+ Period 2: -Practice speaking about the students’ study habits and listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

Bạn đang xem: Dạy học theo chủ đề môn tiếng anh 7

+ Period 3: Reading a text about how lớn learn new words well for details.

+ Period 4: Discussion: How vì chưng you learn new words? and how to learn English well.

+ Period 5: - Help students know the format of a friendly letter và write letters khổng lồ their friends (tell him/ her about their study và things they intend lớn vì chưng next time)

+ Period 6: Practice adverbs of manner, modal verb with should khổng lồ give advices, practice in Commands và requests, advice in indirect speech.

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

26- 31

26-31

Tên bài

Unit 5: Study habits

Theme 1: Unit 5: Study habits

2- Mục tiêu nhà đề:

Aims of 1st period:

To help ss read the dialogue between Tim và his Mon about his study

Help ss to use “indirect speech” lớn report other’s speech. And use should to give sầu advice

+ Objectives: - By the over of the lesson, students will be able khổng lồ understand the dialogue between Tlặng & his mom, SS’ll able khổng lồ give sầu advice and recognize the indirect speech.

+ Skill: listen và read

b- Aims of 2nd period: Practice speaking about the students’ study habits và listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher & her mother about her study result.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ talk about their study habits và listen for specific information khổng lồ fill in Sarah Chen’s report thẻ.

+ Skill: Speaking and listening

c .Aims of 3rd period: To help students read a text about how khổng lồ learn new words well for details.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able khổng lồ improve sầu their reading skill & lớn underst& the text for details, to lớn know some ways lớn learn vocabulary well.

+ Skill: Reading

d.Aims of 4th period: To help students survey their partners to find how their partners learn English words, they discuss và find out the best way of learning words & learning English for themselves.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able lớn know some ways khổng lồ learn English well.

+ Skill: Reading:

e. Aims of 5th period: To help students to know the format of a friendly letter & write letters lớn friends.

+ Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ know the format of a frikết thúc letter và write a similar letter to their friends.

+ Skill: Writing:

f: Aims of 6th period: Help ss to lớn practice adverbs of manner, modal with should to lớn give advices, practice in Commands & requests, advice in indirect speech.

+ Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to lớn bởi better in reported speech with Commands and Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

+ Skill: Speaking và writing

3- Phương thơm tiện:(vật dụng, sản phẩm công nghệ chiếu…)

Máy chiếu.Phiếu học tập tậpHọc liệu.Đài, đĩa

4- Các văn bản thiết yếu của chủ đề theo tiết:

Period 1: Getting started + listen & read:

I.New words:

II..Listen and read

T/ F predictionChecking T/F predictionGrammarPractice

Period 2: Speak + listen

New words:ListeningPredictionListen & checkComprehensionSpeaking

Period 3: Read:

I.New words

II.Read

T/F predictionRead and checkAnswer the questionsLucky numbers

Period 4: Read: (cont..)

1.Speaking

2.Find someone who

3.Discussion

Period 5: Write:

New wordsOrderingLabeling và read the sampleWriting

Period 6: Language focus:

1.Adverbs of manner

2. Commands and requests in reported speech

3. Advice in reported speech

BƯỚC 2:Biên soạn câu hỏi/bài bác tập:

- Xây dựng, xác định với thể hiện 4 cường độ từng trải (phân biệt, thông tỏ, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi một số loại câu hỏi/bài tập sử dụng nhằm kiểm soát, Review năng lực và phđộ ẩm chấtnàocủa học viên trong dạy dỗ học.

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Tyên ổn was out when his mother called him

Nhận biết

Hiểu cùng nhận biết được câu trong lời thoại

2

Tim’s mother met his teacher at school

Nhận biết

Hiểu với nhận biết được câu vào lời thoại

3

Tim’s report is poor

Thông hiểu

Hiểu tiến công gia thông tin

4

Tim’s mother wants hyên ổn to improve sầu one thing

Nhận biết

Hiểu với nhận ra được câu vào lời thoại

5

Tyên ổn needs to improve his Spanish grammar

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được câu trong lời thoại

6

Tlặng promised khổng lồ try his best in learning Spanish

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được câu trong lời thoại

7

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được câu vào lời thoại

8

- How did Tim’s mother retell to Tim?

