MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 646/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 mon 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ đọng Luật Tổ chức chính quyềnđịa pmùi hương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn uống cđọng Văn phiên bản phù hợp nhất số20/VBHN-BGDĐT ngày 30 mon 5 năm 2014 của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào sản xuất banhành Quy chế tổ chức và chuyển động củatrường trung học tập nhiều chuyên;

Căn uống cđọng Thông bốn liên tịch số39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 mon 10 nămnăm ngoái của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên, Sở Nội vụgiải đáp Việc sáp nhập Trung trung tâm dạy nghề, Trung trung tâm dạy dỗ thường xuyên,Trung trọng điểm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệpcông lập cấp thị xã thành Trung tâm giáo dục và đào tạo nghềnghiệp - Giáo dục đào tạo thường xuyên; tính năng, trọng trách, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Trung trung tâm Giáo dục đào tạo nghề nghiệp và công việc -Giáo dục hay xuyên;

Căn uống cứ đọng Quyết định 1558/QĐ-UBNDngày 09 tháng 12 năm năm ngoái của Ủy ban nhândân tỉnh về Việc giao tiêu chí Kế hoạch nhànước năm 2016;

Xét đề xuất của Giám đốc Sởgiáo dục và đào tạo cùng Đào sinh sản trên Tờ trìnhsố 535/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng bốn năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2016

Phêchuyên chú chỉ tiêu tuyển sinc lớp 10 năm học tập năm 2016 - 2017 bên trên địa bàn thức giấc vậy thểnhỏng sau:

Tổng số chỉ tiêutuyển chọn sinc vào lớp 10 năm học 2016 - 2017: 8.901 học sinh, đạt Xác Suất 84,4 % sovới tổng số học viên lớp 9 (Tổngsố học viên lớp 9 năm học tập 2015-2016: 10.542 học sinh),trong đó:

Chỉ tiêu vào lớp 10 các ngôi trường Trung học tập phổ thông: 173 lớp, 7.785 học tập sinh;

Chỉ tiêu vào lớp 10 ngôi trường THPTchăm Biên Hòa: 09 lớp siêng, 316học tập sinh;

Chỉ tiêu vào lớp 10 những trung tâmgiáo dục và đào tạo nghề nghiệp và công việc - Giáo dục đào tạo liên tục (GDNN-GDTX) cùng trung trung tâm Giáo dụcliên tiếp - Hướng nghiệp (GDTX-HN) tỉnh: 16 lớp, 800 học tập viên.

1. Chỉ tiêu tuyển chọn sinch vào lớp 10 những ngôi trường THPT

TT

Đơn vị

Số lớp

Số học sinh

Số học tập sinh/lớp

1.

THPT A Bình Lục

9

405

45

2.

trung học phổ thông B Bình Lục

9

405

45

3.

trung học phổ thông C Bình Lục

9

405

45

4.

THPT Nguyễn Khuyến

6

270

45

5.

THPT A Duy Tiên

9

405

45

6.

trung học phổ thông B Duy Tiên

8

360

45

7.

THPT Nguyễn Hữu Tiến

5

225

45

8.

trung học phổ thông A Phủ Lý

10

450

45

9.

trung học phổ thông B Phủ Lý

9

405

45

10.

THPT C Phủ Lý

5

225

45

11.

THPT A Kyên ổn Bảng

8

360

45

12.

THPT B Kyên Bảng

9

405

45

13.

THPT C Kim Bảng

8

360

45

14.

trung học phổ thông Lý Thường Kiệt

7

315

45

15.

THPT Lý Nhân

12

540

45

16.

THPT Bắc Lý

8

360

45

17.

THPT Nam Lý

8

360

45

18.

THPT Nam Cao

6

270

45

19.

trung học phổ thông A Tkhô hanh Liêm

9

405

45

đôi mươi.

trung học phổ thông B Thanh khô Liêm

8

360

45

21.

trung học phổ thông C Thanh hao Liêm

6

270

45

22.

THPT Lê Hoàn

5

225

45

23.

THPT Chuyên ổn Biên Hòa

9

316

35 (lớp Sử+Địa:36)

Cộng:

182

8.101

2. Chỉ tiêu tuyển chọn sinch vào lớp10 những trung tâm GDNN-GDTX, GDTX-HN

Stt

Đơn vị

Số lớp

Số học tập viên

Số học viên/ lớp

1.

TTGDNN-GDTX Bình Lục

2

100

50

2.

TTGDNN-GDTX Duy Tiên

3

150

50

3.

TTGDNN-GDTX Kyên Bảng

3

150

50

4.

TTGDNN-GDTX Lý Nhân

3

150

50

5.

TTGDNN-GDTX Thanh Liêm

3

150

50

6.

TTGDTX-TP Hà Nội Hà Nam

2

100

50

Cộng:

16

800

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thực thi kể từ ngày cam kết.

Chánh Văn uống chống Ủy ban dân chúng tỉnh; Giám đốc các Ssinh hoạt, ngành:Giáo dục với Đào tạo thành, Tài thiết yếu, Kế hoạch vàĐầu bốn, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dânnhững thị trấn, thành phố với Thủ trưởng cácđơn vị, cá thể bao gồm liên quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem thêm: Kiểm Tra Năng Lực Đại Học Quốc Gia Tphcm, Thông Tin Chung Về Kỳ Thi Kiểm Tra Năng Lực

Nơi nhận: - Chủ tịch, những PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Nhỏng Điều 2; - Công báo tỉnh; - VPUB: LĐVP(2), TC(H), NC(T), KTTH(TH), VX(TH); - Lưu: VT, VX.