Bên cạnh vấn đề cầm vững chắc định hướng, luyện tập liên tục bằng những bài bác tập thực hành thực tế là điều khôn cùng quan trọng, duy nhất là so với hầu hết phần ngữ pháp về câu tường thuật.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi

Chính vì vậy, bài viết bây giờ hanoitc.com sẽ cung ứng mang đến chúng ta rất nhiều dạng thắc mắc với bài tập về câu trần thuật để bạn cũng có thể ôn tập và củng chũm thêm kiến thức.


I. Lý tmáu về câu tường thuật

Trước khi đi vào bước đầu làm cho bài tập bọn họ rất cần được nắm vững khái niệm với biện pháp thay đổi trường đoản cú câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp nhằm dễ ợt làm bài tập rộng.

*
Câu tường thuật

Dưới phía trên hanoitc.com vẫn hỗ trợ cho bạn kỹ năng tổng quan về câu tường thuật, bí quyết biến hóa từ bỏ câu thẳng sang câu con gián tiếp cùng ví dụ nhằm chúng ta dễ dàng học

1.1. Lời nói trực tiếp (direct speech)

Lời nói thẳng (direct speech):là nói đúng đắn điềutín đồ nàokia miêu tả (nói một cách khác là trích dẫn). Lời của tín đồ nói sẽ được đặtdướivệt ngoặc kép.

Ví dụ

She said: ”The exam is difficult”.(Cô ấy nói: “Bài kiểm tra này khó”)

1.2. Lời nói loại gián tiếp (indirect speech)

Lời nói loại gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech):Là thuật lại tiếng nói của một bạn kháctrongdạng loại gián tiếp, khôngsử dụnglốt ngoặc kxay.

Ví dụ: Hoa said, ”I want khổng lồ go home”

->Hoa said she wanted lớn go trang chính là câu loại gián tiếp (indirect speech)

1.3. Cách biến đổi câu thẳng thành loại gián tiếp vào tiếng Anh

​Để chuyển câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp, chúng ta chỉ việc ghxay văn bản tường thuật vào sau động tự tường thuật và thực hiện những biến đổi sau


Nguyên ổn tắc buộc phải ghi nhớ Lúc đưa từ bỏ câu trực tiếp sang trọng gián tiếp

Đổi ngôi, thay đổi tân ngữLùi thìĐổi các từ chỉ thời hạn, chỗ chốn

II. các bài luyện tập về câu tường thuật

Dưới đây là tổng thích hợp bài xích tập về câu trần thuật trong tiếng Anh tất cả đáp án bởi hanoitc.com tham khảo với đăng thiết lập.

*
Khái niệm câu thẳng cùng câu loại gián tiếp

Tài liệu bài bác tập câu trực tiếp con gián tiếp bao gồm giải đáp sẽ là mối cung cấp tư liệu hữu ích góp chúng ta ôn tập thuần thục dạng bài bác cực nhọc nhưng mà gặp gỡ rất nhiều trong bài soát sổ với bài thi. Sau đây mời các bạn vào tìm hiểu thêm.

bài tập 1

Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp

He said, “I lượt thích this tuy vậy.”“Where is your sister?” she asked me.“I don’t speak Italian,” she said.“Say hello khổng lồ Jyên,” they said.“The film began at seven o’cloông xã,” he said.“Don’t play on the grass, boys,” she said.“Where have you spent your money?” she asked him​.“I never make mistakes,” he said.“Does she know Robert?” he wanted lớn know.“Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.“I often have a big hamburger.”, Benjamin says.“If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.Frank: “How much pocket money does Lisa get?”“Don’t touch that wire, will you,” said the mother.Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”“I’m sorry I’m late,” he said.“Shall I do the cleaning up for you?” he said.“If I were you, I would buy that book ”, she said.“Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.“Would you lượt thích to come to my birthday các buổi party next Saturday?” she said.“Let’s go swimming this Sunday”, he said.“ Shall I carry the bag for you?” he said.“What a beautiful dress!” she said.“How ugly!” he said.“Rethành viên to loông xã the door” she said.

các bài luyện tập 2

Viết lại những câu sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

She asked……………………………………….………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………….……………….