Thông hiểu

Hiểu cùng nhận thấy được câu trong lời thoại

9

Which words did Tim’s mother use lớn retell?

Nhận biết

Hiểu và nhận ra được cấu tạo câu

10.

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation / History/ Literature/ English pronunciation/ Biology/ Music. Art…

Vận dụng

Biết áp dụng, vậy thế

11

Who is Miss Jackson?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn tả lại theo cách đọc của HS

12

Is Tim’s report good?

Thông hiểu

Hiểu với mô tả lại theo cách gọi của HS

13

What did Miss Jackson give sầu Tim’s mother?

Thông hiểu

Hiểu và diễn tả lại theo cách phát âm của HS

14

did he study this semester?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn tả lại theo cách gọi của HS

15

What did Miss Jackson say Tlặng should do?

Thông hiểu

Hiểu cùng mô tả lại theo cách gọi của HS

16

What did Tim’s mother give him at the kết thúc of the conversation?

Thông hiểu

Hiểu cùng mô tả lại theo cách hiểu của HS

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

How did she learn this year?

Nhận biết

Hiểu với nhận biết được câu trong lời thoại

2

Are her grades good?

Nhận biết

Hiểu với phân biệt được câu trong lời thoại

3

How many days was she absent from school?

Thông hiểu

Hiểu và nhận biết được câu vào lời thoại

4

How many days did she attkết thúc the school?

Nhận biết

Hiểu với nhận biết được câu trong lời thoại

5

Is she good at listening?

Thông hiểu

Hiểu cùng nhận ra được câu trong lời thoại

6

What did her teacher commend her?

Thông hiểu

Đàm thoại vào tiếp xúc sản phẩm ngày

7

When vì chưng you bởi vì your trang chủ work?

Vận dụng

8

Who helps you with your trang chủ work?

Vận dụng

9

How much time bởi vì you spkết thúc on: - Math?

EnglishHistory?Literature?

Vận dụng

10.

Which subject vì you need to improve?

Vận dụng

11

What vị you vì lớn improve your English?

Vận dụng

Tiết 3+ 4:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Do you like learning English?

Thông hiểu

Hiểu cùng diễn đạt

2

How many new words vị you try khổng lồ learn a day?

Thông gọi /Vận dụng

3

What vị you vị when you come across new words?

Thông phát âm /Vận dụng

4

How vì chưng you learn/ remember new words?

Thông đọc /Vận dụng

5

All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

Nhận biết

Hiểu cùng nhận thấy được câu trong khúc văn

6

Some learners write examples of words they want lớn learn.

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được câu trong đoạn văn

7

Every learner tries to learn all new words they come across.

Nhận biết

Hiểu cùng nhận ra được câu trong khúc văn

8

Many learners only learn new words that are important.

Thông hiểu

Hiểu với diễn đạt lại được ý của đoạn văn

9

Do learners learn words in the same way?

Thông hiểu

Hiểu cùng vấn đáp thắc mắc nhờ vào bài xích đọc

10.

Why vì some learners write example sentences with new words?

Thông hiểu

11

What vì some learners vì in order lớn remember words better?

Thông hiểu

12

Why don’t some learners learn all the new words they come across?

Thông hiểu

13

What is necessary in learning words?

Thông hiểu

14

How should you learn words?

Vận dụng

Rút ra bài học kinh nghiệm cho phiên bản thân

15

How vì you learn new words?

Vận dụng

16

How vì chưng you learn English?

Vận dụng

17

Let’s sing an English song.

Vận dụng

Thể hiện nay khả năng/ năng khiếu

18

Let’s make a sentence with “learn … by heart”

Vận dụng

Đặt câu

19

Do you lượt thích studying English? Let’s tell me how you study English?

Vận dụng

Diễn đạt

20

Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch lớn improve sầu your English?

Vận dụng

Diễn đạt

21

Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

Vận dụng

Diễn đạt

Tiết 5:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

Have you ever written to someone?

Thông hiểu

Diễn đạt

2

Who vì you usually write to?

Thông hiểu

3

Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

Thông hiểu

4

Who writes the letter?

