những bài tập câu điều kiện một số loại 1 tất cả đáp án

If you"re a teacher, _______________________________4. People who vày a lot of exercise stay fit và healthy.If you _________________________________________5. Mechanics understand engines.If you"re a ______________________________________6. People who read newspapers know what"s happening in the world.If you __________________________________________II. Hoàn thành những câu sau cùng với "if + Present Simple + will/won"t", sử dụng những từ vào ngoặc đối chọi ( ). Đôi khi chúng ta ko yêu cầu biến hóa những từ trong ngoặc đối kháng.

Bạn đang xem: Bài tập if loại 1

If it rains (it/rain), we won"t go (we/not/go) fishing.1. If__________(the weather/be) beautiful tomorrow, ____________(we/drive) tothe beach.2. If ___________ (she/send) the letter now, ____________ (they/receive) ittomorrow.3. ____________ (Fred/be) angry if ___________ (Jack/arrive) late again.4. ______________ (I/come) to your house if ________(I/have) enough time.
5. If ____________ (she/not/pass) this exam, ____________ (she/not/get) the job that she wants.6. _______________ (you/learn) a lot if _____________ (you/take) this course.7. If ____________ (I/get) a ticket, ________________(I/go) to the cinema.8. ____________ (I/buy) that machine if _______________(it/not/cost) too much.9. ____________ (you/run) very fast, ______________ (you/catch) the xe taxi.10. __________(I/go) khổng lồ the doctor"s if ____________ (I/not/feel) better tomorrow.11.______________ (they/win) this match, ___________ (they/be) the champions.III. Hoàn thành những đoạn đối thoại sau với thì hiện tại đối chọi hoặc dạng "will/won"t" của những từ trong ngoặc đối kháng ( ). Đôi khi bạn không cần biến hóa từ vào ngoặc đối kháng.A: We must be at the theatre at 7 o"clock.-----> B: Well, if we take (we/take) a bus at six o"cloông chồng, we won"t be (we/not/be) late.1. A: I"d lượt thích a magazine.B: Well, _________ (I/buy) one for you if _________(I/go) khổng lồ the shop later.2. A: Has Jachồng phoned yet?B: No, và if ________ (he/not/phone) this afternoon, _________ (I/phone) hyên this evening.3. A: Is Mary there, please?B: No, but if ________ (you/want) to leave sầu a message,_________ (I/give) it khổng lồ her.
4. A: Is Tom going lớn pass his exam?B: Well, ________ (he/fail) if ________ (he/not/study) harder.5. A: Could I have sầu some information about this year"s concerts, please?B: Yes, if _________ (you/fill in) this khung, _________(I/send) it to you in the postIV. Hoàn thành những câu tiếp sau đây theo ĐK loại 1 của các từ bỏ trong ( ).1) If we __________ (to lớn send) an invitation, our friends __________ (khổng lồ come) khổng lồ our party.2) He __________ (not/khổng lồ understand) you if you __________ (to whisper).3) They __________ (not/khổng lồ survive) in the desert if they __________ (not/to lớn take) extra water with them.4) If you __________ (khổng lồ press) CTRL + s, you __________ (to save) the file.5) You __________ (khổng lồ cross) the Channel if you __________ (khổng lồ fly) from Paris lớn London.6) Fred __________ (khổng lồ answer) the phone if his wife __________ (khổng lồ have) a bath.7) If Claire __________ (to lớn wear) this dress at the tiệc nhỏ, our guests __________ (not/to lớn stay) any longer.8) If I __________ (to lớn touch) this snake, my girlfriover __________ (not/lớn scream).9) She __________ (lớn forget) khổng lồ piông xã you up if you __________ (not/to phone) her.10) I __________ (to lớn remember) you if you __________ (lớn give) me a phokhổng lồ.V. Chia hễ tự vào ngoặc1) If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.2) If the sun _____ (shine), we _____ (walk) khổng lồ the town.3) If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.4) If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.5) If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) khổng lồ Thủ đô New York.
6) If we _____ ( travel) lớn London, we _____ (visit) the museums.7) If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.8) If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.9) If they _____ (go) to the disteo, they _____ (listen) khổng lồ loud music.10) If you _____ (wait) a minute, I _____ (ask) my parents.ĐÁPhường. ÁNI. Điền thông báo thực của những kiểu fan khác nhau vào vào câu với “if + Present Simple + Present Simple”. Hãy dùng “you” làm chủ từ của cả nhị vế câu.1. If you’re a vegetarian, you won’t eat meat.2. If you live sầu in a cold country, you won’t like hot weather.3. If you’re a teacher, you will have khổng lồ work very hard.4. If you vị a lot of exercise, you will stay fit & healthy.5. If you’re a mechanic, you will understvà engines.6. If you read newspapers, you will know what’s happening in the world.II. Hoàn thành những câu sau cùng với “if + Present Simple + will/won"t”, sử dụng những trường đoản cú vào ngoặc đối kháng ( ). Đôi khi bạn ko yêu cầu thay đổi những từ vào ngoặc solo.1. the weather is - we will drive7. I get - I will go2. she sends - they will receive8. I will buy - it doesn’t cost3. Fred will be - Jack arrives9. You run - you will catch4. I will come - I have10. I will go - I don’t feel5. she doesn’t pass - she won’t get11. They win - they will be6. You will learn - you take
III. Hoàn thành những đoạn đối thoại sau với thì hiện tại 1-1 hoặc dạng “will/won"t” của những từ vào ngoặc đơn ( ). Đôi khi chúng ta không đề nghị thay đổi từ trong ngoặc đối kháng.

Xem thêm: Đại Học Ngoại Thương Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương 2021

1. I will buy - I go2. he doesn’t phone - I will phone3. you want - I will give4. he will fail - he doesn’t study5. you fill in - I will sendIV. Hoàn thành các câu tiếp sau đây theo điều kiện loại 1 của những từ bỏ trong ( ).1. send - will come6. will answer - has2. won’t underst& - whisper2. wears - don’t stay3. won’t survive sầu - don’t take3. touch - won’t scream4. press - will save4. will forget - don’t phone5. will cross - fly5. will remember - will give

Lý tmáu với bài bác tập về câu ĐK một số loại 1 trong các tiếng Anh Lý tngày tiết với bài bác tập về câu điều kiện các loại 2 trong giờ đồng hồ Anh các bài luyện tập về câu điều kiện vào giờ đồng hồ Anh các bài luyện tập câu ĐK có giải đáp bài tập trắc nghiệm câu ĐK gồm giải đáp
*
Trắc nghiệm về Câu trả định vào giờ Anh có lời giải các bài luyện tập về câu ĐK giờ Anh Chulặng đề bài bác tập phạt hiện tại lỗi sai Tiếng Anh những bài tập Modal verb bao gồm lời giải Trắc nghiệm Câu điều kiện tiếng Anh bao gồm giải đáp những bài tập câu cầu khiến cho gồm đáp án