Thì quá khđọng đối kháng là 1 trong thì thường xuyên cần thực hiện vào giao tiếp mỗi ngày với bài bác thi. Việc nắm vững bài bác tập thì thừa khứ đơn để giúp đỡ bạn nuốm chắc chắn kết cấu ngữ pháp này đấy. Chính vị lí cho nên, hanoitc.com sẽ tổng phù hợp cùng gửi mang đến bạn trọn cỗ bài bác tập thì quá khứ đọng đơn (Simple Past Tense). Hãy cùng theo dõi và quan sát chúng ta nhé!

 

1. Tóm tắt kim chỉ nan thì thừa khđọng solo (Simple Past Tense)

1.1. Cách sử dụng thì thừa khứ đọng đơn

Diễn tả một hành vi, sự việc đang ra mắt tại một thời điểm ví dụ, hoặc một khoảng thời gian trong vượt khđọng cùng đang ngừng trọn vẹn sống quá khứ.

Bạn đang xem: 100 bài tập thì quá khứ đơn (có đáp án) tăng level cực nhanh

Ví dụ:

My sister came trang chủ late last night.

Chị gái tôi về đơn vị muộn tối qua.

Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại vào thừa khứ đọng.

Ví dụ:

They always enjoyed going to the zoo.

Họ đang luôn luôn luôn yêu thích lúc đi thăm sân vườn bách trúc.

 
*
Tóm tắt kim chỉ nan thì quá khứ đọng đơn
Diễn đạt các hành vi xảy ra liên tục trong vượt khứ.

Ví dụ:

Anna came home, took a nap, then had lunch.

Laura về công ty, ngủ một giấc, rồi ăn uống trưa.

Diễn đạt một hành động xen vào một trong những hành động vẫn ra mắt trong thừa khđọng.

Ví dụ:

When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out.

Lúc Jane vẫn nấu bữa sớm thì đột nhiên đèn tắt.

Diễn đạt hành vi không có thiệt làm việc ngày nay trong câu điều kiện nhiều loại III.

Ví dụ:

If you were me, you would vày it.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ có tác dụng thay.

1.2. Dấu hiệu nhận thấy thì vượt khứ đơn

Để nhận biết động trường đoản cú yêu cầu phân chia sống thì quá khứ đơn, bạn nên chú ý đầy đủ tự sau có vào câu:

Yesterday: Hôm quaLast night: Tối quaLast week: Tuần trướcLast month: Tháng trướcLast year: Năm ngoáiAgo: Cách đâyAt, on, in… + thời hạn vào vượt khứWhen + mệnh đề phân tách thì quá khđọng đơn

2. những bài tập thì thừa khứ đơn

Bài tập

các bài luyện tập 1: Chia đụng từLast year my brother (spend) ___________ his holiday in Đà Lạt.It (be) ___________ really great.I (travel) ___________around by motorbike with three friends and we visited lots of interesting places.In the evening I usually (go) ___________lớn a bar.One night she even (learn) ___________some Ailen dances.They (be) ___________very lucky with the weather.It (not/ rain) ___________yesterday.But we (see) ___________some beautiful rainbows.Where (spend/ Lan) ___________her last holiday?các bài luyện tập 2: Hoàn thành câuLinch ___________her maths homework yesterday. (to do)Tuan ___________khổng lồ Taiwan by plane? (to go)We ___________a farm three weeks ago. (to lớn visit)Tuan and Tu ___________their brother. (not/to lớn help)The children ___________at home last sunday. (not/lớn be)When ___________you ___________this wonderful dress? (to lớn design)My father ___________into lớn the truông xã. (not/khổng lồ crash)Tuan ___________the basket of his bicycle. (lớn take off)___________you ___________your uncle last weekend? (khổng lồ phone)She ___________milk at class. (not/lớn drink)Bài tập 3: Sử dụng tổng phù hợp những thì trong quá khđọng để xong câuI ( go)___________lớn the school last week.A bird defecated on the window that I ( clean)___________only five minutes before.Yesterday at ten she ( sit) ___________in front of her computer.When their dad got trang chính, the boys ( watch)___________TV for three hours.A postman (come) ___________lớn my house yesterday.He (want) ___________lớn repair my dishwasher that (break) ___________a few days before.Before she (ring) ___________at my door, she (look) ___________for a parking space for about five sầu minutes.While the plumber (repair) ___________the dishwasher, I (watch) ___________the điện thoại thông minh.Suddenly, my brother (realise) ___________that they (show) ___________our house on TV.The reporter (say) ___________that a motorbike (crash) ___________into a pole just before reaching the crossroads.While he (listen) ___________carefully to what (happen) ___________, someone (knock) ___________at his door.I (open) ___________the door and (see) ___________my teacher standing there.She (ask) ___________for the plumber.As it (turn) ___________out, it (be) ___________ my neighbor’s oto that (roll) ___________down the street.In his haste, the electrician (forget) ___________lớn put the handbrake on.Những bài tập 4: Hoàn thành bài xích tập tlỗi điện tử sau cùng với động trường đoản cú vào ngoặc áp dụng thì thừa khứ đơn