Nhận biết

Quan giáp và nhấn biết

5

Who receive?

Nhận biết

6

What does Hoa write for?

Nhận biết

Ghi ghi nhớ cùng diễn đạt

Tiết 6:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức ðộ

Năng lực, phẩm chất

1

- How do you form adverbs of manner from adjectives?

Nhận biết

Diễn đạt

2

- Are there any irregular adv?

Nhận biết

3

- How vì chưng you use adv of manner?

Nhận biết

5

Can you give sầu Tyên this dictionary?

Vận dụng

Áp dụng cấu trúc

6

Please give sầu Tlặng this dictionary

Vận dụng

7

Please wait for me outside my office

Vận dụng

8

Please give Tlặng his report thẻ for this semester

Vận dụng

9

Can you help Tyên ổn with his Spanish Pronunciation?

Vận dụng

10.

Can you meet me next week?

Vận dụng

11

Tlặng should work harder on his Spanish pronunciation

Vận dụng

12

Tyên should practice speaking Spanish every day.

Vận dụng

13

Tim should listen to Spanish conversations on TV

Vận dụng

14

Tlặng should practice reading aloud passages in Spanish

Vận dụng

vận dụng cấu trúc

15

Tyên should use this dictionary khổng lồ find out how to lớn pronounce Spanish words

Vận dụng

BƯỚC 3:Thiết kế quy trình dạy học

(Soạn giáo án)

THEME 1: EDUCATION

Unit 5 -Study habits

I. Aims:

- Give instructions & advice

- Express obligation

- Write a letter lớn a friend.

II. Language focus.

Adverbs of mannerModal: shouldCommands, requests và advice in reported speech.

III. Unit allocation:

Period 26

Lesson1: Getting started + listen & read

-Reading the dialogue between Tyên ổn và his Mom about his study

-Using “indirect speech” to lớn report other’s speech. And use should to lớn give advice

Period27

Lesson 2: Speak + Listen

-Practice speaking và listening about their study habits.

Period28

Lesson 3: Read

- Reading a text about how khổng lồ learn new words well for details.

Period29

Lesson 4: Read (continuous)

- Discussion: How vày you learn new words? & how lớn learn English well.

Period30

Lesson 5: Write

- Help students know the format of a friendly letter và write letters lớn friends.

Period31

Lesson 6: Language focus

- Practice adverbs of manner modal with should to give sầu advices, practice in Commands & requests, advice in indirect speech.

THEME 1: EDUCATION

Period 26: Unit 5: study habits

Lesson 1: - Getting started

- Listen & read

I. Aims: To help ss read the dialogue between Tyên & his Mon about his study

Help ss khổng lồ use “indirect speech” to lớn report other’s speech. And use should to give advice

II. Objectives: - By the end of the lesson, students will be able lớn understand the dialogue between Tim & his mom, SS’ll able to lớn give advice & recognize the indirect speech.

III. Ways of working: T –Wc, Group work, pairs works

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, tape and stereo.

V. Anticipated problems:

IV. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting & checking the ss’ attendanceRevision.

* Brainstorming

Getting started Phường.38

-Students write the subjects they learn at school.

I. Getting started

*

- English

MathLiterature….

Example exchange

S1: How often do you have sầu English?

S2: We have sầu English three times a week.

3. New lesson

Presentation

15’

I. Pre - teach vocabulary

-A report card: (real thing)

-A semester: explanation

-( to) improve: Situation

-(lớn be proud of: (translation)

- (to) try one’s best: (translation)

* Rub out & remember

II. New words:

- a report card: Phiếu thông tin kết quả học tập

- a semester: học tập kỳ

- (to) be proud of: tự hào, hãnh diện về

- (to) improve: trau dồi, nâng cấp, tiến bộ

- (to) try one’s best: Cố cố gắng hết sức

II. T/ F Prediction

- Ask ss to lớn read the prediction on the poster & predict if they are True or False.

- Ask ss to lớn share with the partners and T may tiông chồng on the board.