3. He asked, “Do I have sầu khổng lồ vì it?”

He asked……………………………………….………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter………………………………………………………….

5. “Which dress vì chưng you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend…………………………………………………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know……………………………………….…………………

7. “Are you going khổng lồ the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………..…………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………..…………………

9. “How vày you know that?” she asked me.

She asked me………………………………………….……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friover asked me.

My friover asked me………………………………………….……………….

bài tập 3

Chọn đáp án đúng duy nhất.

1. Jack asked me _____.

A. where vì chưng you come from? B. where I came from

C. where I came from D. where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

A.when B.what C.if D.x

3. The doctor ____ hlặng khổng lồ take more exercise.

A.told B.tell C. have sầu told D. are telling

4. I wanted lớn know_____ return home page.

A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. owns B. owned C. owning D. A và B

6. What did that man say ______?

A. at you B. for you C. to you D. you

7. I rang my frikết thúc in nước Australia yesterday, & she said it _______ raining there.

A. is B. were C. has been D. was

8. The builders have sầu ______ that everything will be ready on time.

A. promised B. promise C. promises D. promising

9. The doctor _______ hyên ổn khổng lồ take more exercise.

A. told B. tell C. have told D. are telling

10. The last time I saw Lindomain authority, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago B. following C. next D. previous

11. Yesterday, Laura ______ hlặng to lớn put some shelves up.

A. asked B. is asking C. ask D. was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that B. was admitted that C. admitted that D. admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that B. the C. then D. this

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what B. when C. where D. whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about to lớn leave sầu.

A. has reminded B. has reminded that C. reminded D. reminded that

Những bài tập 4

Hoàn thành những câu trả lời.

1. A: That restaurant is expensive

B: Is it? I thought you said ……………………..

2. A: Sue is coming to the tiệc nhỏ tonight.

B: Is she? I thought you said she …………………

3. A: Sarah likes Paul.

B: Does she? Last week you said …………………..

4. A: I know lots of people.

B: Do you? I thought you said ……………………

5. A: Jane will be here next week.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

6. A: I’m going out this evening.

B: Are you? But you said ………………………..

7. A: I can speak a little French.

B: Can you? But earlier you said ………………….

8. A: I haven’t been lớn the cinema for ages.

B: Haven’t you? I thought you said ………………..

Những bài tập 5

Viết lại các câu thẳng sang câu con gián tiếp

1. “Please tải về the information from this tệp tin,” the director said khổng lồ us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning khổng lồ go lớn the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you do this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfrikết thúc said, “My boyfriend is a very polite và courteous person so I love sầu hyên ổn very much.”

Jimin’s girlfriover said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your car khổng lồ carry this cargo to lớn the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

10. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said khổng lồ her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

những bài tập 6

1. Sarah was driving to lớn fast, so I ______ khổng lồ slow down.

A. asked her B. asked C. ask D.have sầu asked her

2. Someone ______ me there’s been an accident on the motorway.

A. asked B. said C. spoke D. told

3. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom_______.

A. giving a hvà B. gave a hvà C. to give sầu a hand D. give a hand

4.Tom said that Thành Phố New York _______ more lively than London.

A. is B. be C. was D. were

5. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. can B. could C. may D. must

6. George couldn’t help me. He ______ me lớn ask Kate.

A. tell B. said C. told D. say

7. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admittedB. offered C. promised D. suggested

8. I said that I had met her ______ .

A. yesterday B. the previous day C. the day D. the before day.

9. The man asked the boys ______ .

A. why did they fight B. why they were fighting

C. why they fight D.why were they fighting

10. “______the door”, he said.

