Từ nối vào tiếng Anh là nhà điểm ngữ pháp ít được bạn học tập tiếng Anh nói và quyên tâm nhiều. Tuy nhiên, nếu như nlỗi không tồn tại trường đoản cú nối liên kết thì câu vnạp năng lượng của bạn sẽ trnghỉ ngơi buộc phải tránh rộc rạc cùng thiếu logic. Trong nội dung bài viết này, Step Up đang tổng hợp lại toàn bộ các nhiều loại từ nối trong giờ đồng hồ Anh. Những kiến thức này sẽ giúp đỡ chúng ta tiếp xúc cũng như làm cho văn uống “mượt mà” hơn đấy, đừng bỏ lỡ nhé!
Bạn đang xem: Bài tập về từ nối trong tiếng anh

1. Từ nối trong giờ Anh là gì?

Định nghĩa: Từ nối trong giờ Anh (nói một cách khác là Linking words xuất xắc Transitions), được dùng làm links thân các câu, góp cả đoạn vnạp năng lượng nghiêm ngặt rộng, mạch lạc hơn. Trong một câu tốt đoạn vnạp năng lượng, trường hợp như không có từ bỏ nối, chắc chắn rằng hầu hết câu nói của bạn sẽ tương đối rời rộc rạc với khiến thiếu xúc tích.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ nối trong tiếng Anh bằng phương pháp chọn giải đáp đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand hyên ổn.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me khổng lồ wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was siông xã._________________, I had to lớn stay at home page lớn look after her.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office & went trang chủ.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give sầu it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had lớn vì homework, he still attended your buổi tiệc nhỏ yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9.

Xem thêm: Những Mẫu Câu Tiếng Anh Du Lịch Cấp Tốc, Những Mẫu Câu Tiếng Anh Du Lịch Thông Dụng

B10. D