III. Listen and read

1. T/ F prediction: (poster)

a.Tlặng was out when his mother called him

b.Tim’s mother met his teacher at school

c. Tim’s report is poor

d. Tim’s mother wants hyên to lớn improve sầu one thing

e. Tim needs lớn improve his Spanish grammar

f. Tyên ổn promised khổng lồ try his best in learning Spanish

Practice 10’

III. Listen and check.

Get ss to lớn listen twice then check the prediction

2.Listen and Cheông xã T/ F prediction

a.F – He was in the living room

b.T

c. F- Tim’ report is good.

d.T

e.F- Tyên ổn need to improve sầu his Spanish pronunciation

f.T

IV. Grammar.

- What did the Miss Jackson say with Tim’s mother?

- How did Tim’s mother retell to Tim?

- Which words did Tim’s mother use lớn retell? ( said/ asked)

3. Grammar.

* Model sentences:

`1. Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

2. She asked me khổng lồ give sầu you this dictionary.

S + said + Clause

S + asked + O + lớn Vinf

Further practice 10’

* Substitution Drill

Prompts: History, Literature, English pronunciation, Biology, Music, Fine Art …

Example

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.

Ask ss to read the dialogue again then answer the questions: (work in pairs)

- Ask ss khổng lồ write the answer in the notebook at home page.

Lucky Number:

1

2*

3

4

5

6

7*

8

Who is Miss Jackson?*Is Tim’s report good?What did Miss Jackson give sầu Tim’s mother?How did he study this semester?What did Miss Jackson say Tyên ổn should do?*What did T’s mother give sầu hyên ổn at the kết thúc of the conversation?

4. Answer the question.

Key:

Miss Jackson is Tim’s teacher.Miss Jackson gave Tim’s mother his report thẻ.Tim worked very hard this semester.

(or He did very well)

Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation.

e. She gave hyên a dictionary / Miss Jackson’s dictionary

5. Lucky Number:

4. Summarize.( 3’)

5.trang chủ work (2’)

* Home work.

-Ask students khổng lồ learn the new words by heart.

- Complete the answer in the notebook.

-Ask them khổng lồ vì chưng exercises1-2 Phường.32-33 in the Workbook.

-Prepare Speak + Listen

THEME 1: EDUCATION

Period 27: Unit 5: study habits

Lesson 2: - speak + Listen

I. Aims: Practice speaking about the students’ study habits và listening the dialogue between Sarah Chen’s teacher and her mother about her study result.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able khổng lồ talk about their study habits và listen for specific information to lớn fill in the report thẻ.

III. ways of working: T. Wc, group work, pairs works.

IV. Materials: Textbook, posters, tape and stereo.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting and checking the ss attendance.Brainstorming

New lesson

*

Do grammar exercise.

Watch TV programs

Read El. Newspaper/ Magazines.

Pre- listening 10’

* Pre- teach vocabulary.

-Elicit new words from ss

- behavior- partici‘pation: - marking period:

- co-operation:

- fair (adj):

- poor:

- fail:

- satis‘factory (adj): - unsatisfactory (adj):

- comment

*Rub out và remember

I. New words

- behavior- partici‘pation: ý thức ttê mê gia giờ học

- marking period: quá trình ghi điểm

- co-operation: sự vừa lòng tác

- fair (adj): khá

- poor: kém

- fail: yếu

- satis‘factory (adj): vừa ý, đạt yêu cầu

- unsatisfactory (adj):

không thỏa mãn, chưa đạt

- comment: nhận xét, lời

*Prediction.

-Set the scene: You are going to lớn listen to the dialogue between Sarah’s mother – Mrs. Chen and her teacher- Miss Blake about Sarah’s report thẻ of the first term.

- Before listening predict the following information:

II. Listen

1. Prediction.

1. Days Present……..

2. Days absent……..

3. Behavior- participation: …...

4. Listening……..

5. Speaking……….

6. Reading………..

7. Writing…………

- Ask ss khổng lồ look at Sarah Chen’s report và predict the missing in formation & then compare with their partners.

Teacher presents the way lớn grade students in England

A = Excellent

B = Good

C = Fair

D = poor

F = Fail

S = Satisfactory

U = unsatisfactory

Give feed baông xã.

While- listening 15’

*Listen and check.

-Get ss to listen to the tape 2 times

- Ask ss kiểm tra their prediction.