Dear Tommy,

How are you doing? I feel miserable, I must admit. And I’m going khổng lồ tell you why. Yesterday I ………………… (do) my homework, ………………… (tidy) my bedroom và ………………… (decide) khổng lồ go out. The weather ………………… (be) perfect và so I ………………… (go) to the park. And vì chưng you know who I ………………… (see) there? Jason, my boyfrikết thúc. I ………………… (want) khổng lồ say hello lớn hyên ổn, but then I ………………… (stop), because I ………………… (can) see a girl coming to him.

 
*
những bài tập thì quá khứ đọng đối chọi – bài tập 4

Guess what ………………… (happen). They ………………… (meet) in the middle of the road & he ………………… (kiss) her. My Jason! Jason và I ………………… (be) in the park three times and he never ………………… (try) to kiss me! I didn’t know what lớn vày. I just ………………… (run) away. When I ………………… (come) baông xã home, I ………………… (cry). Just a little bit, you know. Then I ………………… (say) lớn myself: Forget about Jason. There are plenty more fish in the sea! What vị you think of him? Is he worth it? Please, write back soon. Love, Sam

các bài tập luyện 5: Điền đọc tin đúng vào khu vực trống

(Correct the following information).

Example:

Columbus discovered America in 1492.

Columbus didn’t discover America in 1492

He landed on an island in the Caribbean in 1492.

Princess Victoria became Queen of the United Kingdom in 1901. Victoria ………………………………………… queen in 1901. She ……………. (rule) Britain from 1837 to lớn 1901. Shakespeare was the author of the tragedy called “As You Like It”. “As You lượt thích It” ……………………………. a tragedy. Shakespeare ……………………….. (write) it as a comedy. Julius Caesar died in a war in 44 BC. Caesar ………………………. in a war. The Roman senators ………………… (kill) hlặng in the Senate. Sandro Botticelli created the portrait known as Momãng cầu Lisa. Botticelli …………………………………. Mona Lisa. Leonardo domain authority Vinci ………………………. (paint) it. Shah Jahan, the Mughal emperor in India, built Taj Mahal for his oldest daughter. Shah Jahan ……………………………. Taj Mahal for his daughter. It ……………. (be) the tomb of his third wife.

những bài tập 6: Hoàn thành bài bác tập viết lại câu sau thực hiện thì thừa khứ đọng đơn

(Jumbled sentences – make past simple questions).

Example:

you | clean | room | theDid you clean the room?Tom | arrive sầu | on timenot | know | you |itat | be | Marry | the | partyyou | why | leave | early | sothey | in | be | office | theirthink | what | he | our | of | housetrip | lượt thích | the | Mr. & Mrs. Johnyou | how | vì chưng | thatthey | not | address | their |tell |youthere | how | Jerry | getbài tập 7: Hoàn thành câu vấn đáp sau thực hiện thì thừa khứ đọng đơn

(Complete the answers).

D: Were you hungry?

F: Yes, I …………………… a little bit hungry.

D: Was your sister at school?

F: No, she …………………… at school.

D: Were your parents at work?

F: Yes, my mum …………………… at work. But my dad …………………… at work. He was ill.

D: Was John your friend? And Sam?

F: Peter & Bill …………………. my best friends.

D: I think the first story was quite interesting & the second story was great.

F: Really? No, the stories ………………….. very interesting.

D: Was I often ill when I was a child?

F: Not really. You ……………….. much healthier than your brother.

D: Were Marry & Miley good at sport?

F: Well, Susan …………. quite good at athletics, but Marion ……………………. good at any sport.

các bài tập luyện 8: Hoàn thành mẫu mã truyện sau với dạng trường đoản cú đậy định trong ngoặc

(Complete the story with negative sầu forms).

