Học giải pháp chuyển từ câu dữ thế chủ động (Active voice) thanh lịch câu bị động (Passive voice) thiệt tiện lợi bạn tất cả tin không? Lý ttiết không trắc trở, khó ghi nhớ mà lại còn làm giải quyết và xử lý vô cùng nkhô nóng các dạng bài xích tập liên quan mang lại câu bị động. Sau đây Shop chúng tôi xin giới thiệu mang đến cho bạn hồ hết bài xích tập câu bị động bao gồm kèm đáp án vừa đủ.Quý Khách vẫn đọc: Những bài tập câu bị đông vào tiếng anh lớp 7


*

Tổng vừa lòng bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬPhường CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi không đúng trong số câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday các buổi tiệc nhỏ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 7

2. A novel are being read by Jyên.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best frikết thúc yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau lịch sự câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vày your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to lớn postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told hyên that his parents came baông chồng.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không chuyển đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

Exercise 4: Chia các cồn tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP.. ÁN

Exercise 1:

1. made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ đồ bắt buộc bắt buộc ở dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

2. are ➔ is (a novel là công ty ngữ số ít)

3. cutting ➔ cut (kết cấu tiêu cực “have sầu + O + Ved/PII)

4. built ➔ was built (this house là chủ ngữ chỉ vật buộc phải thiết yếu ngơi nghỉ dạng dữ thế chủ động đề nghị chuyển thành bị động)

5. gave sầu ➔ was given (được tặng ngay vì chưng bạn thân của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the trùm was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came baông chồng.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have sầu built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new prộng by my mother.

7. My Tam was heard khổng lồ sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn nắn tè ttiết đã được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(vết hiệu: every day phải phân tách thụ động nghỉ ngơi thì hiện nay đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month đề xuất phân tách câu bị động sống thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight đề nghị chia câu thụ động sinh hoạt thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu nhà động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu tạo tiêu cực của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(lốt hiệu: yet cần phân tách câu bị động ở thì bây chừ trả thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(vết hiệu: Look… phải phân chia câu tiêu cực sinh hoạt thì hiện thời tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago bắt buộc phân chia câu thụ động nghỉ ngơi thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Đại Học Y Dược Tp Hcm Hệ Liên Thông, Liên Thông Ngành Dược Ở Đâu Tphcm 2022

(lốt hiệu: yesterday buộc phải phân tách câu thụ động sinh hoạt thì quá khứ)

Thực hành những dạng bài xích tập về câu bị động trong tiếng anh khôn cùng cần thiết cho học sinh để có hiệu quả cao trong những bài xích bình chọn.