- The third, Have lớn the ss khổng lồ listen & kiểm tra the answer turn by turn.

2.Listen & check

1. Days Present…87…..

2. Days absent…5…..

3. Behavior- participation: S.

4. Listening…C.

5. Speaking……A….

6. Reading……A…..

7. Writing……B……

Miss Blake: Good evening, Mrs.Chen.

Mrs.Chen: Good evening.

Miss Blake: I’m please khổng lồ tell you that Sarah has worked very hard this year và her grades are very good.

Mrs.Chen: I’m so please khổng lồ hear that.

Miss Blake: She missed 5 days of school due to lớn sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation & cooperation are satisfactory. So, There’re no problems there.

Mrs.Chen: How is she doing in English?

Miss Black: Her speaking và reading are excellent her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

Mrs.Chen: How about listening comprehension?

Miss Blake: I’m afraid she is not very good at that. I gave sầu her a C.

Mrs. Chen: How can we help her improve?

Miss Blake: Get her lớn watch English TV if possible, and encourage her to lớn listen khổng lồ English radio programs. Also, I have sầu some cassettes here which you can borrow.

Mrs.Chen: Thank you very much, Miss Blake. We really appreciate your help

- Ask ss to lớn work on their own lớn answer the questions. 1. How did she learn this year?

2. Are her grades good?

3. How many days was she absent from school?

4. How many days did she attend the school?

5. Is she good at listening?

6. What did her teacher commend her?

-Give sầu feed back

3. Comprehension:

1. she worked very hard.

2. Yes, they are.

3. 5 days

4. 87 days

5. No, she isn’t.

6. She speaks English quiet well, However she needs to lớn improve sầu her listening skills

Post- list65

ening 10’

* Speaking.

- Ask ss to lớn look at the speaking and read sklặng to lớn understvà the qs there.

- Ask ss to answer about themselves

- T ask 1-2 ss to lớn vị model.

Then ask ss to vì chưng the same in pairs/ groups

-Điện thoại tư vấn on some pairs to lớn demonstrate before class.

Or: let ss move around class lớn ask your partners, ss have lớn write down all information in the notebook then ask ss lớn report by: (Nam/ Lan…. Said He/ she did his homework after dinner.

- call on some ss lớn vì the same.

III. Speak.

Qs

You

Your partner

When do you vì chưng your trang chủ work?Who helps you with your home work?How much time vị you spkết thúc on: - Math?EnglishHistory?Literature?Which subject vày you need to improve?What vì chưng you vày to lớn improve your English?

Nam/ Lan…. Said that he/ she did his her homework after dinner.

4.Summarize(3’)

5. Homework(2’)

* trang chủ work.

- Learn the new words by heart.

- Ask students khổng lồ vì exercise 6 P.35-36 in the workbook.

- Prepare lesson 3:Read

THEME 1: EDUCATION

Period 28 Unit 5: study habits

Lesson3: Read.

I. Aims: To help students read a text about how khổng lồ learn new words well for details.

II. Objectives: By the over of the lesson, students will be able khổng lồ improve sầu their reading skill & khổng lồ underst& the text for details, khổng lồ know some ways lớn learn vocabulary well.

III. Ways of working: T- WC , group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, stereo, tape, poster.

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

1. Greeting & checking the ss’ attendance.

2. Revision.

* Chatting

3. New lesson.

- Do you lượt thích learning English?

-How many new words do you try lớn learn a day?

- What bởi vì you vì chưng when you come across new words?

-How bởi you learn/ rethành viên new words?

Pre- reading 10’

I. Pre- teach vocabulary

Elicit new words from ss

- mother tongue: Example: You are Vietnames. So Your mother tongue is Vietnames.

- (to) stick: mine

- (to) highlight: mine

- (to) come across = run into

* What & where.

III. Read

1. True/ false Prediction:

T: introduce the topic

-Ask ss to lớn read the statements on page 50 then read the text và decide which is true & which is false.

- Give feedback.

I. New words.

- mother tongue: giờ người mẹ đẻ

- in order to: để

- (to) stick: dán

- (to) highlight: làm nổi bật

- (to) come across = run into: gặp mặt tình cờ

II. Read.

1.T/ F prediction: (poster)

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

b.Some learners write examples of words they want to learn.

c.Every learner tries to learn all new words they come across.

d.Many learners only learn new words that are important.

