Dù là học viên, sinh viên giỏi người đi làm, các bạn chắc hẳn rằng đã phát hiện những cấu tạo đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh ở trong những bài bác kiểm soát, hồ hết kỳ thi mập hay đa số cuộc hội thoại từng ngày trên trường học tập tốt khu vực làm việc. Đây là 1 trong Một trong những mảng kỹ năng và kiến thức trọng điểm cơ mà bất cứ fan học Tiếng Anh nào cũng yêu cầu nắm được. Tuy nhiên, nhằm so sánh, không chỉ có một nhưng có nhiều cấu trúc có thể được người bạn dạng ngữ thực hiện phụ thuộc vào mục đích đối chiếu. Cùng Language Link Academic tò mò những cấu trúc đối chiếu trong tiếng Anh nhé!

*
*

III. BÀI LUYỆN TẬPhường CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

Bài 1: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. She is ……. singer I’ve ever met.

Bạn đang xem: Các loại câu so sánh trong tiếng anh

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. She sings ……….. ahy vọng the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English kiểm tra was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Đời Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. He did the thử nghiệm ……….. I did.

A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

Bài 2: Điền vào khu vực trống dạng đối chiếu đúng của trường đoản cú vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes. 3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had. 4. Well, the place looks (clean) …………………….now. 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the Trắng one. 6. I’ll try to finish the job (quick).……………………. 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder. 8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa 9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen. 10. He runs ( fast )………………….of all. 11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country. 12. Which planet is (close) ……………………. to lớn the Sun? 13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. 14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer. 15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.

Bài 3: Viết lại những câu sau làm thế nào để cho nghĩa ko đổi.

1. Her old house is bigger than her new one. -> Her new house……………………………………………

2. No one in my class is taller than Peter. -> Peter ……………………………………………….

3. The blaông chồng dress is more expensive sầu than the trắng one. -> The Trắng dress ……………………………………………

4. According lớn me, English is easier than Maths. -> According to me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary. -> Mary ……………………………………………………….

6. No river in the world is longer than the Nile. -> The Nile …………………………………………………..

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

-> No mountain ………………………………………………

8. This is the first time I have sầu ever met such a pretty girl.

-> She is ……………………………………………………..

9. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

10. This computer works better than that one.

-> That computer ……………………………………………..

11. The apartment is big. The rent is high.

-> The bigger ………………………………………………….

12. We mix off soon. We will arrive sầu soon.

-> The sooner ……………………………………………………

13. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

14. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

15. As he gets older, he wants lớn travel less.

-> The older ……………………………………………….………

16. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

17. People dive sầu fast. Many accidents happen.

-> The faster ……………………………………………….………

18. I meet hyên ổn much. I hate hlặng much

-> The more ……………………………………………….………

19. My trùm works better when he is pressed for time,

-> The less ……………………………………………….…………

20. As he has much money, he wants lớn spover much.

-> The more ……………………………………………….…………

ĐÁPhường ÁN:

Bài 1:

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

6. D 7. A 8. A 9. D 10. D

11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

Bài 2:

1. the cleverest 2. longer 3. the best 4. cleaner 5. more expensive 6. more quickly 7. more dangerous 8. more sweetly 9. the most exciting 10. the fasdemo 11. the most popular 12. the closest 13. beautifully – most beautifully 14. hotter 15. worse

Bài 3:

1. Her new house isn’t so/as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The white dress isn’t so/ as expensive sầu as the blaông chồng one.

4. According khổng lồ me, Maths isn’t so/as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have sầu ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn’t work so/as well as that one.

11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

12.The better the joke is, the louder the laughter is.

14. The fatter she gets, the more tired she feels.

15. The older he gets, the less he want lớn travel.

16. The more difficult the games are, the more excited the children are.

17. The faster people drive sầu, the more accidents happen.

18.The more I meet hlặng, the more I hate him.

19. The less time my trùm has, the better he works.

Xem thêm: Ngành Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên, Điểm Chuẩn Năm 2021

trăng tròn. The more money he has, the more he wants khổng lồ spend.

Cảm ơn các bạn sẽ quan sát và theo dõi bài viết về những cấu tạo đối chiếu trong giờ Anh. Đừng quên xẹp thăm thỏng viện của Language Link Academic để học thêm những chủ đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng đặc biệt. Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!