Các em còn nhớ vào bài học trước cô sẽ share tới các em cục bộ về kỹ năng của thì thừa khứ đọng đối chọi yêu cầu không nào?

Để học tập lại kiến thức kim chỉ nan của thì bây chừ đơn chúng ta hãy coi =>> Thì thừa khứ đọng đối kháng (Past Simple) - Toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về thì quá khứ đọng đối chọi yêu cầu biết. Bạn như thế nào nắm rõ kiến thức triết lý rồi ngày giờ đang là thời gian để luyện tập một trong những bài xích tập thì vượt khứ đơn nâng cao có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập ket hop thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ vào ngoặc làm việc thì quá khứ đọng đối chọi để ngừng câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. a hunter lớn kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, & she (take) 5............. refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs & took care of them & they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9.............herself inkhổng lồ a witch and (make) 10.............a poisoned táo khuyết. She (go) 11............. to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned táo bị cắn, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁPhường ÁN: 

Giải ưng ý đáp án: Đoạn văn uống biểu lộ những hành động xảy ra tiếp tục trong thừa khứ đọng và vẫn kết thúc

=> Chia toàn bộ giải đáp ngơi nghỉ thì hiện nay đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng rộng Die): Qua đời

8

told

Sự khác hoàn toàn giữa Evil cùng Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xí, bài toán xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): Nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): Vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai quà, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: Giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (cùng với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chụ lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc sống thọ sau này = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬPhường VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc hầu hết gì Laure nói tới một ngày thao tác điển hình nổi bật.

Laure: I usually get up at 7 o"cloông xã và have a big breakfast. I walk lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave sầu lunch. I finish work at 5 o"clochồng. I"m always tired when I gettrang chính. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto lớn bed at about 11 o"cloông xã and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t bởi yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... a big breakfast

3. She .....

4. It ..... to lớn get to lớn work.

5. ..... at 8:45.

6. ..... lunch

7 ..... at 5 o" clock

8 ..... tired when ..... home.

9 ..... a meal yesterday evening

10 ..... out yesrerday evening.

11 ..... at 11 o" clock

12 ..... well last night.

 

Bài 2: Chia động từ bỏ trong ngoặc cho đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... the tiệc nhỏ early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... very well (sleep)

6. The window was open and a bird ..... into the room (fly)

7. The hotel wasn"t very expensive sầu. It ..... very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... time to phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... very heavy. (be)

Bài 3: Hoàn thành đoạn văn uống sau

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins to find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets khổng lồ make them." 

6. The waitress (tell)______ us to come baông xã in two hours. 

7. My client & I slowly (walk) ______ baông xã to lớn the oto. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ hyên but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at home all weekover. ( stay) 17. Angela ______ to the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan & Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ khổng lồ Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết kỳ lạ câu sau, phân chia rượu cồn trường đoản cú sinh sống thì quá khđọng 1-1.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekkết thúc.

=>

6. my father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. they/ have/ nice/ weekkết thúc.

=>

9. she/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: Sử dụng trường đoản cú trong ngoặc đến đúng thì cùng hãy vấn đáp mọi thắc mắc dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, Nam (get)...............up at six. He (do) ........... his morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. hair, & then he (have) .............. breakfast with his parents. Nam (eat)............ a bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... his teeth, (put).......... on clean clothes, & (go)............ lớn his grandparents" house. He (have) .............. lunch with his grandparents. He (return) to lớn his house at three o"lock. He (do).............. his homework. He (eat).......... dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... him to the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. bachồng trang chính at 9. 30. Nam (go)................... lớn bed at ten o"clochồng.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did Nam get up? ..............................................................................

3. What did he vì after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have sầu dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Top 50 Bài Văn Mẫu Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Hay Nhất (4 Đề)

6. What time did Nam go to lớn bed? ........................................................................

ĐÁP. ÁN

Bài 1:

2. had

3. she walked khổng lồ work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. she didn"t have sầu any lunch

7. she finished work

8. she was tired when she got home

9. she cooked

10. she didn"t go

11. she went to bed

12. she slept

Bài 2:

3. didn"t disturb 4. left 5. didn"t sleep 6. flew 7. didn"t cost 8. didn"t have 9. were

 

Bài 3:

Yesterday, I went khổng lồ the restaurant with a client.We drove sầu around the parking lot for đôi mươi mins to find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets lớn make them."The waitress told us lớn come back in two hours.My client và I slowly walked back khổng lồ the oto.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store & bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.