While- reading 15’

2.Read và check.

- Ask ss to lớn read skyên ổn the text and check the information.

- Ask ss lớn correct the False sentences.

- Ask ss to lớn read và underst& the text.

2.Read & tichồng T/ F.

a. F- Some learners write meanings of new words

in theirs mother tongue.

b. T

c. F- Many learners vì not try to learn all new words they come across.

d.T.

3. Comprehension

-Ask ss to read the text again & answer the questions.

a. Do learners learn words in the same way?

b. Why vì chưng some learners write example sentences with new words?

c. What vì some learners vày in order khổng lồ rethành viên words better?

d. Why don’t some learners learn all the new words they come across?

e. What is necessary in learning words?

f. How should you learn words?

-Ask ss khổng lồ work in pairs.

( Ss practice in pairs- Speaking)

3. Answer the questions.

a. No, they don’t. They learn words in

different ways.

b. Because they want khổng lồ rethành viên how khổng lồ use the words in the right way.

c. They write each word và its use on a small piece of paper & stiông chồng it some where so as to learn it at any time.

d. Because they want lớn learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words lớn find out the best one.

Post reading 10’

4. Nought và crosses

- Let ss lớn play Nought and crosses. (divide the class into lớn 2 teams: Chicken- Duck)

- QS: 6 questions in comprehension và add three lucky Number

Note: Lucky Number: 1, 6, 8

Questions:

2: Do learners learn words in the same way?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.Why do some learners vì chưng in order lớn rethành viên words better?

4.c. What bởi vì some learners vì in order khổng lồ remember words better?

5.d- Why don’t some learners learn all the new words come across?

7. e. What is necessary in learning words?

8. Lucky N

9. How should you learn words?

Summarize(3’)trang chủ work(2’)

- Learn the new words by heart.

-Read the text again.

- Write the ways of learning words that

you think are the best for you.

- Do exercise 4 P.54 in the Workbook.

- Prepare Write

THEME 1: EDUCATION

Period 29 Unit 5: study habits

Lesson4: Read (Continuous)

I. Aims: To help students survey their partners khổng lồ find how their partners learn English words, they discuss & find out the best way of learning words và learning English for themselves.

II. Objectives: By the kết thúc of the lesson, students will be able to know some ways to learn English well.

III. Ways of working: T- WC, group work, pairs work

IV. Materials: Textbook, poster, cards:

V. Anticipated problems:

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm-up 5’

Greeting & checking the ss’attendance.Brainstorming:

- Ask ss to các mục ways of learning new words.

New lesson.

*

Make a các mục và put into lớn in the meanings of new words in the mother tongue.àlearn new words by heartWrite one or two example sentences with each new word.Write each word & its use on a small piece of paper và stiông xã it somewhere in the house.Underline or highlight only the words you want lớn learn.……

Post reading 35’

1. Speaking: How vị you learn new words?

- Give the questions và ask ss khổng lồ practice in groups.

- Call on some ss khổng lồ speak in front of the class. Others listen & get information:

QS:

How vày you learn new words?Let’s sing an English tuy vậy.*Let’s make a sentence with “learn … by heart”Do you like studying English? Let’s tell me how you study English??Do you often watch TV? Tell me which programs you can watch to lớn improve your English?*Tell me some ways of learning new words as well as the ways of studying English you know?

2. Find someone who

- Students move around the class and ask their friends

1. Speaking:

A: How vì chưng you learn new words?

B: I learn them by heart….

C: How does A learn new words?

D: She/ he learns by heart.

2.Lucky Number:

1

2

3*

4

5

6

7*

8

2. Find some one who

+ Do you learn new words by heart?

+ Do you learn only important words?....

-As soon as they complete, they come bachồng their seat and raise the h& lớn report the result.

Ex: Lan learns new words by heart…..

Find someone who …………..

Nam

learns new words by heart.

Lan.

learns only important words.

makes sentences with new words.

translates new words into lớn Vietnamese.

writes new words & its use on a piece of paper và stiông xã somewhere in his / her house.

says & writes new words when learning them.

