Câu thụ động -PASSIVE VOICE là 1 phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng nhưng mà chúng ta phải nắm rõ khi lao vào ôn luyện mang đến kỳ thi IELTS của chính mình. Vì nạm, hãy ôn luyện với ứng dụng câu thụ động đúng đắn nhé.

Bạn đang xem: Unit 27: câu bị động thì quá khứ đơn

Bài học hôm nay, chúng ta vẫn thuộc tìm hiểu về câu tiêu cực cùng với cấu tạo câu, bí quyết thực hiện theo những thì cùng bài bác tập thực hành dưới đây.

I. CÂU BỊ ĐỘNG LÀ GÌ?

Câu bị động là câu được dùng Khi mong muốn nhấn mạnh đến đối tượng người dùng Chịu đựng tác động của hành động hơn là hành vi đó. Theo từng thì sử dụng thì cấu tạo của câu tiêu cực cũng biến hóa theo.

Cùng coi cụ thể qua đoạn phim sau:

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu trúc câu dữ thế chủ động là:

S + V + O

Công thức passive voice chung:

S + be + V3

Cấu trúc câu bị động sống dạng thì làm sao thì chia tobe theo thì này mà chúng ta thuộc khám phá dưới đây.

Nếu câu có đụng tự và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì thường xuyên đang dùng tân ngữ đó đưa thành nhà ngữ bị động. Trong ngôi trường phù hợp chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to hyên ổn = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, bạn phải lưu ý 2 điểm sau:

1. Nếu S - chủ ngữ vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì ko nên chuyển vào câu bị động

Ví dụ:Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe pháo máy của tớ tối qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe sản phẩm của tôi đã trở nên đem trộm tối hôm qua.)

2. Nếu là tín đồ hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành vi thì dùng chuyển thanh lịch thụ động vẫn cần sử dụng "by"

E.g: She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ Gián tiếp gây ra hành vi thì dùng "with"

E.g:A door is opened with a key

II. CÂU BỊ ĐỘNG TRONG CÁC THÌ

1. Câu tiêu cực thì hiện tại tại

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V + O

My mother often washes dishes.

S + be + V3 (+ by Sb/ O)

Dishes are often washed by my mother.

Bây Giờ tiếp diễn

S + am/ is/ are + Ving + O

She is making a cake.

S + am/ is/ are + being + V3 (+ by Sb/ O)

A cake is being made by her.

Bây Giờ hoàn thành

S + have/ has + V3 + O

He has washed his car for hours.

S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)

His oto has been washed by him for hours.

2. Câu tiêu cực thì thừa khứ

Thì

Chủ động

Bị động

Quá khđọng đơn

S + V-ed + O

My mother bought that washing machine in 2010.

S + was/ were + V3 (+ by Sb/ O)

That washing machine was bought by my mother in 2010.

Quá khứ tiếp diễn

S + was/ were + Ving + O

Yesterday morning she was cutting the grass.

S + was/ were + being + V3 (+ by Sb/ O)

The grass was being cut by her yesterday morning.

Quá khứ đọng trả thành

S + had + V3 + O

She had cooked lunch before leaving.

S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)

Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu bị động thì tương lai

Thì

Chủ động

Bị động

Tương lai đơn

S + will V + O

I will feed the dogs.

S + will be + V3 (+ by Sb/ O)

The dogs will be fed.

Tương lai hoàn thành

S + will have + V3 + O

They will have sầu completed the assignment by the end of January.

S + will have sầu + been + V3 (+ by Sb/ O)

The assignment will have sầu been completed by the over of January.

4. Câu tiêu cực thực hiện động từ bỏ ktiết thiếu

Riêng cùng với rượu cồn từ bỏ khuyết thiếu, bí quyết của câu thụ động gồm sự khác biệt một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng quánh biệt:

Need + Ving = Need to lớn be + V3

III. Luyện tập

Exercise 1: Chuyển các câu sau lịch sự thể thụ động.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends skết thúc these postcards khổng lồ us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tyên ổn ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket to the airline agent.

6. Jyên baked this cake yesterday.

7. They are going to lớn buy a new apartment next year.

8. The shop assistant handed these boxes to lớn the customer.

9. The board awarded the first prize lớn the reporter.

10. Have sầu you sent the Christmas cards khổng lồ your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anmãng cầu a ride khổng lồ school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas và some flowers.

15. They moved the fridge inkhổng lồ the living room.

Exercise 2: Chuyển các thắc mắc sau sang trọng thể bị động.

1. When will you bởi the work?

2. How are you going to lớn giảm giá khuyến mãi with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Exercise 3: Cho dạng đúng của những hễ trường đoản cú sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) nhằm tạo ra thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished sản phẩm. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ lớn size a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into lớn a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, & cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, s& and water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of 1/2 gravel, 25% s&, 15% cement & 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. ĐÁPhường ÁN

Exercise 1

1. This dish is brought khổng lồ me by the waiter.

2. These postcards are sent lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by hyên ổn.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jyên yesterday.

7. A new apartment is going to be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant. hoặcThe boxes were handed to customer by the shop assistant.

9. The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to lớn your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas and some flowers by us.

15. The fridge was moved inlớn the living room.

Xem thêm: Khoa Ngân Hàng Học Viện Ngân Hàng, Học Viện Ngân Hàng

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going lớn be dealternative text with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. illustrates

2. shows

3. are mixed

4. are crushed

5. is then mixed

6. is ground

7. is produced

8. is packaged

9. are used

10. consists

Trên đây là bài học về câu bị động - ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong IELTS. Các các bạn hãy chú ý học và thực hành để nắm vững dạng câu này nhé! Nếu còn bất cứ vướng mắc như thế nào thì nên cmt ngay tiếp sau đây nhằm IELTS Fighter lời giải nhé!