Trong điểm ngữ pháp câu ĐK, ngoài những bài bác tập về câu ĐK một số loại 1, câu điều kiện một số loại 2, câu ĐK các loại 3. Thì chúng ta cũng cần quan tâm đến bài xích tập câu ĐK các thành phần hỗn hợp nhé! Dạng bài xích tập này cũng tuyệt lộ diện đan xen với những bài bác tập trong các bài bác soát sổ.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện hỗn hợp

*

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện các thành phần hỗn hợp là sự việc kết hợp thân nhị các loại câu điều kiện khác nhau chế tạo ra thành, các bạn có thể tìm hiểu thêm những dạng câu ĐK tất cả hổn hợp sau đây nhằm hoàn toàn có thể tiến hành giỏi các bài tập câu ĐK láo lếu hợp:

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP LOẠI 1

Câu ĐK hỗn hợp nhiều loại một là nhiều loại câu được phối hợp giữa câu ĐK các loại 3 (mệnh đề If) cùng câu điều kiện loại 2 (mệnh đề chính). Loại câu này dùng đưa ra những giả thiết trái cùng với quá khứ, dẫn đến tác dụng trái ngược với sự thật vào bây giờ.

Hiện giờ mệnh đề If sẽ được phân tách làm việc quá khđọng hoàn thành (past perfect), mệnh đề chính sẽ chia là Would + V-bare.

Cấu trúc:

If + S + had + V-ed / V3, S + would / could / might…+ V-bare

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢPhường LOẠI 2

Câu ĐK tất cả hổn hợp một số loại 2 là loại câu vớu sự phối hợp của câu ĐK một số loại 2 (mệnh đề If) với câu ĐK loại 3 (mệnh đề chính). Loại câu này được thực hiện Khi mong mỏi giới thiệu đưa thiết không tồn tại thật ngơi nghỉ hiện nay. Kết trái sẽ trái ngược cùng với thừa khứ.

Hiện giờ mệnh đề If được phân tách thì thừa khứ đọng 1-1 (simple past), mệnh đề chủ yếu vẫn phân tách là Would have sầu + V3 / V-ed.

Cấu trúc:

If + S + were / V-ed / V2, S + would / could / might + have sầu + been + V-ed / V3

*

Bài tập câu ĐK lếu hợp

Bài 1: Chọn câu thích hợp tuyệt nhất điền vào địa điểm trống

1. If he …………………….. the lottery last year, he……………………..rich now.

A. Have won/would be

B. had won/would be

C. won/would be

D. wins/will be

2. If you ……………………..the homework yesterday, you…………………..bonus today.

A. Had done/would get

B. had done/would have got

C. done/would get

D. does/will get

3. If the kids had gone to lớn school last Thursday, they………..to lớn the library now.

A. Would go

B. will go

C. could go

D. A&C

4. If it ……………………………last night, it would be cold this morning.

A. Had snowed

B. snowed

C. have snowed

D. was snowing

5. If Megan……………….khổng lồ you, she……………………..in trouble right now.

A. Had listened/would be

B. had listened/would have be

C. had listened/would not be

D. A và B

6. If it had rained three hour ago, the streets………… wet now.

A. Would have sầu be

B. will be

C. be

D. would be

7. If I ……………….khổng lồ the beach last weekend, I would be tired today.

A. Have sầu gone

B. goes

C. had gone

D. A & B

8. If we had bought that ticket yesterday, we……………….a lot of money now.

A. Will have

B. may have

C. would have sầu had

D. would have

9. If you had done all your homework last night, you………games right now.

A. Will play

B. can play

C. plays

D. could play.

10. If Mai had not gone out last week, she………………die now.

A. Will

B. would

C. could

D. B&C

ĐÁP ÁN

BADAADCDDD

Bài 2: Viết lại những câu bên dưới bằng phương pháp thực hiện câu điều lếu láo hợp

1. She is living in Đài Loan Trung Quốc because she got married to a Chinese.………………………………………………………………2. She did the homework last night so she gets a high score today.………………………………………………………………3. I missed the kết thúc of the film so I don’t know who the murderer was.………………………………………………………………4. Since he is an only child, his parents have spoiled him………………………………………………………………5. I am not rich. I didn’t buy that house last month.………………………………………………………………

6. I am tired now because I went home late yesterday.………………………………………………………………

7. It rained yesterday so I don’t go khổng lồ school today.………………………………………………………………

8. We reach Sally’s house now because we didn’t ask for direction earlier………………………………………………………………

9. Bob didn’t learn Chinese in high school, so he doesn’t have many job opportunities.………………………………………………………………

10. We can’t reach Tony’s house now because we didn’t ask for direction before.

………………………………………………………………

ĐÁPhường ÁN

1. If She hadn’t got married lớn a Chinese, She wouldn’t be living in china

2. If She hadn’t done the homework last night, She wouldn’t get a high score today.

3. If I hadn’t missed the kết thúc of the film, I would know who the murderer was.

4. If he weren’t an only child, his parents wouldn’t have spoiled hyên ổn.

5. If I were rich, I would have bought that house last month.

6. If I hadn’t gone trang chính late yesterday, I wouldn’t be tired now.

7. If It hadn’t rained yesterday, I wouldn’t go lớn school today.

8. If we had asked for direction earlier, we would reach Sally’s house now.

9. If Bob had learned Chinese in high school, he would have many job opportunities.

10. We could reach Tony’s house now if we had asked for direction before.

Bài 3: Hoàn thành mọi câu sau cùng với đụng tự còn thiếu

1. You always had the key with you, didn’t you?

If I (have)………….it, I (not ask)…………..you for it right now.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Công An 2019 - Điểm Chuẩn Của Các Trường Công An

2. Alice và Mathew are happily maried. If Alice (not love)…………Mathew, she (not marry)………hyên.