Learns 5 new words every day.

Learns all new words the first day & revise them the next day.

never learns new words.

3.Discussion:

How bởi vì you learn English?

- Ask ss to discuss the qs “how do you learn English?” khổng lồ find out the ways of leaning English well.

3.Discussion:

How do you learn English?

4. How lớn learn English

T: give more information about the ways of learning English.

4. How lớn learn English:

-learn by heart all the new words và texts.

- Do the homework.

- Do more grammar exercises in grammar books.

- Read short stories or newspapers in English.

- Write English as much as possible

-Speaking English in the class & with your friends.( speak without fear)-Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

- Watch English TV programs- Learn khổng lồ sing English songs.

4.Summarize 3’

5.Home work: 2’

- Make danh mục how lớn study new words, & how to learn English.

- Prepare Unit 5. Write.

THEME1: EDUCATION

Period 30: Unit 5: study habits

Lesson4: WRITE.

I. Aims: To help students khổng lồ know the format of a friendly letter và write letters lớn friends.

II. Objectives: By the over of the lesson, students will be able lớn know the format of a friover letter & write a similar letter khổng lồ their friends.

III. Ways of working: T- Wc, SS, individual.

IV. Materials: Textbook, workbook, a poster

V. Anticipated problems: it is quite difficult for some students

VI. Steps of teaching:

Stages

Activities

On the board

Warm- up 5’

Greeting & checking the ss’ attendance.Revision

Hang man: (letter)

Have you ever written khổng lồ someone?Who bởi you usually write to?Do you know how many parts there are in a format of a friendly letter?

New lesson

- - - - - -

*

Pre- writing 10’

I. Pre-teach vocabulary.

- Lunar: days follow the moon.

- Lunar New year Festival: Example: 1/1 lunar:

- (to) celebrate: tổ chức.

- ẹnjoyable:: = interesting

Set the scene: How to lớn write an informal letter.

I. New words:

- Lunar: âm lịch

-Lunar New year Festival: đầu năm nguim đán

- (to) celebrate: tổ chức triển khai.

- ẹnjoyable: thú vị

II. Ordering Prediction

Write 1 Phường.50

- Have sầu students lớn read the letter and Gọi out the names of the sections.

(work in 4 ss groups)

Compare with their friends & give sầu feedback.

III. Reading & labeling.

Ask ss lớn read the letter again và label each section with the correct letter.Ask ss some questions to lớn kiểm tra comprehension.

QS:

Who writes the letter?

( Hoa writes the letter)

Who receive? (Tim)

3. What does Hoa write for?

(Tell about her study in the first semester, …)

II. Ordering.

a. opening d. Body of the letter

b. closing e. Signature

c. the date. f. Writer’s address.

Key:

f- Writer’s address.c- the datea- openingd- Body of the letter.b- closinge. Signature.

III. Labeling

Key:

B. Heading – writer’s address and the date.

D. Opening – Dear ….,

A. Body of the letter.

C. Closing – Your frikết thúc / Regard / Love sầu …..

While-Writing 15’

IV. Writing: Write 2 P.51

- Ask ss to read the order of the letter and information in the box. Then T helps ss lớn know how to lớn write the letter.

- SS have sầu lớn imagine they are Lan & write a letter lớn her pen pal, Donna in San Francisco, using the information in the box.

37 LeLoi Street,

HaNoi, November 10th , 2009

Dear Donmãng cầu,

Thanks for your letter. I’m pleased lớn hear you had a happy Mother’s Day. I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics & Math, but my English và History results were poor. My teacher told me lớn improve English and History. I think I’ll have sầu lớn study harder next school year.

In a few weeks we’re going khổng lồ celebrate the Mid-Autumn Festival. That’s a moon festival in Autumn or Fall in Viet Nam. I’m going to lớn Ha Long Bay with my aunt & uncle by bus this afternoon & I’m going khổng lồ stay there with them until after the festival. I’ll skết thúc you a postcard from there.

Write soon và tell me all your news.

Best,

Lan

Post writing 10’

- Ask ss to read aloud their letters & correct the mistake.

