“It was not until 30 years old that my mom got married.” – Tới dịp 30 tuổi thì người mẹ tớ new lên xe pháo hoa kia. Trong giờ đồng hồ Anh, nhằm biểu đạt nghĩa cho đến thời gian như thế nào bắt đầu làm gì, ta cần sử dụng cấu trúc it was not until hoặc not until. Quý khách hàng sẽ hiểu rõ về kết cấu này chưa, mày mò ngay cụ thể cùng Haông xã Não nhé! 


I. Định nghĩa về cấu tạo it was not until và not until

“Not until” trong tiếng Anh mang tức là “cho tới khi”. Khi đứng trong một câu, not until yêu cầu áp dụng với cấu tạo công ty ngữ trả It. 

Cấu trúc It was not until/It is not until có nghĩa: Tính đến thời gian nào thì mới có thể có tác dụng gì

Ví dụ

It is not until this weekkết thúc that we know we study online or offline. I miss you guys so much. Mãi cho vào buổi tối cuối tuần này bọn chúng mình bắt đầu biết là học tập onl xuất xắc mang lại ngôi trường. Tớ nhớ những cậu lắm rồi.

Bạn đang xem: Bài tập về it was not until

Duc is 25 years old. It was not until last year that he fell in love for the first time. Đức đã 25 tuổi rồi. Vậy mà cho tới năm quanh đó thì anh ấy mới biết yêu thương thứ nhất.

It was not until Minch took his girlfriover out to lớn eat that she became happy. Cho tới lúc Minh chuyển nữ giới ra bên ngoài nạp năng lượng thì cô ấy bắt đầu nao nức lên đó.

*
*
*
*
*
*

V. Bài tập về kết cấu it was not until

Chọn câu trả lời đúng nhất vào vị trí trống trong những câu sau: 1. It was not until midnight that ______ back trang chính.

A. my mèo came B. did my cat come C. does my cat come

2. It ______ not until the next year that our class can travel khổng lồ Da Nang.

A. is B. was C. will

3. It ______ not until the last minute that Jaông chồng performed his tuy vậy “Hoa Hai Duong”.

A. is B. was C. will

4. Not until Nhi finishes her homework ______.

A. she can go out B. she goes out C. can she go out

5. Not until I arrived at school ______ I hadn’t changed my sleeping pants.

Xem thêm: Cã³ NhữNg Lãºc BạN PhảI Tin Tưởng Vào Bản Thân Hơn, Hướng Dẫn Giúp Bạn Tin Tưởng Vào Bản Thân Hơn

A. I had realized that B. had I realized that C. did I realize that

6. ______ the year 1975 did Vietphái mạnh get its independence.

A. Only when B. It was not until C. Not until

7. Nhung watched Korean movies until 3 a.m. = ______

A. It was not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. B. It was not until 3 a.m did Nhung stop watching Korean movies. C. It is not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies.

8. You can go out after your sister sleeps. = ______

A. Not until your sister sleeps, you can go out. B. Not until your sister sleeps, can you go out. C. Not until your sister slept, can you go out.

Score =

Đáp án

Hoàn thành không còn rồi hãy coi câu trả lời nha!

Đã làm chấm dứt thiệt không thế?

AABCCCAB

VI. Kết bài

Trong nội dung bài viết này, Hachồng Não đã ra mắt cho bạn đọc cấu tạo it was not until, với nghĩa “cho tới khi, cho tới cơ hội nào”. Dường như, với kết cấu ngữ pháp đảo ngữ, ta cần hòn đảo Not until lên đầu câu nha.