hanoitc.com xin gửi tới các em học sinh “Đề khảo sát chọn lớp đầu năm lớp 6 môn Toán có đáp án”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP ĐẦU NĂM MÔN TOÁN – LỚP 6

 Bài 1 : (2 điểm ) Tính

*
b, 65,42×3,5:3434,55=

c, (27,09 + 258,91) 25,4 d, (25,4 – 12,34) :0,5

Bài 2 : (2 điểm ) Tính nhanh

a, 17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

b,3,54×73+0,46×25+3,54×26+0,46×75+3,54

Bài 3: (3 điểm ) Một thửa ruộng hình thang ABCD ; AB =36m là đáy nhỏ ,CD là đáy lớn có CD=2AB .Nếu kéo dài CD thêm một đoạn CM=6m ta được diện tích tam giác BCM =48 m2

a, Tính chiếu cao của hình thang ABCD?

b, Tính diện tích hình thang ABCD

c, Thửa ruộng được trồng lúa tính xem số lúa thu hoạch được của thửa ruộng biết rằng mỗi a thu hoạch được 45 kg lúa ( Mỗi a=100 m2)

Bài 4: (4 3 điểm ) Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 6cm trên đoạn BD lấy điểm E và D sao cho BE=ED=PD

a, Tính diện tích hình vuông ABCD

b, Tính diện tích hình AECP

c, M là điểm chính giữa cạnh PC N là điểm chính giữa DC ,MD và NP cắt nhau tại I .So sánh diện tích tam giác IPM và tam giác IDNĐáp án Đề thi khảo sát chọn lớp đầu năm lớp 6 :

Bài 1 :

*
b, 15 c, 7264,4 d, 26,12

Bài 2 : a,=30 b,=354

Bài 3 : a, Diện tích tam giác BCM =48 =½CM.h⇒h=48.2:6=16m h cũng chính là chiều cao của hình thang ABCD


*

c,Tính số lúa thu hoạch được : Đổi 864m2:100=8,64 a

Vậy số lúa thu hoạch được là : 8,64.45=388,8 kg

Bài 4 : Giải :

a, diện tích hình vuông ABCD =6×6=36 (cm2 )

b, Diện tích hình AECP :

Diện tích tam giác ABD =36 :2=18 (cm2)

Có ba tam giác ABE,AEP,APD có cùng chiều cao hạ từ A xuống cạnh BD mà BE=EP=PD nên ba tam giác này có cùng diện tích bằng nhau nên diện tích tam giác AEP =18 : 3=6cm2 mà diện tích hình AECP =2 lần diện tích tam giác AEP

Vậy diện tích hình AECP=2×6=12 (cm2 )

C, Vì N là trung điểm của DC Nên diện tích tam giác PCN = diện tích tam giác DPN =6:2=3 cm2 (hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ P xuống CD)

Vì M là trung điểm của PC Nên diện tích tam giác PMD = diện tích tam giác DMC =6:2=3 cm2 (hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ D xuống CP)

Diện tích tam giác DMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vì hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ M xuống CD và DN=NC)

Diện tích tam giác PMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vì hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ N xuống CP và PM=MC)