... told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She will have sầu...

Bạn đang xem: Bài tập chuyển sang câu điều kiện


*

*

... đầu câu : - He will succeed in his examination if he works harder Trong giờ đồng hồ Anh bao gồm các loại câu điều khiếu nại : * Type I : ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ XẢY RA ĐƯC (probable condition) 1/ Ý nghóa : Loại điều khiếu nại ... you be doing D- would you be doing Bài : CÂU ĐIỀU KIỆN (Conditional Sentence) Một câu điều kiện gồm nhì mệnh đề : mệnh đề điều kiện (tức mệnh đề phụ) Gọi mệnh đề gồm if (If-clause) mệnh đề kết Hotline ... I (not/to switch off) the radio, I (khổng lồ know) about the second goal Đáp án: Bài tập câu trắc nghiệm câu điều kiện bao gồm đáp án phía cuối viết 1-If I ……….the same problem you had as a child, I might...
*

*

*

... girl is very beautiful I saw her at school yesterday A This girl which I saw at school yesterday is very beautiful B This girl whom I saw at school yesterday is very beautiful C This girl is very ... sent me a present Thank you very much for it a You sent me a present which thank you very much for it b Thank you very much for a present which you sent me c Thank you very much for the present, ... -10 The restaurant serves good food with reasonable prices We often have sầu lunch there III Choose the best option Can I borrow your car for this evening? – Sure, but Nora’s using it...
... 3) Dạng viết lại câu thay đổi từ bỏ câu tất cả if quý phái cần sử dụng unless: Unless vào khu vực chữ if, quăng quật not, vế không thay đổi Ví dụ: If...
... abroad khổng lồ improve sầu my English a will go b should go c would go d should have go to III/ Viết lại câu He can’t go out because he has to study for his exam => If………………………………………………… She is lazy so...
... câu điều khiếu nại nhiều loại để tại vị điều kiện thực nêu kết xảy ngữ pháp tiếng anh (2) Câu điều kiện nhiều loại II Khái niệm câu điều khiếu nại các loại 2: • Câu điều khiếu nại các loại II Điện thoại tư vấn câu điều khiếu nại thực • Điều khiếu nại xảy ... (Nếu bao gồm triệu đô la, thiết lập xe pháo đó.) ...
.. . had contacted -6- BÀI TẬP. TIẾNG ANH – TOPIC – CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ĐIỀU ƯỚC – CONDITIONAL SENTENCES AND WISHES 60 “I’m sorry you failed the chạy thử.” “Frankly, I wish I harder.” A could study ..

Xem thêm: Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn - Ama Huế, Anh Ngữ Cleverlearn

. succeeded 76 “I’m too tired to lớn study.” “If you hadn’t watched that late movie last night, you _ so tired now.” -7- BÀI TẬP.. TIẾNG ANH – TOPIC – CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ĐIỀU ƯỚC – CONDITIONAL SENTENCES .. . 100 C (had) BÀI TẬP. TIẾNG ANH – TOPIC – CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ĐIỀU ƯỚC – CONDITIONAL SENTENCES AND WISHES understand you