Summarize.(3’)Home work.( 2’)Write a letter lớn your friends khổng lồ tell hi/ her about your second semester report and about your summer holiday.Prepare language focus Phường.52-53

THEME 1: EDUCATION:

Period 31: Unit 5: study habits

Lesson5: Language focus.

I. Aims: Help ss khổng lồ practice adverbs of manner, modal with should to give advices, practice in Commands and requests, advice in indirect speech.

II. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to lớn bởi vì better in reported speech with Commands & Requests, advice. Further practice the adverbs of manner.

III. Ways of working: T. Wc, Group work, individual

IV. Materials: Textbook, pictures in the textbook, workbook.

V. Anticipated problems: Reported speech may be difficult for some ss.

IV. Steps of teaching:

1. Greeting và checking the ss attendance

2. Chatting:

3. New lesson

Stages

Activities

On the board

Practice 40’

Language focus 1: Adverbs of manner:

- How vị you form adverbs of manner from adjectives.

- Are there any irregular adv?

- How bởi you use adv of manner?

Adverbs of manner thua cuộc túc từ/ tân ngữ.

- kết cấu : adj + ly = adverb of manner:

Careful= carefully; bad= badly.

Especial: easy= easily; Happy= happily

- các từ bỏ tận thuộc là: BLE, PLE bọn chúng chỉ cố E= Y

ex: simple – simply; possible = possibly.

Good = well.

Hard= hard; fast = fast.

* Gap Fill

Language focus 1 P.52

1. Language focus 1.

Key:

a. hard b. fast c. badly d. softly

2. Language focus 3.

Indirect speech: ( reported)

Commands và request.

+ Commvà (use Told/ warn lớn report)

+ Request: (use ask/ begged/ request khổng lồ report): May/could /can/ might.

S+ told+ O + to vị st

S+ asked + O + to bởi vì st.

S+ told + O + not + to bởi st.

S+ asked + O + not + to bởi vì st.

2. Language focus 3.

a. Miss Jackson asked me to wait her outside her office.

b. Miss Jackson asked me to lớn give sầu you your report thẻ for this semester.

c. Miss Jackson told me lớn help you with your Spanish pronunciation.

d. Miss Jackson told me to meet her next week

ex:1.“Can you give Tyên this dictionary?”

_ Miss Jackson asked me to give sầu you this dictionary.

2. “ Please give Tlặng this dictionary”

_ Miss Jackson told me to lớn give sầu you dictionary

3. Language focus 4.

In directed speech(reported)

To give advice:

S+ said sb should bởi st

Or: S + advised + sb + (not)/ khổng lồ bởi vì st.

- Gọi on some ss lớn practice in pairs and correct their pronunciation.

- Ask ss khổng lồ work in closed pairs.

( May ask ss bởi model some sentences others ask ss finish at home

3. Language focus 4: reported advice:

a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c. Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.

d. Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

e. Miss Jackson said you should use this dictionary khổng lồ find out how lớn pronounce Spanish words.

4. Summarize : 3’

5. Home work. ( 2’)

- Study grammar và vocabulary in unit 5.

- Finish exercises in the language focus in notebook.

- Do exercises in the workbook.

- Prepare unit 6.

Xem thêm: Phở 34 Cao Thắng - Thực Đơn Giao Hàng Tận Nơi Của Cơm Bà Đẻ

BƯỚC 4:Tổ chức dạy học tập với dự giờ

- Dự kiến tín đồ dạy: Lê Thị Quỳnh Như

- Dự con kiến đối tượng người dùng dạy: (kân hận lớp 8)

- Dự kiến yếu tắc dự giờ: Nhóm Tiếng Anh

- Dự con kiến dạy dỗ thể nghiệm:

+ Lớp:.8C Người dạy: Lê Thị Hương Người dự: Nhóm Tiếng Anh.

BƯỚC 5:Phân tích, rút kinh nghiệm bài học(sau khi dạy và dự giờ)

( Phân tích giờ dạy dỗ theo quan điểm phân tíchtác dụng chuyển động học của học tập sinh, mặt khác reviews việctổ chức triển khai, chất vấn, định hướngvận động học mang lại học sinhcủa giáo viên.)