A. please open B. open pleased C. please khổng lồ open D. please, opening

11. I wanted khổng lồ know ______ return trang chủ.

A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would

12. The woman wonders _______ doing well at school.

A. whether her children are B. if her children were

B. whether her children were D. her children are if

13. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. next week B. the week previous C. following week D. the following week

14. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. she was hungry B. I was hungry C. I am hungry D. I will be

15. They said that their house had been broken into lớn ______.

Xem thêm: Top 4 Trường Đại Học Kiến Trúc Sài Gòn, Trường Đại Học Kiến Trúc Tphcm

A. the two days before B. two days ago C. two days before D. since two days

các bài luyện tập 7

Chuyển trường đoản cú câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp

“Stop talking, Joe,” the teacher said. → The teacher told Joe “Be patient,” she said khổng lồ hlặng. → She told hyên ổn “Go to lớn your room,” her father said khổng lồ her. → Her father told her “Hurry up,” she said to lớn us. → She told us “Give sầu me the key,” he told her. → He asked her “Play it again, Sam,” she said. → She asked Sam “Sit down, Caron,” he said. → He asked Caron“Fill in the khung, Sir,” the receptionist said. → The receptionist asked the guest “Take off your shoes,” she told us. → She told us “Mind your own business,” she told hlặng. → She told hyên ổn

Đáp án

Đáp án bài tập 1He said he liked that song.She asked me where my sister was.She said that she didn’t speak Italian.They asked me lớn say hello to Jlặng.He said the film had begun at seven o’clochồng.She told the boys not lớn play on the grass.She asked hlặng where he had spent his money.He said he never made mistakes.He wanted to lớn know if she knew Robert.The stuntman advised the audience not to lớn try that at home.Benjamin says that he often has a big hamburger.I advised her lớn stop taking tranquilizers & explained that they wouldn’t be good for her health in the long run.Frank asked how much pocket money Lisa got.The mother warned the child not lớn touch the wire.Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekkết thúc.He apologized for being late.He offered lớn vì the cleaning up for me.She advised me to lớn buy that book.He suggested going khổng lồ the cinema that night.She invited me khổng lồ come to her birthday tiệc nhỏ the following Saturday.He suggested going swimming that Sunday.He offered khổng lồ carry the bag for me.She complimented me on my beautiful dress.He said/ exclaimed that it was ugly.She reminded me khổng lồ loông chồng the door.Đáp án bài bác tập 2She asked where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vì chưng it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfrikết thúc which dress he liked best.She wanted lớn know what they were doing.He wanted khổng lồ know if I was going to lớn the cinema.The teacher wanted to lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.My frikết thúc asked me if Caron had talked to lớn Kevin.Đáp án bài bác tập 3CCADDCDAADACADCĐáp án bài xích tập 4it was cheap.she wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at home.she didn’t lượt thích himyou didn’t know anybodyshe wouldn’t be hereyou were staying at home/ you weren’t going outyou couldn’t speak Frenchyou went to lớn the cinema last weekĐáp án bài xích tập 5The director told us to lớn tải về the information from that tệp tin.Her mother asked her where the cake was which she just had made.Mary asked us which way we were planning to lớn go khổng lồ the beach.The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.May’s colleague told her not lớn come khổng lồ her house without prior notice.My manager told me if I could vày that project best.Jimin’s girlfriend said that he was a very polite và courteous person so she loved him very much.The customer asked me if there any restroom nearby was.Jenny asked him to lớn lkết thúc her his oto to carry that cargo lớn the train station because her dad needed it right then.Jisoo’s mother told her not khổng lồ stay up late.Đáp án bài bác tập 6ADCCBCDBBADBDCBĐáp án bài 7 The teacher told Joe to lớn stop talkingShe told him to lớn be patientHer father told her to lớn go to her roomShe told us to lớn hurry upHe asked her to lớn give hyên the keyShe asked Sam khổng lồ play it againHe asked Caron to sit downThe receptionist asked the guest to lớn fill in the formShe told us to lớn take off our shoesShe told hlặng to lớn mind his own business.

Trên đó là một vài dạng bài tập về câu tường thuật mà lại hanoitc.com đang tổng vừa lòng. Hy vọng phần lớn dạng bài bác tập về câu trần thuật bí quyết làm bí quyết đơn giản dễ dàng này đang giúp bạn nắm rõ rộng về câu tường thuật. Chúc bạn làm việc tốt!