Xem thêm: Hai Đại Học Tại Hải Phòng Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Hải Phòng Năm 2021

Blue Friday

I ……………………………. (not have) a good day yesterday. I ……………………. (cannot) stay in bed late, because it was Friday & I had to go lớn school. Unfortunately, I ……………………………… (not get) up on time and I ………………………….. (not catch) the bus. I wanted lớn take a xe taxi, but I …………………… (not be) lucky. There ……………………… (not be) any taxis in our street. I ………………………………… (not want) khổng lồ ask my dad khổng lồ take me by oto, because I thought it ……………………… (not be) a very good idea. I went to school on foot and as I ………………….. (not be) used lớn long walks, I was pretty tired. I…………………………………… (not listen) khổng lồ our English teacher & when we wrote a revision chạy thử I ………………………………. (not pass) it. Believe sầu me, my parents ……………………. (not be) very happy about it.

các bài tập luyện 9: Lựa chọn cùng điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring

be sleep study go write

She…..out with her boyfriend last night.Laura…..a meal yesterday afternoon.Mozart…..more than 600 pieces of music.I…..tired when I came home.The bed was very comfortable so they…..very well.Jamie passed the exam because he…..very hard.My father…..the teenagers to lớn drive sầu when he was alive.Dave…..khổng lồ make a fire but there was no wood.The little boy…..hours in his room making his toys.The telephone…..several times & then stopped before I could answer it.Bài tập 10: Use the Past form of the verbsI (be)………………………………… a student 2 years ago.He (be)……………………………. a doctor two years ago.They (be)…………………………… farmers last year.Lan & Ba (be)……………………. nurses last year.It (be not)………………………. cold yesterday.She (be not)…………………… a pupil last week.This hat (be not)……………………. new yesterday.My parents (be not)………………….. teachers two years ago.He (be not)…………………….. a mechanic last Monday.(Be)………………. he an engineer yesterday. No, he (be not)…………………(Be)…………….. It hot last week?The windows (be)……………….. open last Monday.(Be)…………….. you a teacher two years ago? Yes, I (be)……………..Where (be)……………….. Nam from yesterday?Why (be)………………………. he unhappy last Tuesday?I (remember)…………………… your trip to lớn Nha Trang two years ago.Ba (wear)……………………….. the cap all day yesterday.I (eat)…………………….. a lot of fish yesterday.Her aunt (take)…………………………….. her khổng lồ see Cđắm đuối Temple last year.Tuan (have)………………………… a new xe đạp yesterday.She (not buy)……………………………. a new ruler yesterday.He (not talk)…………………………… with his parents about his vacation in Da Lat last year.They (not come)……………………………. school yesterday?The windows (not close)………………………. yesterday?We (not return)……………………………….. at home at 7 pm last Monday.She (not eat)……………………………………… fish & crab yesterday.Lan (not go)…………………………… Ho Chi Minc thành phố two years ago.My parents (not take)…………………………… to lớn Vung Tau last week.We (not have)……………………………….. a lot of friends in Ha Noi.Lan & Hoa (be)……………………………… your school two years ago?What they (play)…………………………. last week?What Hoa (try)……………………………………………… on yesterday?Who (talk)……………………………… khổng lồ about the film on TV last Monday?Where they (stop)………………………………. on their way back last Sunday?What the student (wear)……………………………….. at school two years ago?Where you (put) ………………………….. the cake yesterday?What time you (leave)……………………………. home for school yesterday?What Ba (receive)…………………………… from Liz last week?How long he (do)………………………. this hat yesterday?What time you (go)…………………………….. to bed last night?You (go)…………………………….. khổng lồ Dalat for last tet vacation/He (have)…………………………….. a lot of friends in Ho Chi Minch city 3 years ago?His uncle (take)……………………….. him khổng lồ see Tri Nguyen aquarium last week?Liz (buy)……………………… a lot of souvenirs yesterday?They (put)……………………… the fish in the big bag last Sunday?They (eat)……………………….meat in her meals in Vung Tau yesterday?I(wear) the …………………….cap with a dolphin om it yesterday/Liz (teach)…………………………… Ba some English last week/Bad and Tan (remember) …………………their trip to lớn Nha Trang last month?Nam (return) ………………………..lớn Ha Noi last week?I (go)……………………….khổng lồ Ben Thanh hao market last MondayHe (get)…………………………up at 7 o’clochồng yesterday.What time you (go) …………………lớn bed last night?She ( not go)…………………………….to work last weekover.Lan (meet)……………………………her at the tiệc ngọt 3 years ago.Last summer vacation, Mom (not buy)………………………..me a new buy?