pháp luật c Tuân thù pháp luật D Sử dụng pháp luật Câu 110: Chị A giấu chồng chấp nhà hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn bạn mờ cừa hàng kinh doanh Phát việc, chồng chị A anh s đâ đánh ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn Bức xúc, chị bỏ nhà mẹ đè sinh sống Chị A anh s vi phạm quyền bình đẳng lĩnh vực sau đây? A Hơn nhân gia đình B Sàn xuất kinh doanh c Hợp tác đầu tư D Tài thương mại Câu 111: Lãnh đạo thành phố X đà chi đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ đại nhằm cung cấp nước cho người dân Lẫnh đạo thành phố X tạo điều kiện để người dân hưởng quyền phát triển nội dung sau đây? A Sừ dụng nguồn quỹ bào trợ xã hội B Chù động xử lí cơng tác truyền thơng c Có mức sổng đầy đù vật chất D Thay đổi đồng kết cấu hạ tầng Câu 112: Cán xã X ông M nhận 10 triệu đồng làm giả hồ sơ để giúp ông D hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt, ông M vi phạm pháp luật sau đây? A Hình kỉ luật B Hình dân c Hành dân D Ki luật dân Câu 113: Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, sau chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q người cao tuồi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu vào hòm phiếu anh D lại nhờ chị H chị H đồng ý bò phiếu bầu cụ Q thay Tranh thủ hội này, chị H tự ý sửa phiếu bầu cùa cụ Q theo ý bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu Những sau vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín